turna aa lista d'i verbi

EN to translate FR traduire IT tradurre

verbu
TRADŶE - TRADUÎ

Nota Bene: A reggula prattica paa cuniugasiun d'i verbi derivæ dou latin ducere a l'é stæta riferîa aa famiggia d'u Magister da So Ätessa Seeníscima u Prínçipe Giylliu Çentyriun-Scottu.
Segundu questa reggula aa c dûçe italiann-a (/tS/) curespunde a x zeneize (/Z/)
(ez. voce = vûxe, tu traduci = ti ti tradŷxi)
mentre aa c dŷa italiann-a (/k/) curespunde a g zeneize (/g/)
(ez. amico = amîgu).
Int'a cuniugasiun d'i cunposti de -dŷe, però, questa g a l'é cheita
(zeneize antîgu: mi tradŷgu >>> zeneize mudernu: mi tradŷu),
quindi aa c dŷa italiann-a (/k/) in zeneize mudernu nu gh'ha da curespunde nisciynn-a cunsunante.

Int'a realtæ d'i fæti, da rente aa furma regulâre (in grascettu) existe cumme puscibbile alternatîve:
 • e furme cu-inn-a x sätaa fœa pe analugîa cuê âtre furme (ma ch'a gh'acrésce): mi tradŷxu
 • e furme sensa x e cuâ cuntrasiun d'a "y" attuna, da -ye- /y'e/ à -iê- /'je:/: niâtri tradmu
 • a variante purtuliann-a cuê dexinense d'a IV cuniugasiun (e a cuntrasiun): niâtri tradmu

 • Vanni á lêze ascí l'aprufundimentu de Magister inscee 3 furme de l'infinîu prunuminalizòu
  tradýile /tra'dyjle/ - tradŷle /tra'dy:le/ - (purt.) traduîle /tra'dwi:le/

  * A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabêtu SAMPA (/H/ = "y" semivucallica).
  ** E furme regulâre en marcæ in grascettu
  *** Se conniuga cumme tradŷe tytti i âtri cunposti cuu derivòu d'u verbu latin ducere:
  adŷe (= to produce, alléguer, addurre), cundŷe (= to lead, conduire, condurre), dedŷe (= to deduce, déduire, dedurre),
  indŷe (= to induce, induire, indurre), intrudŷe (= to introduce, introduire, introdurre), prudŷe (= to procuce, produire, produrre),
  redŷe (= to reduce, reduire, ridurre), ridŷe (= redŷe), riprudŷe (= to reproduce, reproduire, riprodurre), etc.

