turna aa lista d'i verbi
EN to compose FR composer IT comporre

verbu CUNPUNN-E
alternansa /NN/ - /n/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cònniugan cumme cunpunn-e: tytti i atri cunposti du verbu -punn-e.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi cunpunn-u /kuN'puNNu/
ti ti cunpunn-i /kuN'puNNi/
lê u\a cunpunn-e /kuN'puNNe/
niâtri\niâtre cunpunemmu /kuNpu'nemmu/
viâtri\viâtre cunpunéi /kuNpu'nej/
cunpunn-an /kuN'puNNaN/
mi ho cunpostu /kuN'pOstu/
ti t'hæ cunpostu
lê u l'ha cunpostu
niâtri emmu cunpostu
viâtri ei cunpostu
han cunpostu
inperfettu
trapasòu
mi cunpunéiva /kuNpu'nejva/ - cunpuneivu /kuNpu'nejvu/
ti ti cunpunéivi /kuNpu'nejvi/
lê u cunpunéiva /kuNpu'nejva/
niâtri cunpunéivimu /kuNpu'nejvimu/
viâtri cunpunéivi /kuNpu'nejvi/
cunpunéivan /kuNpu'nejvaN/
mi avéiva cunpostu
ti t'avéivi cunpostu
lê u l'avéiva cunpostu
niâtri avéivimu cunpostu
viâtri avéivi cunpostu
avéivan cunpostu
fytyru
fytyru anteriure
mi cunpuniô /kuNpu'njO:/
ti ti cunpuniæ /kuNpu'njE:/
lê u cunpuniâ /kuNpu'nja:/
niâtri cunpuniêmu /kuNpu'nje:mu/
viâtri cunpuniéi /kuNpu'njej/
cunpunián /kuNpu'njaN/
mi aviô cunpostu
ti t'aviæ cunpostu
lê u l'aviâ cunpostu
niâtri aviêmu cunpostu
viâtri aviéi cunpostu
avián cunpostu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi cunpunn-e /kuN'puNNe/
che ti ti cunpunn-i /kuN'puNNi/
che lê u cunpunn-e /kuN'puNNe/
che niâtri cunpunemmu /kuNpu'nemmu/
che viâtri cunpunéi /kuNpu'nej/
che lû cunpunn-an/kuN'puNNaN/ - cunpunn-en /kuN'puNNeN/
che mi agge cunpostu
che ti t'aggi cunpostu
che lê u l'agge cunpostu
che niâtri ággimu cunpostu
che viâtri agéi cunpostu
che lû ággian cunpostu
inperfettu
trapasòu
che mi cunpunesse /kuNpu'nesse/
che ti ti cunpunésci /kuNpu'neSSi/
che lê u cunpunesse /kuNpu'nesse/
che niâtri cunpunéscimu /kuNpu'neSSimu/
che viâtri cunpunésci /kuNpu'neSSi/
che lû cunpunéssan /kuNpu'nessaN/
che mi avesse cunpostu
che ti t'avésci cunpostu
che lê u l'avesse cunpostu
che niâtri avéscimu cunpostu
che viâtri avésci cunpostu
che lû avéssan cunpostu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi cunpuniéiva /kuNpu'njejva/ - cunpuniæ /kuNpu'njE:/
ti ti cunpuniêsci /kuNpu'nje:Si/
lê u cunpuniéiva /kuNpu'njejva/ - cunpuniæ /kuNpu'njE:/
niâtri cunpuniêscimu /kuNpu'nje:Simu/
viâtri cunpuniêsci /kuNpu'nje:Si/
cunpuniéivan /kuNpu'njejvaN/
mi aviéiva cunpostu
ti t'aviêsci cunpostu
lê u l'aviéiva cunpostu
niâtri aviêscimu cunpostu
viâtri aviêsci cunpostu
aviéivan cunpostu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
cunpunn-i ti /kuN'puNNi/
ch'u cunpunn-e/kuN'puNNe/
cunpunemmu niâtri /kuNpu'nemmu/
cunpunéi viâtri /kuNpu'nej/
che cunpunn-an/kuN'puNNaN/
- che cunpunn-en lû /kuN'puNNeN/
prezente
pasòu
cunpunente /kuNpu'neNte/ m.s. cunpostu /kuN'pOstu/
f.s. cunposta /kuN'pOsta/
m. pl. cunposti /kuN'pOsti/
f. pl. cunposte /kuN'pOste/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
cunpunendu /kuNpu'neNdu/
avendu cunpostu cunpunn-e /kuN'puNNe/ avéi cunpostu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi