turna aa lista d'i verbi
EN to rejoice FR se rjouir IT godere
GD
vucale temattica senpre lunga

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cnniugan cumme gd: fr (= to offer, offrir, offrire)
MODDU INDICATVU
prezentepasu
mi gdu /'gO:du/
ti ti gdi /'gO:di/
l u\a gde /'gO:de/
nitri\nitre gdimmu /gO:'dimmu/
vitri\vitre gd /gO:'di:/
l gdan /'gO:daN/
mi ho gdu /gO:'di:u/
ti t'he gdu
l u l'ha gdu
nitri emmu gdu
vitri ei gdu
l han gdu
inperfettu trapasu
mi gdva /gO:'di:va/ - gdvu /gO:'di:vu/
ti ti gdvi /gO:'di:vi/
l u gdva /gO:'di:va/
nitri gdvimu /gO:'di:vimu/
vitri gdvi /gO:'di:vi/
l gdvan /gO:'di:vaN/
mi aviva gdu
ti t'avivi gdu
l u l'aviva gdu
nitri avivimu gdu
vitri avivi gdu
l avivan gdu
futŷru futŷru anteriure
mi gdi /gO:'djO:/
ti ti gdie /gO:'djE:/
l u gdi /gO:'dja:/
nitri gdimu /gO:'dje:mu/
vitri gdii /gO:'djej/
l gdin /gO:'djaN/
mi avi gdu
ti t'avie gdu
l u l'avi gdu
nitri avimu gdu
vitri avii gdu
l avin gdu
MODDU CUNZUNTVU
prezente pasu
che mi gde /'gO:de/
che ti ti gdi /'gO:di/
che l u gde /'gO:de/
che nitri gdimmu /gO:'dimmu/
che vitri gd /gO:'di:/
che l gdan/'gO:daN/ - gden /'gO:deN/
che mi agge gdu
che ti t'aggi gdu
che l u l'agge gdu
che nitri ggimu gdu
che vitri agi gdu
che l ggian gdu
inperfettu trapasu
che mi gdisse /gO:'disse/
che ti ti gdsci /gO:'diSSi/
che l u gdisse /gO:'disse/
che nitri gdscimu /gO:'diSSimu/
che vitri gdsci /gO:'diSSi/
che l gdssan /gO:'dissaN/
che mi avesse gdu
che ti t'avsci gdu
che l u l'avesse gdu
che nitri avscimu gdu
che vitri avsci gdu
che l avssan gdu
MODDU CUNDISIUNLE
prezentepasu
mi gdiiva /gO:'djejva/ - gdie /gO:'djE:/
ti ti gdisci /gO:'dje:Si/
l u gdiiva /gO:'djejva/ - gdie /gO:'djE:/
nitri gdiscimu /gO:'dje:Simu/
vitri gdisci /gO:'dje:Si/
l gdiivan /gO:'djejvaN/
mi aviiva gdu
ti t'avisci gdu
l u l'aviiva gdu
nitri aviscimu gdu
vitri avisci gdu
l aviivan gdu
MODDU INPERATVUMODDU PARTIPPIU
gdi ti /'gO:di/
ch'u gde l /'gO:de/
gdimmu nitri /gO:'dimmu/
gd vitri /gO:'di:/
che gdan l /'gO:daN/ - che gden l /'gO:deN/
prezentepasu
gdnte /gO:'diNte/ m.s. gdu /gO:'di:u/
f.s. gda /gO:'di:a/
m.pl. gdi /gO:'di:i/
f.pl. gde /gO:'di:e/
MODDU GERNDIUMODDU INFINU
prezentepasuprezente pasu
gdndu /gO:'diNdu/
avendu gdu gd /gO:'di:/ avi gdu
turna 'n imma
MAGISTER © 2001