  MODDU INDICATÎVU
  prezente
  pasòu
  mi
  ti

  niâtri\niâtre
  viâtri\viâtre
  liâtri\liâtre

  traduîmu
  /tra'dwi:mu/
  traduî
  /tra'dwi:/


  tradŷu
  /tra'dy:u/
  ti tradŷi
  /tra'dy:i/
  u\a tradŷe
  /tra'dy:e/
  tradiêmu - (tradyêmu)
  /tra'dje:mu/ - /tra'dHe:mu/
  tradiéi - (tradyéi)
  /tra'djej/ - /tra'dHej/
  tradŷan
  /tra'dy:aN/
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  tradŷxu
  /tra'dy:Zu/
  tradŷxi
  /tra'dy:Zi/
  tradŷxe
  /tra'dy:Ze/
  tradyxemmu
  /trady'Zemmu/
  tradyxéi
  /trady'Zej/
  tradŷxan
  /tra'dy:ZaN/
  ho tradŷtu
    /tra'dy:tu/
  t'hæ tradŷtu
  |
  u l'ha tradŷtu
  |
  emmu tradŷtu
  |
  ei tradŷtu
  |
  han tradŷtu
  |
  inperfettu
  trapasòu
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  liâtri
  traduîva\u
  /tra'dwi:va/ - /u/
  ti traduîvi
  /tra'dwi:vi/
  u traduîva
  /tra'dwi:va/
  traduîvimu
  /tra'dwi:vimu/
  traduîvi
  /tra'dwi:vi/
  traduîvan
  /tra'dwi:vaN/
  tradiéiva\u - (tradyéiva\u)
  /tra'djejva/ - /tra'dHejva/ - /u/
  ti tradiéivi - (tradyéivi)
  /tra'djejvi/ - /tra'dHejvi/
  u tradiéiva - (tradyéiva)
  /tra'djejva/ - /tra'dHejva/
  tradiéivimu - (tradyéivimu)
  /tra'djejvimu/ - /tra'dHejvimu/
  tradiéivi - (tradyéivi)
  /tra'djejvi/ - /tra'dHejvi/
  tradiéivan - (tradyéivan)
  /tra'djejvaN/ - /tra'dHejvaN/
  tradyxéiva\u
  /trady'Zejva/ - /u/
  ti tradyxéivi
  /trady'Zejvi/
  u tradyxéiva
  /trady'Zejva/
  tradyxéivimu
  /trady'Zejvimu/
  tradyxéivi
  /trady'Zejvi/
  tradyxéivan
  /trady'ZejvaN/
  avéiva tradŷtu
  |
  t'avéivi tradŷtu
  |
  u l'avéiva tradŷtu
  |
  avéivimu tradŷtu
  |
  avéivi tradŷtu
  |
  avéivan tradŷtu
  |
  fytŷru
  fytŷru anteriû
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  liâtri
  traduiô
  /tra'dwjO:/
  ti traduiæ
  /tra'dwjE:/
  u traduiâ
  /tra'dwja:/
  traduiêmu
  /tra'dwje:mu/
  traduiéi
  /tra'dwjej/
  traduian
  /tra'dwjaN/
  tradiô - (tradyiô)
  /tra'djO:/ - /tra'dHjO:/
  ti tradiæ - (tradyiæ)
  /tra'djE:/ - /tra'dHjE:/
  u tradiâ - (tradyiâ)
  /tra'dja:/ - /tra'dHja:/
  tradiêmu - (tradyiêmu)
  /tra'dje:mu/ - /tra'dHje:mu/
  tradiéi - (tradyiéi)
  /tra'djej/ - /tra'dHjej/
  tradian - (tradyian)
  /tra'djaN/ - /tra'dHjaN/
  tradyxiô
  /trady'ZjO:/
  ti tradyxiæ
  /trady'ZjE:/
  u tradyxiâ
  /trady'Zja:/
  tradyxiêmu
  /trady'Zje:mu/
  tradyxiéi
  /trady'Zjej/
  tradyxian
  /trady'ZjaN/
  aviô tradŷtu
  |
  t'aviæ tradŷtu
  |
  u l'aviâ tradŷtu
  |
  aviêmu tradŷtu
  |
  aviéi tradŷtu
  |
  avián tradŷtu
  |
  MODDU CUNZUNTÎVU
  prezente
  pasòu
  che mi
  che ti
  che lê
  che niâtri
  che viâtri
  che liâtri

