turna aa pggina prinip
i verbi zeneixi
inte 71 tue
cuniuge dou Magister

PRIMMA CUNIUGASIUN

SEGUNDA CUNIUGASIUN
OUXILII
se - avi
TERSA CUNIUGASIUN

QUARTA CUNIUGASIUN
 • clicca 'nsce'n verbu pe lze a tradysiun e a cuniugasiun cunplta
 • clicca ch paa lista d'i partiippi pase iregulri

 • PRIMMA CUNIUGASIUN: infinu -
  parlu - parlemmu
  parlu - parl
  1 - APUFUNA QUANTITATVA scillaba temattica
  senpre cyrta
  scillaba temattica
  senpre lunga
  scillaba tonnica lunga
  scillaba attuna cyrta
  scillaba tonnica cyrta
  scillaba attuna lunga
  2 - alternansa [semi]cunsunante intensa/sencia4 - zutuna
  lvu
  lavemmu
  oiu
  iemmu
  pittu
  pitemmu
  3 - acentu ritretu stu
  stmmu
  me maju
  se maiemmu
  5 - alternansa nn-/n
  chinn-u
  chinemmu
  cru
  crmmu

  -
  ai
  infnn-u
  infainemmu
  cezu
  caizemmu
  6 - APUFUNA QUALITATVA
  - / eei / eo / uœ / u œ / y
  1 seru
  seremmu
  cigu
  ceghemmu
  atrevu
  atruvemmu
  zegu
  zyghemmu
  rcu
  erchemmu
  portu
  purtemmu
  2 sœnnu
  synemmu
  7 - verbi in vucle - CUNTRASIUN tma/dexinensa - cunsunante sencia
  aeiuy
  avu
  avemu
  zu
  zimu
  tu
  timu
  scigu
  scigumu
  sŷu
  simu
  6

  ei
  -
  e
  2


  j

  peju
  pimu
  6

  o
  -
  u
  indu
  indumu
  6

  œ
  -
  u
  xeu
  xumu
  6

  œ
  -
  y
  veu
  vimu
  sensa
  cuntrasiun
   (risparmiu - risparmiemmu)   (cuntinnuu - cuntinuemmu) 
  iregulri
  vaddu anemmu
  anetu an
  daggu demmu
  detu d
  fassu femmu
  fetu f
  staggu stemmu
  stetu st
  traggu tremmu
  tretu tr
  turna in imma

  SEGUNDA CUNIUGASIUN: infinu -i
  1 - APUFUNA QUANTITATVA
  scillaba tonnica lunga / scillaba attuna cyrta
  txu
  taxemmu
  taxŷu
  taxi
  6 - APUFUNA QUALITATVA
  e / uœ / u
  dvu
  duvemmu
  7 - CUNTRASIUN - cunsunante sencia
  ua
  fytŷru e cundisiunle "insce l'R"
  possu - ti pe
  pumu - puri
  pusciŷu - pui
  pu
  pimu - pari
  parsciŷu - pi
  iregulre
  veggiu
  vumu - vuri
  vusciŷu - vui
  vu
  vimu - vari
  varsciŷu - vi
  s - semmu
  saciŷu - savi
  turna in imma

  TERSA CUNIUGASIUN: infinu -e
  vendu - vendemmu
  vendŷu - vende
  1 - APUFUNA QUANTITATVA scillaba temattica
  senpre cyrta
  scillaba temattica
  senpre lunga
  scillaba tonnica lunga
  scillaba attuna cyrta
  2 - radugiamentu cunsunantegu5 - alternansa nn-/n4 - zutuna
  lzu
  lezemmu
  creddu
  credemmu
  cunpunn-u
  cunpunemmu
  rdu
  rdmmu
  6 - APUFUNA QUALITATVA
  / eei / eo / uœ / uœ / y
  1bivu
  bevemmu
  mevu
  muvemmu
  scevu
  scyvemmu
  rnu
  ernemmu
  porzu
  purzemmu
  2 arecœggiu
  arecygemmu
  7 - verbi in vucle - CUNTRASIUN tma/dexinensa
  cunsunante sencia
  iregulri
  iy tradŷu
  tradyxemmu
  (tradimu/-umu)
  tradŷtu - tradŷe
  estraggu
  estremmu
  estretu
  estre
  ru
  rimu
  †custrŷu
  custrimu
  destrŷu
  destrimu/-umu
  turna in imma

  QUARTA CUNIUGASIUN: infinu -
  sentu - sentimmu
  sentu - sent
  1 - APUFUNA QUANTITATVA scillaba temattica
  senpre cyrta
  scillaba temattica
  senpre lunga
  scillaba tonnica lunga
  scillaba attuna cyrta
  2 - radugiamentu cunsunantegu 8 - dexinensa '-sciu' 4 - zutuna
  cru
  curimmu
  buggiu
  bugimmu
  finsciu
  finimmu
  gdu
  gdimmu
  6 - APUFUNA QUALITATVA
  / eo / uœ / u
  srvu
  servimmu
  sciortu
  sciurtimmu
  1 sfru
  sufrimmu
  1 crevu
  cruvimmu
  7 - verbi in vucle - CUNTRASIUN - cunsunante sencia
  iregulre ue
  diggu
  dimmu
  dtu - d
  6

  œ
  -
  u
  me dœu
  se dumu
  8 custrusciu
  custrumu
  3 - acentu ritretu
  insisciu
  insimu
  turna in imma
  ziardua © 2000-2004