turna aa lista d'i verbi
EN to know FR savoir IT sapere

verbu SAVÉI

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi /'sO/
ti ti /'sE:/
lê u\a /'sa/
niâtri\niâtre semmu /'semmu/
viâtri\viâtre séi /'sej/
sán /'saN/
mi ho saciŷu /sa'tSy:u/
ti t'hæ saciŷu
lê u l'ha saciŷu
niâtri emmu saciŷu
viâtri ei saciŷu
han saciŷu
inperfettu
trapasòu
mi savéiva /sa'vejva/ - savéivu /sa'vejvu/ - sáiva /'sajva/
ti ti savéivi /sa'vejvi/ - sáivi /'sajvi/
lê u savéiva /sa'vejva/ - sáiva /'sajva/
niâtri savéivimu /sa'vejvimu/ - sáivimu /'sajvimu/
viâtri savéivi /sa'vejvi/ - sáivi /'sajvi/
savéivan /sa'vejvaN/ - sáivan /'sajvaN/
mi avéiva saciŷu
ti t'avéivi saciŷu
lê u l'avéiva saciŷu
niâtri avéivimu saciŷu
viâtri avéivi saciŷu
avéivan saciŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi saviô /sa'vjO:/
ti ti saviæ /sa'vjE:/
lê u saviâ /sa'vja:/
niâtri saviêmu /sa'vje:mu/
viâtri saviéi /sa'vjej/
savián /sa'vjaN/
mi aviô saciŷu
ti t'aviæ saciŷu
lê u l'aviâ saciŷu
niâtri aviêmu saciŷu
viâtri aviéi saciŷu
avián saciŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi sacce /'sattSe/
che ti ti sacci /'sattSi/
che lê u sacce /'sattSe/
che niâtri semmu /'semmu/ - sáccimu /'sattSimu/ - sacemmu /sa'tSemmu/
che viâtri séi /'sej/ - sacci /'sattSi/ - sacéi /sa'tSej/ - saciæ /sa'tSE:/
che lû sáccian /'sattSaN/ - sáccen /'sattSeN/
che mi agge saciŷu
che ti t'aggi saciŷu
che lê u l'agge saciŷu
che niâtri ággimu saciŷu
che viâtri agéi saciŷu
che lû ággian saciŷu
inperfettu
trapasòu
che mi savesse /sa'vesse/ - sæse /'sE:se/
che ti ti savésci /sa'veSSi/
che lê u savesse /sa'vesse/ - sæse /'sE:se/
che niâtri savéscimu /sa'veSSimu/ - sæscimu /'sE:Simu/
che viâtri savésci /sa'veSSi/ - sæsci /'sE:Si/
che lû savéssan /sa'vessaN/ - sæsan /'sE:saN/
che mi avesse saciŷu
che ti t'avésci saciŷu
che lê u l'avesse saciŷu
che niâtri avéscimu saciŷu
che viâtri avésci saciŷu
che lû avéssan saciŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi saviéiva /sa'vjejva/ - saviæ /sa'vjE:/
ti ti saviêsci /sa'vje:Si/
lê u saviéiva /sa'vjejva/ - saviæ /sa'vjE:/
niâtri saviêscimu /sa'vje:Simu/
viâtri saviêsci /sa'vje:Si/
saviéivan /sa'vjejvaN/
mi aviéiva saciŷu
ti t'aviêsci saciŷu
lê u l'aviéiva saciŷu
niâtri aviêscimu saciŷu
viâtri aviêsci saciŷu
aviéivan saciŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
sacci /'sattSi/ ti
ch'u sacce /'sattSe/
semmu /'semmu/ - sacemmu /sa'tSemmu/
- sáccimu /'sattSimu/ niâtri
séi /'sej/ - sacéi /sa'tSej/ - sacci /'sattSi/ - saciæ /sa'tSE:/ viâtri
che sáccian /'sattSaN/ - sáccen /'sattSeN/
prezente
pasòu
sacente /sa'tSeNte/ m.s. saciŷu /sa'tSy:u/
f.s. saciŷa /sa'tSy:a/
m. pl. saciŷi /sa'tSy:i/
f. pl. saciŷe /sa'tSy:e/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
savendu /sa'veNdu/
avendu saciŷu savéi /sa'vej/ avéi saciŷu

Magister, 2001
turna aa lista d'i verbi