  traduîmu
  /tra'dwi:mu/
  traduî
  /tra'dwi:/


  tradŷe
  /tra'dy:e/
  ti tradŷi
  /tra'dy:i/
  u tradŷe
  /tra'dy:e/
  tradiêmu - (tradyêmu)
  /tra'dje:mu/ - /tra'dHe:mu/
  tradiéi - (tradyéi)
  /tra'djej/ - /tra'dHej/
  tradŷan\-en
  /tra'dy:aN/ - /eN/
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  tradŷxe
  /tra'dy:Ze/
  tradŷxi
  /tra'dy:Zi/
  tradŷxe
  /tra'dy:Ze/
  tradyxemmu
  /trady'Zemmu/
  tradyxéi
  /trady'Zej/
  tradŷxan\-en
  /tra'dy:zaN/ - /eN/
  agge tradŷtu
  |
  t'aggi tradŷtu
  |
  u l'agge tradŷtu
  |
  ággimu tradŷtu
  |
  agéi tradŷtu
  |
  ággian tradŷtu
  |
  inperfettu
  trapasòu
  che mi
  che ti
  che lê
  che niâtri
  che viâtri
  che liâtri
  traduîse
  /tra'dwi:se/
  ti traduîsci
  /tra'dwi:Si/
  u traduîse
  /tra'dwi:se/
  traduîscimu
  /tra'dwi:Simu/
  traduîsci
  /tra'dwi:Si/
  traduîsan
  /tra'dwi:saN/
  tradiêse - (tradyêse)
  /tra'die:se/ - /tra'dHe:se/
  ti tradiêsci - (tradyêsci)
  /tra'die:Si/ - /tra'dHe:Si/
  u tradiêse - (tradyêse)
  /tra'die:se/ - /tra'dHe:se/
  tradiêscimu - (tradyêscimu)
  /tra'die:Simu/ - /tra'dHe:Simu/
  tradiêsci - (tradyêsci)
  /tra'die:Si/ - /tra'dHe:Si/
  tradiêsan - (tradyêsan)
  /tra'die:saN/ - /tra'dHe:saN/
  tradyxesse
  /trady'Zesse/
  ti tradyxésci
  /trady'ZeSSi/
  u tradyxesse
  /trady'Zesse/
  tradyxéscimu
  /trady'ZeSSimu/
  tradyxésci
  /trady'ZeSSi/
  tradyxéssan
  /trady'ZessaN/
  avesse tradŷtu
  |
  t'avésci tradŷtu
  |
  u l'avesse tradŷtu
  |
  avéscimu tradŷtu
  |
  avésci tradŷtu
  |
  avéssan tradŷtu
  |
  MODDU CUNDISIUNÂLE
  prezente
  pasòu
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  liâtri
  traduiéiva\-iæ
  /tra'dwjejva/ - /jE:/
  ti traduiêsci
  /tra'dwje:Si/
  u traduiéiva\-iæ
  /tra'dwjejva/ - /jE:/
  traduiêscimu
  /tra'dwje:Simu/
  traduiêsci
  /tra'dwje:Si/
  traduiéivan
  /tra'dwjejvaN/
  tradiéiva\-iæ - (tradyiéiva)
  /tra'djejva/ - /jE:/ - /tra'dHjejva/
  ti tradiêsci - (tradyiêsci)
  /tra'dje:Si/ - /tra'dHje:Si/
  u tradiéiva\-iæ - (tradyiéiva)
  /tra'djejva/ - /jE:/ - /tra'dHjejva/
  tradiêscimu - (tradyiêscimu)
  /tra'dje:Simu/ - /tra'dHje:Simu/
  tradiêsci - (tradyiêsci)
  /tra'dje:Si/ - /tra'dHje:Si/
  tradiéivan - (tradyiéivan)
  /tra'djejvaN/ - /tra'dHjejvaN/
  tradyxiéiva\-iæ
  /trady'Zjejva/ - /jE:/
  ti tradyxiêsci
  /trady'Zje:Si/
  u tradyxiéiva\-iæ
  /trady'Zjejva/ - /jE:/
  tradyxiêscimu
  /trady'Zje:Simu/
  tradyxiêsci
  /trady'Zje:Si/
  tradyxiéivan
  /trady'ZjejvaN/
  aviéiva tradŷtu
  |
  t'aviêsci tradŷtu
  |
  u l'aviéiva tradŷtu
  |
  aviêscimu tradŷtu
  |
  aviêsci tradŷtu
  |
  aviéivan tradŷtu
  |
  MODDU INPERATÎVUMODDU PARTIÇIPPIU


  traduîmu
  /tra'dwi:mu/
  traduî
  /tra'dwi:/
  tradŷi [tradýilu - tradŷlu]
  /tra'dy:i/ - /tra'dyjlu/ - /tra'dy:lu/
  ch'u tradŷe
  /tra'dy:e/
  tradiêmu - (tradyêmu)
  /tra'dje:mu/ - /tra'dHe:mu/
  tradiéi - (tradyéi)
  /tra'djej/ - /tra'dHej/
  che tradŷan\-en
  /tra'dy:aN/ - /eN/
  tradŷxi
  /tra'dy:Zi/
  ch'u tradŷxe
  /tra'dy:Ze/
  tradyxemmu
  /trady'Zemmu/
  tradyxéi
  /trady'Zej/
  che tradŷxan\-en
  /tra'dy:zaN/ - /eN/
  ti

  niâtri
  viâtri
  liâtri
  (prezente)
  (traduinte)
  (tradiente - tradyente)
  (tradyxente)
  pasòu
  m.s. traduîiu /tra'dwi:ju/ - tradŷtu /tra'dy:tu/
  f.s.  traduîia /tra'dwi:ja/ - tradŷta /tra'dy:ta/
  m.pl.  traduîi /tra'dwi:i/ - tradŷti /tra'dy:ti/ 
  f.pl. traduîie /tra'dwi:je/ - tradŷte /tra'dy:te/
  MODDU GERÚNDIU
  prezente
  pasòu
  traduindu
  /tra'dwiNdu/
  tradiendu - (tradyendu)
  /tra'djeNdu/ - /tra'dHeNdu/
  tradyxendu
  /tra'dyxeNdu/
  avendu tradŷtu
  MODDU INFINÎU
  prezente
  pasòu
  traduî
  /tra'dwi:/
  tradŷe (tradýilu - tradŷlu)
  /tra'dy:e/ - /tra'dyjlu/ - /tra'dy:lu/
  (tradŷxe)avéi tradŷtu
  MAGISTER 2003
  turna aa lista d'i verbi