turna aa lista d'i verbi
EN to have FR avoir IT avere
verbu AVÉI

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barre obliqque segundu l'alfabetu SAMPA.
** Nota: u verbu "avéi", da sulu, int'u scignificatu de "pusêde" u l'é senpre acunpagnòu daa partiçella "ghe".
MODDU INDICATÎVU
prezente pasòu
mi ho /'O/
ti t' /'E:/
lê u\a l'ha /'a/
niâtri\niâtre emmu /'emmu/
viâtri\viâtre ei /'ei/
han /'aN/
mi ho avŷu /a'vy:u/
ti t'hæ avŷu
lê u l'ha avŷu
niâtri emmu avŷu
viâtri ei avŷu
han avŷu
inperfettu trapasòu
mi avéiva /a'vejva/ - áiva /'ajva/ -aja /'ajja/ - avéivu /a'vejvu/ -áivu /'ajvu/
ti t'avéivi /a'vejvi/ - áivi /'ajvi/
lê u l'avéiva /a'vejva/ - áiva /'ajva/- aja /'ajja/
niâtri avéivimu /a'vejvimu/ -áivimu /'ajvimu/ -áimu /'ajmu/ -avéimu /a'vejmu/
viâtri avéivi /a'vejvi/ - áivi /'ajvi/
avéivan /a'vejvaN/ - áivan /'ajvan/ - ajan /'ajjaN/
mi avéiva avŷu
ti t'avéivi avŷu
lê u l'avéiva avŷu
niâtri avéivimu avŷu
viâtri avéivi avŷu
avéivan avŷu
fytyru fytyru anteriure
mi aviô /a'vjO:/
ti t'aviæ /a'vjE:/
lê u l'aviâ /a'vja:/
niâtri aviêmu /a'vje:mu/
viâtri aviéi /a'vjei/
avián /a'vjaN/
mi aviô avŷu
ti t'aviæ avŷu
lê u l'aviâ avŷu
niâtri aviêmu avŷu
viâtri aviéi avŷu
avián avŷu
MODDU CUNZUNTÎVU
prezente pasòu
che mi agge /'addZe/
che ti t'aggi /'addZi/
che lê u l'agge /'addZe/
che niâtri agemmu /a'dZemmu/ - ággimu /'addZimu/
che viâtri agéi /a'dZej/ - agiæ /a'dZE:/ - aggi /'addZi/
che lû ággian/'addZaN/ - ággen /'addZeN/
che mi agge avŷu
che ti t'aggi avŷu
che lê u l'agge avŷu
che niâtri ággimu avŷu
che viâtri agéi avŷu
che lû ággian avŷu
inperfettu trapasòu
che mi avesse /a'vesse/ - áise /'ajse/ - æse /'E:se/
che ti t'avésci /a'veSi/ - áisci /'ajSi/ - æsci /'E:Si/
che lê u l'avesse /a'vesse/ - áise /'ajse/ - æse /'E:se/
che niâtri avéscimu /a'veSSimu/ - áiscimu /'ajSimu/ - æscimu /'E:Simu/
che viâtri avésci /a'veSSi/ - áisci /'ajSi/ - æsci /'E:Si/
che lû avéssan /a'vessaN/ - áisan /'ajsaN/ - æsan /'E:saN/
che mi avesse avŷu
che ti t'avésci avŷu
che lê u l'avesse avŷu
che niâtri avéscimu avŷu
che viâtri avésci avŷu
che lû avéssan avŷu
MODDU CUNDISIUNÂLE
prezente pasòu
mi aviéiva /a'vjejva/ - aviæ /a'vjE:/
ti t'aviêsci /a'vje:Si/
lê u l'aviéiva /a'vjejva/ - aviæ /a'vjE:/
niâtri aviêscimu /a'vje:Simu/
viâtri aviêsci /a'vje:Si/
aviéivan /a'vjeivaN/
mi aviéiva avŷu
ti t'aviêsci avŷu
lê u l'aviéiva avŷu
niâtri aviêscimu avŷu
viâtri aviêsci avŷu
aviéivan avŷu
MODDU INPERATÎVU MODDU PARTIÇÍPPIU
aggi ti /'addZi/
ch'u l'agge le /'addZe/
agemmu /a'dZemmu/ - ággimu /'addZimu/ niâtri
agéi /a'dZej/ - aggi /'addZi/ - agiæ /a'dZE:/ viâtri
che ággian /'addZaN/ - ággen /'addZeN/
prezente passou
avente /a'veNte/ m.s. avŷu /a'vy:u/
f.s. avŷa /a'vy:a/
m.pl. avŷi /a'vy:i/
f.pl. avŷe /a'vy:e/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
avendu /av'eNdu/
avendu avŷu avéi /a'vej/ avéi avŷu

MAGISTER, lyggiu 2001
turna aa lista d'i verbi