turna aa lista d'i verbi
EN to peck FR bequeter IT beccare
verbu PITĀ
vucale temįttica senpre cyrta: alternansa "pitt-" / "pit-"

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** N. B.: int'e cuniugasyin verbale regulare d'a léngua zeneize, se a vucale temįttica a l'é senpre cyrta, se passa

da cunsunante post-tņnniche dugge ("mi pittu") į cunsunante pre-tņnnica sencia ("niatri pitemmu"),
e vice-versa.
*** Pe d'e raxuin urtugraffiche nu se pœ radugiā i digrammi "sc" e "gn":
mi giįsciu /'dZaSSu/ - niātri giascemmu /dZa'Semmu/
mi mugśgnu /mu'guɲɲu/ - niātri mugugnemmu
/mugu'ɲemmu/
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi pittu /'pittu/
ti ti pitti /'pitti/
lź u\a pitta /'pitta/
niātri\niātre pitemmu /pi'temmu/
viātri\viātre pitę /pi'tE:/
pittan /'pittaN/
mi ho pitņu /pi'tOw/
ti t'hę pitņu
lź u l'ha pitņu
niātri emmu pitņu
viātri ei pitņu
han pitņu
inperfettu
trapasņu
mi pitāva /pi'ta:va/ - pitāvu /pi'ta:vu/
ti ti pitāvi /pi'ta:vi/
lź u pitāva /pi'ta:va/
niātri pitāvimu /pi'ta:vimu/
viātri pitāvi /pi'ta:vi/
pitāvan /pi'ta:vaN/
mi avéiva pitņu
ti t'avéivi pitņu
lź u l'avéiva pitņu
niātri avéivimu pitņu
viātri avéivi pitņu
avéivan pitņu
fytyru
fytyru anteriure
mi pitiō /pi'tjO:/
ti ti pitię /pi'tjE:/
lź u pitiā /pi'tja:/
niātri pitiźmu /pi'tje:mu/
viātri pitiéi /pi'tjej/
pitiįn /pi'tjaN/
mi aviō pitņu
ti t'avię pitņu
lź u l'aviā pitņu
niātri aviźmu pitņu
viātri aviéi pitņu
aviįn pitņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi pitte /'pitte/
che ti ti pitti /'pitti/
che lź u pitte /'pitte/
che niātri pitemmu /pi'temmu/
che viātri pitę /pi'tE:/
che lū pittan/'pittaN/ - pitten /'pitteN/
che mi agge pitņu
che ti t'aggi pitņu
che lź u l'agge pitņu
che niātri įggimu pitņu
che viātri agéi pitņu
che lū įggian pitņu
inperfettu
trapasņu
che mi pitesse /pi'tesse/
che ti ti pitésci /pi'teSSi/
che lź u pitesse /pi'tesse/
che niātri pitéscimu /pi'teSSimu/
che viātri pitésci /pi'teSSi/
che lū pitéssan /pi'tessaN/
che mi avesse pitņu
che ti t'avésci pitņu
che lź u l'avesse pitņu
che niātri avéscimu pitņu
che viātri avésci pitņu
che lū avéssan pitņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi pitiéiva /pi'tjejva/ - pitię /pi'tjE:/
ti ti pitiźsci /pi'tje:Si/
lź u pitiéiva /pi'tjejva/ - pitię /pi'tjE:/
niātri pitiźscimu /pi'tje:Simu/
viātri pitiźsci /pi'tje:Si/
pitiéivan /pi'tjejvaN/
mi aviéiva pitņu
ti t'aviźsci pitņu
lź u l'aviéiva pitņu
niātri aviźscimu pitņu
viātri aviźsci pitņu
aviéivan pitņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
pitta ti /'pitta/
ch'u pitte/'pitte/
pitemmu niātri /pi'temmu/
pitę viātri /pi'tE:/
che pittan/'pittaN/ - che pitten lū /'pitteN/
prezente
pasņu
pitante /pi'taNte/ m.s. pitņu /pi'tOw/
f.s. pitaa /pi'ta:/
m. e f. pl. pitę /pi'tE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
pitandu /pi'taNdu/
avendu pitņu pitā /pi'ta:/ avéi pitņu
MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi