turna aa lista d'i verbi
EN to sell FR vendre IT vendere

verbu VENDE

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi vendu /'veNdu/
ti ti vendi /'veNdi/
lê u\a vende /'veNde/
niâtri\niâtre vendemmu /veN'demmu/
viâtri\viâtre vendéi /veN'dej/
véndan /'veNdaN/
mi ho vendŷu /veN'dy:u/
ti t'hæ vendŷu
lê u l'ha vendŷu
niâtri emmu vendŷu
viâtri ei vendŷu
han vendŷu
inperfettu
trapasòu
mi vendéiva /veN'dejva/
ti ti vendéivi /veN'dejvi/
lê u vendéiva /veN'dejva/
niâtri vendéivimu /veN'dejvimu/
viâtri vendéivi /veN'dejvi/
vendéivan /veN'dejvaN/
mi avéiva vendŷu
ti t'avéivi vendŷu
lê u l'avéiva vendŷu
niâtri avéivimu vendŷu
viâtri avéivi vendŷu
avéivan vendŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi vendiô /veN'djO:/
ti ti vendiæ /veN'djE:/
lê u vendiâ /veN'dja:/
niâtri vendiêmu /veN'dje:mu/
viâtri vendiéi /veN'djej/
vendián /veN'djaN/
mi aviô vendŷu
ti t'aviæ vendŷu
lê u l'aviâ vendŷu
niâtri aviêmu vendŷu
viâtri aviéi vendŷu
avián vendŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi vende /'veNde/
che ti ti vendi /'veNdi/
che lê u vende /'veNde/
che niâtri vendemmu /veN'demmu/
che viâtri vendéi /veN'dej/
che lû véndan/'veNdaN/ - vénden /'veNdeN/
che mi agge vendŷu
che ti t'aggi vendŷu
che lê u l'agge vendŷu
che niâtri ággimu vendŷu
che viâtri agéi vendŷu
che lû ággian vendŷu
inperfettu
trapasòu
che mi vendesse /veN'desse/
che ti ti vendésci /veN'deSSi/
che lê u vendesse /veN'desse/
che niâtri vendéscimu /veN'deSSimu/
che viâtri vendésci /veN'deSSi/
che lû vendéssan /veN'dessaN/
che mi avesse vendŷu
che ti t'avésci vendŷu
che lê u l'avesse vendŷu
che niâtri avéscimu vendŷu
che viâtri avésci vendŷu
che lû avéssan vendŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi vendiéiva /veN'djejva/ - vendiæ /veN'djE:/
ti ti vendiêsci /veN'dje:Si/
lê u vendiéiva /veN'djejva/ - vendiæ /veN'djE:/
niâtri vendiêscimu /veN'dje:Simu/
viâtri vendiêsci /veN'dje:Si/
vendiéivan /veN'djejvaN/
mi aviéiva vendŷu
ti t'aviêsci vendŷu
lê u l'aviéiva vendŷu
niâtri aviêscimu vendŷu
viâtri aviêsci vendŷu
aviéivan vendŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
vendi ti /'veNdi/
ch'u vende/'veNde/
vendemmu niâtri /veN'demmu/
vendéi viâtri /veN'dej/
che véndan/'veNdaN/ - che vénden lû /'veNdeN/
prezente
pasòu
vendente /veN'deNte/ m.s. vendŷu /veN'dy:u/
f.s. vendŷa /veN'dy:a/
m.pl. vendŷi /veN'dy:i/
f.pl. vendŷe /veN'dy:e/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
vendendu /veN'deNdu/
avendu vendŷu vende /'veNde/ avéi vendŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi