turna aa lista d'i verbi
EN to extract FR extraire IT estrarre
verbu ESTR┬E

* A transcrisiun funÚttica a l'Ú ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se conniuga cumme estrÔe tytti i Ôtri cunposti cuu deriv˛u d'u verbu latin trahere:
atrÔe (= to attract, attirer, attrarre), cuntrÔe (= to contract, contracter-conclure, contrarre), detrÔe (= to detract, dÚduire, detrarre), distrÔe (= to distract, distraire, distrarre), prutrÔe (= to prolong, prolonger, protrarre), ritrÔe (= to withdraw-portray, retirer-faire le portrait, ritrarre), sutrÔe (= to subtract, soustraire, sottrarre), etc.
*** A cuniugasun de estrÔe a cuincidde inte tytte e furme, ecŔttu l'infinţu, cun quella d'u verbu trÔ d'a primma cuniugasiun.
MODDU INDICAT╬VU
prezente
pas˛u
mi estraggu /e'straggu/ - estrÔu /e'stra:u/
ti t'estrŠ /e'strE:/
lŕ u\a l'estrÓ /e'stra/
niÔtri\niÔtre estremmu /e'stremmu/
viÔtri\viÔtre estrŠ /e'strE:/
estran /e'straN/
mi ho estrŠtu /e'strE:tu/
ti t'hŠ estrŠtu
lŕ u l'ha estrŠtu
niÔtri emmu estrŠtu
viÔtri ei estrŠtu
han estrŠtu
inperfettu
trapas˛u
mi estrÔva /e'stra:va/ - estrÔvu /e'stra:vu/
ti t'estrÔvi /e'stra:vi/
lŕ u l'estrÔva /e'stra:va/
niÔtri estrÔvimu /e'stra:vimu/
viÔtri estrÔvi /e'stra:vi/
estrÔvan /e'stra:vaN/
mi avÚiva estrŠtu
ti t'avÚivi estrŠtu
lŕ u l'avÚiva estrŠtu
niÔtri avÚivimu estrŠtu
viÔtri avÚivi estrŠtu
avÚivan estrŠtu
fytŷru
fytŷru anteriűre
mi estrai˘ /estra'jO:/
ti t'estraiŠ /estra'jE:/
lŕ u l'estraiÔ /estra'ja:/
niÔtri estraiŕmu /estra'je:mu/
viÔtri estraiÚi /estra'jej/
estraiÓn /estra'jaN/
mi avi˘ estrŠtu
ti t'aviŠ estrŠtu
lŕ u l'aviÔ estrŠtu
niÔtri aviŕmu estrŠtu
viÔtri aviÚi estrŠtu
aviÓn estrŠtu
MODDU CUNZUNT╬VU
prezente
pas˛u
che mi estragghe /e'stragge/
che ti t'estragghi /e'straggi/
che lŕ u l'estragghe /e'stragge/
che niÔtri estremmu /e'stremmu/ - estragghimu /e'straggimu/
che viÔtri estrŠ /e'strE:/ - estragŠ /estra'gE:/ - estragghi /e'straggi/
che lű estraggan /e'straggaN/ - estragghen /e'straggeN/
che mi agge estrŠtu
che ti t'aggi estrŠtu
che lŕ u l'agge estrŠtu
che niÔtri Óggimu estrŠtu
che viÔtri agÚi estrŠtu
che lű Óggian estrŠtu
inperfettu
trapas˛u
che mi estresse /e'stresse/
che ti t'estrÚsci /e'streSSi/
che lŕ u l'estresse /e'stresse/
che niÔtri estrÚscimu /e'streSSimu/
che viÔtri estrÚsci /e'streSSi/
che lű estrÚssan /e'stressaN/
che mi avesse estrŠtu
che ti t'avÚsci estrŠtu
che lŕ u l'avesse estrŠtu
che niÔtri avÚscimu estrŠtu
che viÔtri avÚsci estrŠtu
che lű avÚssan estrŠtu
MODDU CUNDISIUN┬LE
prezente
pas˛u
mi estraiÚiva /estra'jejva/ - estraiŠ /estra'jE:/ - estrÓiva /e'strajva/ - estrŠ /e'strE:/
ti t'estraiŕsci /estra'je:Si/ - estrŠsci /e'strE:Si/
lŕ u l'estraiÚiva /estra'jejva/ - estraiŠ /estra'jE:/ - estrÓiva /e'strajva/ - estrŠ /e'strE:/
niÔtri estraiŕscimu /estra'je:Simu/ - estrŠscimu /e'strE:Simu/
viÔtri estraiŕsci /estra'je:Si/ - estrŠsci /e'strE:Si/
estraiÚivan /estra'jejvaN/ - estrÓivan /e'strajvaN/
mi aviÚiva estrŠtu
ti t'aviŕsci estrŠtu
lŕ u l'aviÚiva estrŠtu
niÔtri aviŕscimu estrŠtu
viÔtri aviŕsci estrŠtu
aviÚivan estrŠtu
MODDU INPERAT╬VU MODDU PARTIă═PPIU
estranni /e'stranni/ ti
ch'u l'estragghe /e'stragge/
estremmu /e'stremmu/ - estragghimu /e'straggimu/ niÔtri
estrŠ /e'strE:/ viÔtri
che estraggan /e'straggaN/ - estragghen /e'straggeN/
prezente
pas˛u
estrante /e'straNte/ m.s. estrŠtu /e'strE:tu/
f.s. estrŠta /e'strE:ta/
m.pl. estrŠti /e'strE:ti/
f.pl. estrŠte /e'strE:te/
MODDU GER┌NDIU MODDU INFIN╬U
prezente pas˛u prezente pas˛u
estrandu /e'straNdu/
avendu estrŠtu estrÔe /e'stra:e/ avÚi estrŠtu

MAGISTER 2003
turna aa lista d'i verbi