turna aa lista d'i verbi
EN to believe FR croire IT credere

verbu CREDDE
vucale temáttica senpre cyrta: alternansa "credd-" / "cred-"

(1) A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
(2) I verbi credde e vedde sun d'e furme italianizante che han sustituîu à partî da l'Œttuçentu e furme ciy antîghe e viâxe †créi e †véi d'a segunda cuniugasiun.
** Notta: int'e cuniugasyin verbâle d'a léngua zeneize, in câxu de vucale temáttica cyrta, se passa senpre da cunsunante pust-tònniche dugge (mi creddu) á cunsunante pru-tònnica sencia (niatri credemmu), e vice-versa.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi creddu /'kreddu/
ti ti creddi /'kreddi/
lê u\a credde /'kredde/
niâtri\niâtre credemmu /kre'demmu/
viâtri\viâtre credéi /kre'dej/
creddan /'kreddaN/
mi ho credŷu /kre'dy:u/
ti t'hæ credŷu
lê u l'ha credŷu
niâtri emmu credŷu
viâtri ei credŷu
han credŷu
inperfettu
trapasòu
mi credéiva /kre'dejva/ - credéivu /kre'dejvu/
ti ti credéivi /kre'dejvi/
lê u credéiva /kre'dejva/
niâtri credéivimu /kre'dejvimu/
viâtri credéivi /kre'dejvi/
credéivan /kre'dejvaN/
mi avéiva credŷu
ti t'avéivi credŷu
lê u l'avéiva credŷu
niâtri avéivimu credŷu
viâtri avéivi credŷu
avéivan credŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi crediô /kre'djO:/
ti ti crediæ /kre'djE:/
lê u crediâ /kre'dja:/
niâtri crediêmu /kre'dje:mu/
viâtri crediéi /kre'djej/
credián /kre'djaN/
mi aviô credŷu
ti t'aviæ credŷu
lê u l'aviâ credŷu
niâtri aviêmu credŷu
viâtri aviéi credŷu
avián credŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi credde /'kredde/
che ti ti creddi /'kreddi/
che lê u credde /'kredde/
che niâtri credemmu /kre'demmu/
che viâtri credéi /kre'dej/
che lû creddan/'kreddaN/ - credden /'kreddeN/
che mi agge credŷu
che ti t'aggi credŷu
che lê u l'agge credŷu
che niâtri ággimu credŷu
che viâtri agéi credŷu
che lû ággian credŷu
inperfettu
trapasòu
che mi credesse /kre'desse/
che ti ti credésci /kre'deSSi/
che lê u credesse /kre'desse/
che niâtri credéscimu /kre'deSSimu/
che viâtri credésci /kre'deSSi/
che lû credéssan /kre'dessaN/
che mi avesse credŷu
che ti t'avésci credŷu
che lê u l'avesse credŷu
che niâtri avéscimu credŷu
che viâtri avésci credŷu
che lû avéssan credŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi crediéiva /kre'djejva/ - crediæ /kre'djE:/
ti ti crediêsci /kre'dje:Si/
lê u crediéiva /kre'djejva/ - crediæ /kre'djE:/
niâtri crediêscimu /kre'dje:Simu/
viâtri crediêsci /kre'dje:Si/
crediéivan /kre'djejvaN/
mi aviéiva credŷu
ti t'aviêsci credŷu
lê u l'aviéiva credŷu
niâtri aviêscimu credŷu
viâtri aviêsci credŷu
aviéivan credŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
creddi ti /'kreddi/
ch'u credde/'kredde/
credemmu niâtri /kre'demmu/
credéi viâtri /kre'dej/
che creddan/'kreddaN/ - che credden lû /'kreddeN/
prezente
pasòu
credente /kre'deNte/ m.s. credŷu /kre'dy:u/
f.s. credŷa /kre'dy:a/
m.pl. credŷi /kre'dy:i/
f.pl. credŷe /kre'dy:e/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
credendu /kre'deNdu/
avendu credŷu credde /'kredde/
(creddighe) /'kreddige/
avéi credŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi