turna aa lista d'i verbi
EN to suffr FR souffrir IT soffrire
SUFRÎ
alternansa /O:/ - /u/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blôe tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** A "o" tonnica a l'é lunga pe analugîa cuu verbu "ôfrî".
MODDU INDICATÎVU
prezentepasòu
mi sôfru /'sO:fru/
ti ti sôfri /'sO:fri/
lê u\a sôfre /'sO:fre/
niâtri\niâtre sufrimmu /su'frimmu/
viâtri\viâtre sufrî /su'fri:/
sôfran /'sO:fraN/
mi ho sufèrtu /su'fErtu/
ti t'hæ sufèrtu
lê u l'ha sufèrtu
niâtri emmu sufèrtu
viâtri ei sufèrtu
han sufèrtu
inperfettutrapasòu
mi sufrîva /su'fri:va/ - sufrîvu /su'fri:vu/
ti ti sufrîvi /su'fri:vi/
lê u sufrîva /su'fri:va/
niâtri sufrîvimu /su'fri:vimu/
viâtri sufrîvi /su'fri:vi/
sufrîvan /su'fri:vaN/
mi avéiva sufèrtu
ti t'avéivi sufèrtu
lê u l'avéiva sufèrtu
niâtri avéivimu sufèrtu
viâtri avéivi sufèrtu
avéivan sufèrtu
futŷrufutŷru anteriûre
mi sufriô /su'frjO:/
ti ti sufriæ /su'frjE:/
lê u sufriâ /su'frja:/
niâtri sufriêmu /su'frje:mu/
viâtri sufriéi /su'frjej/
sufriàn /su'frjaN/
mi aviô sufèrtu
ti t'aviæ sufèrtu
lê u l'aviâ sufèrtu
niâtri aviêmu sufèrtu
viâtri aviéi sufèrtu
aviàn sufèrtu
MODDU CUNZUNTÎVU
prezentepasòu
che mi sôfre /'sO:fre/
che ti ti sôfri /'sO:fri/
che lê u sôfre /'sO:fre/
che niâtri sufrimmu /su'frimmu/
che viâtri sufrî /su'fri:/
che lû sôfran /'sO:fraN/ - sôfren /'sO:freN/
che mi agge sufèrtu
che ti t'aggi sufèrtu
che lê u l'agge sufèrtu
che niâtri àggimu sufèrtu
che viâtri agéi sufèrtu
che lû àggian sufèrtu
inperfettutrapasòu
che mi sufrisse /su'frisse/
che ti ti sufrísci /su'friSSi/
che lê u sufrisse /su'frisse/
che niâtri sufríscimu /su'friSSimu/
che viâtri sufrísci /su'friSSi/
che lû sufríssan /su'frissaN/
che mi avesse sufèrtu
che ti t'avésci sufèrtu
che lê u l'avesse sufèrtu
che niâtri avéscimu sufèrtu
che viâtri avésci sufèrtu
che lû avéssan sufèrtu
MODDU CUNDISIUNÂLE
prezentepasòu
mi sufriéiva /su'frjejva/ - sufriæ /su'frjE:/
ti ti sufriêsci /su'frje:Si/
lê u sufriéiva /su'frjejva/ - sufriæ /su'frjE:/
niâtri sufriêscimu /su'frje:Simu/
viâtri sufriêsci /su'frje:Si/
sufriéivan /su'frjejvaN/
mi aviéiva sufèrtu
ti t'aviêsci sufèrtu
lê u l'aviéiva sufèrtu
niâtri aviêscimu sufèrtu
viâtri aviêsci sufèrtu
aviéivan sufèrtu
MODDU INPERATÎVUMODDU PARTIÇÍPPIU
sôfri ti /'sO:fri/
ch'u sôfre/'sO:fre/
sufrimmu niâtri /su'frimmu/
sufrî viâtri /su'fri:/
che sôfran /'sO:fraN/ - sôfren /'sO:freN/
prezentepasòu
m.s.sufertu /su'fErtu/
f.s.suferta /su'fErta/
m.pl.suferti /su'fErti/
f.pl.suferte /su'fErte/
MODDU GERÚNDIUMODDU INFINÎU
prezentepasòuprezentepasòu
sufrindu /su'friNdu/
avendu sufèrtusufrî /su'fri:/avéi sufèrtu

MAGISTER © 2004
turna aa lista d'i verbi