turna aa lista di verbi
EN to go out FR sortir IT uscire

verbu SCIURTĪ
alternansa /O/ - /u/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barre inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme sciurtī: sciurbī (= to sip, siroter, sorbire)

MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi sciortu /'SOrtu/
ti ti sciorti /'SOrti/
lź u\a sciorte /'SOrte/
niātri\niātre sciurtimmu /Sur'timmu/
viātri\viātre sciurtī /Sur'ti:/
sciņrtan /'SOrtaN/
mi sun sciurtīu /Sur'ti:u/ \ sciurtīa /Sur'ti:a/
ti t'ee sciurtīu \ sciurtīa
lź u\a l'é sciurtīu \ sciurtīa
niātri\niātre semmu sciurtīi \ sciurtīe
viātri\viātre sei sciurtīi \ sciurtīe
sun sciurtīi /Sur'ti:i/ \ sciurtīe /Sur'ti:e/
inperfettu
trapasņu
mi sciurtīva /Sur'ti:va/ - sciurtīvu /Sur'ti:vu/
ti ti sciurtīvi /Sur'ti:vi/
lź u sciurtīva /Sur'ti:va/
niātri sciurtīvimu /Sur'ti:vimu/
viātri sciurtīvi /Sur'ti:vi/
sciurtīvan /Sur'ti:vaN/
mi źa sciurtīu
ti t'źi sciurtīu
lź u l'źa sciurtīu
niātri éimu sciurtīi
viātri ei sciurtīi
źan sciurtīi
fytyru
fytyru anteriure
mi sciurtiō /Sur'tjO:/
ti ti sciurtię /Sur'tjE:/
lź u sciurtiā /Sur'tja:/
niātri sciurtiźmu /Sur'tje:mu/
viātri sciurtiéi /Sur'tjej/
sciurtiįn /Sur'tjaN/
mi saiō sciurtīu
ti ti saię sciurtīu
lź u saiā sciurtīu
niātri saiźmu sciurtīi
viātri saiéi sciurtīi
saiįn sciurtīi
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi sciorte /'SOrte/
che ti ti sciorti /'SOrti/
che lź u sciorte /'SOrte/
che niātri sciurtimmu /Sur'timmu/
che viātri sciurtī /Sur'ti:/
che lū sciņrtan /'SOrtaN/ - sciņrten /'SOrteN/
che mi segge sciurtīu
che ti ti seggi sciurtīu
che lź u segge sciurtīu
che niātri séggimu sciurtīi
che viātri segéi sciurtīi
che lū séggian sciurtīi
inperfettu
trapasņu
che mi sciurtisse /Sur'tisse/
che ti ti sciurtķsci /Sur'tiSSi/
che lź u sciurtisse /Sur'tisse/
che niātri sciurtķscimu /Sur'tiSSimu/
che viātri sciurtķsci /Sur'tiSSi/
che lū sciurtķssan /Sur'tissaN/- sciurtķssen /Sur'tisseN/
che mi fuīse sciurtīu
che ti ti fuīsci sciurtīu
che lź u fuīse sciurtīu
che niātri fuīscimu sciurtīi
che viātri fuīsci sciurtīi
che lū fuīsan sciurtīi
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi sciurtiéiva /Sur'tjejva/ - sciurtię /Sur'tjE:/
ti ti sciurtiźsci /Sur'tje:Si/
lź u sciurtiéiva /Sur'tjejva/ - sciurtię /Sur'tjE:/
niātri sciurtiźscimu /Sur'tje:Simu/
viātri sciurtiźsci /Sur'tje:Si/
sciurtiéivan /Sur'tjejvaN/
mi saiéiva sciurtīu
ti ti saiźsci sciurtīu
lź u saiéiva sciurtīu
niātri saiźscimu sciurtīi
viātri saiźsci sciurtīi
saiéivan sciurtīi
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
sciorti ti /'SOrti/
ch'u sciorte/'SOrte/
sciurtimmu /Sur'timmu/ niātri
sciurtī viātri /Sur'ti:/
che sciņrtan/'SOrtaN/ - che sciņrten lū /'SOrteN/
prezente
pasņu
sciurtinte /Sur'tiNte/ m.s. sciurtīu /Sur'ti:u/
f.s. sciurtīa /Sur'ti:a/
m.pl. sciurtīi /Sur'ti:i/
f.pl. sciurtīe /Sur'ti:e/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
sciurtindu /Sur'tiNdu/
m.s. esendu sciurtīu
f.s. esendu sciurtīa
m.pl. esendu sciurtīi
f.pl. esendu sciurtīe
sciurtī /Sur'ti:/ m.s. ese sciurtīu
f.s. ese sciurtīa
m.pl. ese sciurtīi
f.pl. ese sciurtīe

MAGISTER 2001
turna aa lista di verbi