turna aa lista d'i verbi
EN to pick up FR ramasser IT raccogliere
verbu ARECŒGGE
alternansa /ø/ - /y/ (/u/)**

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Nota Bene: insemme ae furme in "y" (ez. niatri arecygemmu) existe ascí e furme in "u" (ez. niatri arecugemmu)
*** Se cònniugan cumme arecœgge: dezgœgge (= to unwind, dérouler, svolgere), ingœgge (= to roll up, enrouler, avvolgere), racœgge (= arecœgge)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi arecœggiu /are'køddZu/
ti ti arecœggi /are'køddZi/
lê u\a arecœgge /are'køddZe/
niâtri\niâtre arecygemmu /areky'dZemmu/
viâtri\viâtre arecygéi /areky'dZej/
arecœggian /are'køddZaN/
mi ho arecygéitu /areky'dZejtu/
ti t'hæ arecygéitu
lê u l'ha arecygéitu
niâtri emmu arecygéitu
viâtri ei arecygéitu
han arecygéitu
inperfettu
trapasòu
mi arecygéiva /areky'dZejva/ - arecygeivu /areky'dZejvu/
ti ti arecygéivi /areky'dZejvi/
lê u arecygéiva /areky'dZejva/
niâtri arecygéivimu /areky'dZejvimu/
viâtri arecygéivi /areky'dZejvi/
arecygéivan /areky'dZejvaN/
mi avéiva arecygéitu
ti t'avéivi arecygéitu
lê u l'avéiva arecygéitu
niâtri avéivimu arecygéitu
viâtri avéivi arecygéitu
avéivan arecygéitu
fytyru
fytyru anteriure
mi arecygjô /areky'dZjO:/
ti ti arecygjæ /areky'dZjE:/
lê u arecygjâ /areky'dZja:/
niâtri arecygjêmu /areky'dZje:mu/
viâtri arecygjéi /areky'dZjej/
arecygján /areky'dZjaN/
mi aviô arecygéitu
ti t'aviæ arecygéitu
lê u l'aviâ arecygéitu
niâtri aviêmu arecygéitu
viâtri aviéi arecygéitu
avián arecygéitu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi arecœgge /are'køddZe/
che ti ti arecœggi /are'køddZi/
che lê u arecœgge /are'køddZe/
che niâtri arecygemmu /areky'dZemmu/
che viâtri arecygéi /areky'dZej/
che lû arecœggian/are'køddZaN/ - arecœggen /are'køddZeN/
che mi agge arecygéitu
che ti t'aggi arecygéitu
che lê u l'agge arecygéitu
che niâtri ággimu arecygéitu
che viâtri agéi arecygéitu
che lû ággian arecygéitu
inperfettu
trapasòu
che mi arecygesse /areky'dZesse/
che ti ti arecygésci /areky'dZeSSi/
che lê u arecygesse /areky'dZesse/
che niâtri arecygéscimu /areky'dZeSSimu/
che viâtri arecygésci /areky'dZeSSi/
che lû arecygéssan /areky'dZessaN/
che mi avesse arecygéitu
che ti t'avésci arecygéitu
che lê u l'avesse arecygéitu
che niâtri avéscimu arecygéitu
che viâtri avésci arecygéitu
che lû avéssan arecygéitu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi arecygjéiva /areky'dZjejva/ - arecygjæ /areky'dZjE:/
ti ti arecygjêsci /areky'dZje:Si/
lê u arecygjéiva /areky'dZjejva/ - arecygjæ /areky'dZjE:/
niâtri arecygjêscimu /areky'dZje:Simu/
viâtri arecygjêsci /areky'dZje:Si/
arecygjéivan /areky'dZjejvaN/
mi aviéiva arecygéitu
ti t'aviêsci arecygéitu
lê u l'aviéiva arecygéitu
niâtri aviêscimu arecygéitu
viâtri aviêsci arecygéitu
aviéivan arecygéitu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
arecœggi ti /are'køddZi/
ch'u arecœgge/are'køddZe/
arecygemmu niâtri /areky'dZemmu/
arecygéi viâtri /areky'dZej/
che arecœggian/are'køddZaN/
- che arecœggen lû /are'køddZeN/
prezente
pasòu
arecygente /areky'dZeNte/ m.s. arecygéitu /areky'dZejtu/
f.s. arecygéita /areky'dZejta/
m. pl. arecygéiti /areky'dZejti/
f. pl. arecygéite /areky'dZejte/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
arecygendu /areky'dZeNdu/
avendu arecygéitu arecœgge /are'køddZe/ avéi arecygéitu

MAGISTER, 2001
turna aa lista d'i verbi