turna aa lista d'i verbi
EN to drink FR boir IT bere


verbu  BÉIVE (BEJE)
alternansa /ej/ - /e/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Insemme ae furme regulare in "béiv- / bev-", emmu ripurtou ascí e furme ciy arcaiche e pupulare in "bej-".
   In particulâ, u partiçíppiu pasòu "bœju" u nu l'êa dœviòu int'a parlaa burgheize.
*** Se cònniugan cumme béive: riçéive (= to receive, recevoir, ricevere)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi béivu /'bejvu/ - beju /'bejju/
ti ti béivi /'bejvi/ - beji /'bejji/ - bei /'bej/
le u\a béive /'bejve/ - beje /'bejje/
niâtri\niâtre bevemmu /be'vemmu/
viâtri\viâtre bevéi /be'vej/
lu béivan /'bejvaN/ - béjan /'bejjan/
mi ho bevŷu /be'vy:u/
ti t'hæ bevŷu
le u l'ha bevŷu
niâtri emmu bevŷu
viâtri ei bevŷu
lu han bevŷu
inperfettu
trapasou
mi bevéiva /be'vejva/ - bevéivu /be'vejvu/
ti ti bevéivi /be'vejvi/
le u bevéiva /be'vejva/
niâtri bevéivimu /be'vejvimu/
viâtri bevéivi /be'vejvi/
lu bevéivan /be'vejvaN/
mi avéiva bevŷu
ti t'avéivi bevŷu
le u l'avéiva bevŷu
niâtri avéivimu bevŷu
viâtri avéivi bevŷu
lu avéivan bevŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi beviô /be'vjO:/
ti ti beviæ /be'vjE:/
le u beviâ /be'vja:/
niâtri beviêmu /be'vje:mu/
viâtri beviéi /be'vjej/
lu bevián /be'vjaN/
mi aviô bevŷu
ti t'aviæ bevŷu
le u l'aviâ bevŷu
niâtri aviêmu bevŷu
viâtri aviéi bevŷu
lu avián bevŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi béive /'bejve/ - beje /'bejje/
che ti ti béivi /'bejvi/ - beji /'bejji/ - bei /'bej/
che le u béive /'bejve/ - beje /'bejje/
che niâtri bevemmu /be'vemmu/ - béivimu /'bejvimu/
che viâtri bevéi /be'vej/
che lu béivan /'bejvaN/ - béiven /'bejveN/ - béjan /'bejjaN/ - béjen /'bejjeN/
che mi agge bevŷu
che ti t'aggi bevŷu
che le u l'agge bevŷu
che niâtri ággimu bevŷu
che viâtri aggéi bevŷu
che lu ággian bevŷu
inperfettu
trapasou
che mi bevesse /be'vesse/
che ti ti bevésci /be'veSSi/
che le u bevesse /be'vesse/
che niâtri bevéscimu /be'veSSimu/
che viâtri bevésci /be'veSSi/
che lu bevéssan /be'vessaN/
che mi avesse bevŷu
che ti t'avésci bevŷu
che le u l'avesse bevŷu
che niâtri avéscimu bevŷu
che viâtri avésci bevŷu
che lu avéssan bevŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi beviéiva /be'vjejva/ - beviæ /be'vjE:/
ti ti beviesci /be'vje:Si/
le u beviéiva /be'vjejva/ - beviæ /be'vjE:/
niâtri beviéscimu /be'vje:Simu/
viâtri beviesci /be'vje:Si/
lu beviéivan /be'vjejvaN/
mi aviéiva bevŷu
ti t'aviêsci bevŷu
le u l'aviéiva bevŷu
niâtri aviêscimu bevŷu
viâtri aviêsci bevŷu
lu aviéivan bevŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
béivi ti /'bejvi/ - beji ti /'bejji/- bej ti /'bej/
ch'u béive le /'bejve/ - ch'u beje le /'bejje/
bevemmu niâtri /be'vemmu/
bevéi viâtri /be'vej/
che béivan lu /'bejvaN/ - che béiven lu /'bejveN/
- che béjan lu /'bejjaN/< - che béjen lu /'bejjeN/
prezente
pasou
bevente /be'veNte/ m.s. bevŷu /be'vy:u/ - bœju /'bœjju/
f.s. bevŷa /be'vy:a/ - bœja /'bœjja/
m.pl. bevŷi /be'vy:i/ - bœji /'bœjji/
f.pl. bevŷe /be'vy:e/ - bœje /'bœjje/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente
pasou
prezente
pasou
bevendu /be'veNdu/ avendu bevŷu béive /'bejve/ - beje /'bejje/ avéi bevŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista di verbi