turna aa lista d'i verbi
EN can FR pouvoir IT potere
verbu PUÉI

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi possu /'pOssu/
ti ti /'pø:/
lê u\a /'pø:/
niâtri\niâtre puêmu /'pwe:mu/
viâtri\viâtre puéi /'pwej/
pœan /'pø:aN/
mi ho pusciŷu /pu'Sy:u/
ti t'hæ pusciŷu
lê u l'ha pusciŷu
niâtri emmu pusciŷu
viâtri ei pusciŷu
han pusciŷu
inperfettu
trapasòu
mi puéiva /'pwejva/ - puéivu /'pwejvu/
ti ti puéivi /'pwejvi/
lê u puéiva /'pwejva/
niâtri puéivimu /'pwejvimu/
viâtri puéivi /'pwejvi/
puéivan /'pwejvaN/
mi avéiva pusciŷu
ti t'avéivi pusciŷu
lê u l'avéiva pusciŷu
niâtri avéivimu pusciŷu
viâtri avéivi pusciŷu
avéivan pusciŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi puriô /pu'rjO:/
ti ti puriæ /pu'rjE:/
lê u puriâ /pu'rja:/
niâtri puriêmu /pu'rje:mu/
viâtri puriéi /pu'rjej/
purián /pu'rjaN/
mi aviô pusciŷu
ti t'aviæ pusciŷu
lê u l'aviâ pusciŷu
niâtri aviêmu pusciŷu
viâtri aviéi pusciŷu
avián pusciŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi posse /'pOsse/
che ti ti pòsci /'pOSSi/
che lê u posse /'pOsse/
che niâtri puêmu /'pwemu/ - pòscimu /'pOSSimu/
che viâtri puéi /'pwej/ - pòsci /'pOSSi/
che lû possan/'pOssaN/ - possen /'pOsseN/
che mi agge pusciŷu
che ti t'aggi pusciŷu
che lê u l'agge pusciŷu
che niâtri ággimu pusciŷu
che viâtri agéi pusciŷu
che lû ággian pusciŷu
inperfettu
trapasòu
che mi puêse /'pwe:se/
che ti ti puêsci /'pwe:Si/
che lê u puêse /'pwe:se/
che niâtri puêscimu /'pwe:Simu/
che viâtri puêsci /'pwe:Si/
che lû puêsan /'pwe:saN/
che mi avesse pusciŷu
che ti t'avésci pusciŷu
che lê u l'avesse pusciŷu
che niâtri avéscimu pusciŷu
che viâtri avésci pusciŷu
che lû avéssan pusciŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi puriéiva /pu'rjejva/ - puriæ /pu'rjE:/
ti ti puriêsci /pu'rje:Si/
lê u puriéiva /pu'rjejva/ - puriæ /pu'rjE:/
niâtri puriêscimu /pu'rje:Simu/
viâtri puriêsci /pu'rje:Si/
puriéivan /pu'rjejvaN/
mi aviéiva pusciŷu
ti t'aviêsci pusciŷu
lê u l'aviéiva pusciŷu
niâtri aviêscimu pusciŷu
viâtri aviêsci pusciŷu
aviéivan pusciŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
pòsci ti /'pOSSi/
ch'u pòsse/'pOsse/
puêmu /'pwemu/ - pòscimu /'pOSSimu/ niâtri
puéi /'pwej/ - pòsci /'pOSSi/ viâtri
che pòssan/'pOssaN/ - che pòssen lû /'pOsseN/
prezente
pasòu
(putente) m.s. pusciŷu /pu'Sy:u/
f.s. pusciŷa /pu'Sy:a/
m. pl. pusciŷi /pu'Sy:i/
f. pl. pusciŷe /pu'Sy:e/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
puendu /'pweNdu/ avendu pusciŷu puéi /'pwej/ avéi pusciŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi