turna aa lista d'i verbi
EN to tap / draw FR tirer IT spillare / trarre
verbu TR┬

* A transcrisiun funÚttica a l'Ú ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** A cuniugasun de trÔ a cuincidde inte tytte e furme, ecŔttu l'infinţu, cun quella de estrÔe e d'i-Ôtri cunposti cuu deriv˛u d'u verbu latin trahere.
MODDU INDICATIVU
prezente
pas˛u
mi traggu /'traggu/ - trÔu /'tra:u/
ti ti trŠ /'trE:/
lŕ u\a trß /'tra/
niÔtri\niÔtre tremmu /'tremmu/
viÔtri\viÔtre trŠ /'trE:/
tran /'traN/
mi ho trŠtu /'trE:tu/
ti t'hŠ trŠtu
lŕ u l'ha trŠtu
niÔtri emmu trŠtu
viÔtri ei trŠtu
han trŠtu
inperfettu
trapas˛u
mi trÔva /'tra:va/ - trÔvu /'tra:vu/
ti ti trÔvi /'tra:vi/
lŕ u trÔva /'tra:va/
niÔtri trÔvimu /'tra:vimu/
viÔtri trÔvi /'tra:vi/
trÔvan /'tra:vaN/
mi avÚiva trŠtu
ti t'avÚivi trŠtu
lŕ u l'avÚiva trŠtu
niÔtri avÚivimu trŠtu
viÔtri avÚivi trŠtu
avÚivan trŠtu
fytyru
fytyru anteriure
mi trai˘ /tra'jO:/
ti ti traiŠ /tra'jE:/
lŕ u traiÔ /tra'ja:/
niÔtri traiŕmu /tra'je:mu/
viÔtri traiÚi /tra'jej/
traißn /tra'jaN/
mi avi˘ trŠtu
ti t'aviŠ trŠtu
lŕ u l'aviÔ trŠtu
niÔtri aviŕmu trŠtu
viÔtri aviÚi trŠtu
avißn trŠtu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pas˛u
che mi tragghe /'tragge/
che ti ti tragghi /'traggi/
che lŕ u tragghe /'tragge/
che niÔtri tremmu /'tremmu/ - tragghimu /'traggimu/
che viÔtri trŠ /'trE:/ - tragŠ /tra'gE:/ - tragghi /'traggi/
che lű traggan /'traggaN/ - tragghen /'traggeN/
che mi agge trŠtu
che ti t'aggi trŠtu
che lŕ u l'agge trŠtu
che niÔtri ßggimu trŠtu
che viÔtri agÚi trŠtu
che lű ßggian trŠtu
inperfettu
trapas˛u
che mi tresse /'tresse/
che ti ti trÚsci /'treSSi/
che lŕ u tresse /'tresse/
che niÔtri trÚscimu /'treSSimu/
che viÔtri trÚsci /'treSSi/
che lű trÚssan /'tressaN/
che mi avesse trŠtu
che ti t'avÚsci trŠtu
che lŕ u l'avesse trŠtu
che niÔtri avÚscimu trŠtu
che viÔtri avÚsci trŠtu
che lű avÚssan trŠtu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pas˛u
mi traiÚiva /tra'jejva/ - traiŠ /tra'jE:/ - trßiva /'trajva/ - trŠ /'trE:/
ti ti traiŕsci /tra'je:Si/ - trŠsci /'trE:Si/
lŕ u traiÚiva /tra'jejva/ - traiŠ /tra'jE:/ - trßiva /'trajva/ - trŠ /'trE:/
niÔtri traiŕscimu /tra'je:Simu/ - trŠscimu /'trE:Simu/
viÔtri traiŕsci /tra'je:Si/ - trŠsci /'trE:Si/
traiÚivan /tra'jejvaN/ - trßivan /'trajvaN/
mi aviÚiva trŠtu
ti t'aviŕsci trŠtu
lŕ u l'aviÚiva trŠtu
niÔtri aviŕscimu trŠtu
viÔtri aviŕsci trŠtu
aviÚivan trŠtu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIă═PPIU
tranni /'tranni/ ti
ch'u tragghe /'tragge/
tremmu /'tremmu/ - tragghimu /'traggimu/ niÔtri
trŠ /'trE:/ viÔtri
che traggan /'traggaN/ - tragghen /'traggeN/
prezente
pas˛u
trante /'traNte/ m.s. trŠtu /'trE:tu/
f.s. trŠta /'trE:ta/
m.pl. trŠti /'trE:ti/
f.pl. trŠte /'trE:te/
MODDU GER┌NDIU MODDU INFIN╬U
prezente pas˛u prezente pas˛u
trandu /'traNdu/
avendu trŠtu trÔ /'tra:/ avÚi trŠtu

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi