turna aa lista d'i verbi
EN to do / make FR faire IT fare
verbu F
* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
**(purt.) = "purtulian" : u l'ndica 'na furma estinta ch'a l'a tippica d'i sest pupulari de Zena.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi fassu /'fassu/
ti ti f /'fE:/
l u\a fa /'fa/
nitri\nitre femmu /'femmu/
vitri\vitre f /'fE:/
l fan /'faN/
mi ho ftu /'fE:tu/
ti t'h ftu
l u l'ha ftu
nitri emmu ftu
vitri ei ftu
l han ftu
inperfettu
trapasu
mi faxiva /fa'Zejva/ - fava /'fa:va/ - faxivu /fa'Zejvu/ - favu /'fa:vu/
ti ti faxivi /fa'Zejvi/ - favi /'fa:vi/
l u faxiva /fa'Zejva/ - fava /'fa:va/
nitri faxivimu /fa'Zejvimu/- fvimu /'fa:vimu/
vitri faxivi /fa'Zejvi/ - favi /'fa:vi/
l faxivan /fa'ZejvaN/ - fvan /'fa:vaN/
mi aviva ftu
ti t'avivi ftu
l u l'aviva ftu
nitri avivimu ftu
vitri avivi ftu
l avivan ftu
fytyru
fytyru anteriure
mi fai /fa'jO:/ - (purt.) foo o f /'fO:/
ti ti fai /fa'jE:/ - (purt.) f /'fE:/
l u fai /fa'ja:/ - (purt.) faa o f /'fa:/
nitri faimu /fa'je:mu/ - (purt.) fmu /'fE:mu/
vitri faii /fa'jej/ - (purt.) fai /'faj/
l fain /fa'jaN/ - (purt.) fan /'faN/
mi avi ftu
ti t'avi ftu
l u l'avi ftu
nitri avimu ftu
vitri avii ftu
l avin ftu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi fasse /'fasse/
che ti ti fsci /'faSSi/
che l u fasse /'fasse/
che nitri femmu /'femmu/ - (purt.) fagghimu /'faggimu/
che vitri f /'fE:/ - (purt.) fagghi /'faggi/ - fag /fa'gE:/
che l fssan/'fassaN/ - fssen /'fasseN/
che mi agge ftu
che ti t'aggi ftu
che l u l'agge ftu
che nitri ggimu ftu
che vitri agi ftu
che l ggian ftu
inperfettu
trapasu
che mi fesse /'fesse/ - faxesse /fa'Zesse/
che ti ti fsci /'feSSi/ - faxsci /fa'ZeSSi/
che l u fesse /'fesse/ - faxesse /fa'Zesse/
che nitri fscimu /'feSSimu/ - faxscimu /fa'ZeSSimu/
che vitri fsci /'feSSi/ - faxsci /fa'ZeSSi/
che l fssan /'fessaN/ - faxssan /fa'ZessaN/
che mi avesse ftu
che ti t'avsci ftu
che l u l'avesse ftu
che nitri avscimu ftu
che vitri avsci ftu
che l avssan ftu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi faiiva /fa'jejva/ - fai /fa'jE:/ - (purt.) fiva /'fajva/ - f /'fE:/
ti ti faisci /fa'je:Si/ - (purt.) fsci /'fE:Si/
l u faiiva /fa'jejva/ - fai /fa'jE:/ - (purt.) fiva /'fajva/ - f /'fE:/
nitri faiscimu /fa'je:Simu/ - (purt.) fscimu /'fE:Simu/
vitri faisci /fa'je:Si/ - (purt.) fsci /'fE:Si/
l faiivan /fa'jejvaN/ - (purt.) fivan /'fajvaN/
mi aviiva ftu
ti t'avisci ftu
l u l'aviiva ftu
nitri aviscimu ftu
vitri avisci ftu
l aviivan ftu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
fanni /'fanni/ ti
ch'u fasse /'fasse/ l
femmu /'femmu/ nitri
f /'fE:/ vitri
che fssan /'fassaN/ - fssen /'fasseN/ l
prezente
pasu
faxente /fa'ZeNte/
ftu /'fE:tu/

MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
faxendu /fa'ZeNdu/ - fandu /'faNdu/ avendu ftu f /'fa:/ avi ftu
MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi