turna aa lista d'i verbi
EN to fly FR voler IT volare

verbu XU
alternansa /:/ - /w/
apufuna qualitatva e quantitativa /:/ tonnicu - /u/ attunu cun cuntrasiun d'a /u/ inte /w-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga (nitri xumu)


* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabtu SAMPA.
(Notta: u scnbulu /Z/ u l'ndica a fricatva palatle suna cumme int'a pula franseize 'jouer').
** Se cnniugan cumme xu:
amu (= to sharpen with a grindstone, aguiser la meule, arrotare), atru (purtulian = to find, trouver, trovare), su (= to resole, ressemeler, risuolare)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi xœu /'Z:u/
ti ti xœi /'Z:i/
l u\a xœa /'Z:a/
nitri\nitre xumu /'Zwe:mu/
vitri\vitre xu /'ZwE:/
l xœan /'Z:aN/
mi ho xuu /'ZwOw/
ti t'h xuu
l u l'ha xuu
nitri emmu xuu
vitri ei xuu
l han xuu
inperfettu
trapasou
mi xuva /'Zwa:va/ - xuvu /'Zwa:vu/
ti ti xuvi /'Zwa:vi/
l u xuva /'Zwa:va/
nitri xuvimu /'Zwa:vimu/
vitri xuvi /'Zwa:vi/
l xuvan /'Zwa:vaN/
mi aviva xuu
ti t'avivi xuu
l u l'aviva xuu
nitri avivimu xuu
vitri avivi xuu
l avivan xuu
fytyru
fytyru anteriure
mi xui /'ZwjO:/
ti ti xui /'ZwjE:/
l u xui /'Zwja:/
nitri xuimu /'Zwje:mu/
vitri xuii /'Zwjej/
l xuin /'ZwjaN/
mi avi xuu
ti t'avi xuu
l u l'avi xuu
nitri avimu xuu
vitri avi xuu
l avin xuu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi xœe /'Z:e/
che ti ti xœi /'Z:i/
che l u xœe /'Z:e/
che nitri xumu /'Zwe:mu/
che vitri xu /'ZwE:/
che l xœan/'Z:aN/ - xœen /'Z:eN/
che mi agge xuu
che ti t'aggi xuu
che l u l'agge xuu
che nitri ggimu xuu
che vitri agi xuu
che l ggian xuu
inperfettu
trapasou
che mi xuse /'Zwe:se/
che ti ti xusci /'Zwe:Si/
che l u xuse //'Zwe:se/
che nitri xuscimu /'Zwe:Simu/
che vitri xusci /'Zwe:Si/
che l xusan /'Zwe:saN/
che mi avesse xuu
che ti t'avsci xuu
che l u l'avesse xuu
che nitri avscimu xuu
che vitri avsci xuu
che l avssan xuu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi xuiiva /'Zwjejva/ - xui /'ZwjE:/
ti ti xuisci /'Zwje:Si/
l u xuiiva /'Zwjejva/ - xui /'ZwjE:/
nitri xuiscimu /'Zwje:Simu/
vitri xuisci /'Zwje:Si/
l xuiivan /'ZwjejvaN/
mi aviiva xuu
ti t'avisci xuu
l u l'aviiva xuu
nitri aviscimu xuu
vitri avisci xuu
l aviivan xuu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
xœa ti /'Z:a/
ch'u xœe l /'Z:e/
xumu nitri /'Zwe:mu/
xu vitri /'ZwE:/
che xœan l /'Z:aN/ - che xœen l /'Z:eN/
prezente
pasou
xunte /'ZwaNte/ m.s. xuu /'ZwOw/
f.s. xuaa /'Zwa:/
pl. xu /'ZwE:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente
pasou
prezente
pasou
xundu /'ZwaNdu/ avendu xuu xu /'Zwa:/ avi xuu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi