turna aa lista d'i verbi
EN to hand / give FR tendre / donner IT porgere

verbu PORZE
alternansa /O/ - /u/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme porze:
acorzise (= to realize, se rendre compte, accorgersi), demorde (= to give up, demordre, demordere), rizolve o risolve (= to solve, résoudre, risolvere), rivņlzise (= to refer to, s'adresser, rivolgersi), sporzise (= to lean out, se pencher, sporgersi) [s]torēe (= to twist/wring, tordre, torcere/strizzare), † vņrzise (= to turn h.self, se tourner, volgersi), † vōze (= to turn, tourner, volgere)

MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi porzu /'pOrzu/
ti ti porzi /'pOrzi/
lź u\a porze /'pOrze/
niātri\niātre purzemmu /pur'zemmu/
viātri\viātre purzéi /pur'zej/
pņrzan /'pOrzaN/
mi ho purzŷu /pur'zy:u/ - portu /'pOrtu/
ti t'hę purzŷu
lź u l'ha purzŷu
niātri emmu purzŷu
viātri ei purzŷu
han purzŷu
inperfettu
trapasņu
mi purzéiva /pur'zejva/
ti ti purzéivi /pur'zejvi/
lź u purzéiva /pur'zejva/
niātri purzéivimu /pur'zejvimu/
viātri purzéivi /pur'zejvi/
purzéivan /pur'zejvaN/
mi avéiva purzŷu
ti t'avéivi purzŷu
lź u l'avéiva purzŷu
niātri avéivimu purzŷu
viātri avéivi purzŷu
avéivan purzŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi purziō /pur'zjO:/
ti ti purzię /pur'zjE:/
lź u purziā /pur'zja:/
niātri purziźmu /pur'zje:mu/
viātri purziéi /pur'zjej/
purziįn /pur'zjaN/
mi aviō purzŷu
ti t'avię purzŷu
lź u l'aviā purzŷu
niātri aviźmu purzŷu
viātri aviéi purzŷu
aviįn purzŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi porze /'pOrze/
che ti ti porzi /'pOrzi/
che lź u porze /'pOrze/
che niātri purzemmu /pur'zemmu/
che viātri purzéi /pur'zej/
che lū pņrzan/'pOrzaN/ - pņrzen /'pOrzeN/
che mi agge purzŷu
che ti t'aggi purzŷu
che lź u l'agge purzŷu
che niātri įggimu purzŷu
che viātri agéi purzŷu
che lū įggian purzŷu
inperfettu
trapasņu
che mi purzesse /pur'zesse/
che ti ti purzésci /pur'zeSSi/
che lź u purzesse /pur'zesse/
che niātri purzéscimu /pur'zeSSimu/
che viātri purzésci /pur'zeSSi/
che lū purzéssan /pur'zessaN/
che mi avesse purzŷu
che ti t'avésci purzŷu
che lź u l'avesse purzŷu
che niātri avéscimu purzŷu
che viātri avésci purzŷu
che lū avéssan purzŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi purziéiva /pur'zjejva/ - purzię /pur'zjE:/
ti ti purziźsci /pur'zje:Si/
lź u purziéiva /pur'zjejva/ - purzię /pur'zjE:/
niātri purziźscimu /pur'zje:Simu/
viātri purziźsci /pur'zje:Si/
purziéivan /pur'zjejvaN/
mi aviéiva purzŷu
ti t'aviźsci purzŷu
lź u l'aviéiva purzŷu
niātri aviźscimu purzŷu
viātri aviźsci purzŷu
aviéivan purzŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
porzi ti /'pOrzi/
ch'u porze le /'pOrze/
purzemmu niātri /pur'zemmu/
purzéi viātri /pur'zej/
che pņrzan/'pOrzaN/ - che pņrzen lū /'pOrzeN/
prezente
pasņu
purzente /pur'zeNte/ m.s. purzŷu /pur'zy:u/
f.s. purzŷa /pur'zy:a/
m.pl. purzŷi /pur'zy:i/
f.pl. purzŷe /pur'zy:e/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
purzendu /pur'zeNdu/
avendu purzŷu porze /'pOrze/ avéi purzŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi