turna aa lista d'i verbi

EN to build FR construire IT costruire
verbu
CUSTRUÎ - [CUNSTRUÎ]

cuntrasiun: /u/ + /i/ = /wi:/

 • A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabêtu SAMPA (/H/ = "y" semivucallica).
 • U verbu custruî (furma ciy italianizante á pêtu d'u ciy antîgu custrŷe) u prezenta 'na variante ciy burgheize e quindi ancun ciy italianizante, sensa crâxi (segunda culonna), missa in evidensa daa grafîa funettica.
 • Da rente à custruî existe ascí a variante ciy viâxa cunstruî, cuâ enne.
 • Se conniuga cumme custruî: i[n]struî (= to instruct, instruire, istruire).

  MODDU INDICATÎVU
  prezente
  pasòu
  mi
  ti

  niâtri\niâtre
  viâtri\viâtre
  cu[n]struîsciu
  /ku[N]'strwi:Su/
  ti custruîsci
  /ku'strwi:Si/
  u\a custruîsce
  /ku'strwi:Se/
  custruîmu
  /ku'strwi:mu/
  custruî
  /ku'strwi:/
  custruîscian
  /ku'strwi:SaN/
  cu[n]struísciu
  /ku[N]stru'iSSu/
  ti custruísci
  /kustru'iSSi/
  u\a custruísce
  /kustru'iSSe/
  custruimmu
  /kustru'immu/
  custruî
  /kustru'i:/
  custruíscian
  /kustru'iSSaN/
  ho custruîu
    /ku'strwi:u/ - /ku'stru'i:u/
  t'hæ custruîu
  |
  u l'ha custruîu
  |
  emmu custruîu
  |
  ei custruîu
  |
  han custruîu
  |
  inperfettu
  trapasòu
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  custruîva\-îvu
  /ku'strwi:va/ - /i:vu/ - /kustru'i:va/ - /i:vu/
  ti custruîvi
  /ku'strwi:vi/ - /kustru'i:vi/
  u custruîva
  /ku'strwi:va/ - /kustru'i:va/
  custruîvimu
  /ku'strwi:vimu/ - /kustru'i:vimu/
  custruîvi
  /ku'strwi:vi/ - /kustru'i:vi/
  custruîvan
  /ku'strwi:vaN/ - /kustru'i:vaN/
  avéiva custruîu
  |
  t'avéivi custruîu
  |
  u l'avéiva custruîu
  |
  avéivimu custruîu
  |
  avéivi custruîu
  |
  avéivan custruîu
  |
  fytŷru
  fytŷru anteriû
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  custruiô
  /ku'strwjO:/ - /kustru'jO:/
  ti custruiæ
  /ku'strwjE:/ - /kustru'jE:/
  u custruiâ
  /ku'strwja:/ - /kustru'ja:/
  custruiêmu
  /ku'strwje:mu/ - /kustru'je:mu/
  custruiéi
  /ku'strwjej/ - /kustru'jej/
  custruian
  /ku'strwjaN/ - /kustru'jaN/
  aviô custruîu
  |
  t'aviæ custruîu
  |
  u l'aviâ custruîu
  |
  aviêmu custruîu
  |
  aviéi custruîu
  |
  avián custruîu
  |
  MODDU CUNZUNTÎVU
  prezente
  pasòu
  che mi
  che ti
  che lê
  che niâtri
  che viâtri
  che lû
  custruîsce
  /ku'strwi:Se/
  ti custruîsci
  /ku'strwi:Si/
  u custruîsce
  /ku'strwi:Se/
  custruîmu
  /ku'strwi:mu/
  custruî
  /ku'strwi:/
  custruîscian\-en
  /ku'strwi:SaN/ - /eN/
  custruísce
  /kustru'iSSe/
  ti custruísci
  /kustru'iSSi/
  u custruísce
  /kustru'iSSe/
  custruimmu
  /kustru'immu/
  custruî
  /kustru'i:/
  custruíscian\-en
  /kustru'iSSaN/ - /eN/
  che agge custruîu
  |
  t'aggi custruîu
  |
  u l'agge custruîu
  |
  ággimu custruîu
  |
  agéi custruîu
  |
  ággian custruîu
  |
  inperfettu
  trapasòu
  che mi
  che ti
  che lê
  che niâtri
  che viâtri
  che lû
  custruîse
  /ku'strwi:se/
  ti custruîsci
  /ku'strwi:Si/
  u custruîse
  /ku'strwi:se/
  custruîscimu
  /ku'strwi:Simu/
  custruîsci
  /ku'strwi:Si/
  custruîsan
  /ku'strwi:saN/
  custruisse
  /kustru'isse/
  ti custruísci
  /kustru'iSSi/
  u custruisse
  /kustru'isse/
  custruíscimu
  /kustru'iSSimu/
  custruísci
  /kustru'iSSi/
  custruíssan
  /kustru'issaN/
  avesse custruîu
  |
  t'avésci custruîu
  |
  u l'avesse custruîu
  |
  avéscimu custruîu
  |
  avésci custruîu
  |
  avéssan custruîu
  |
  MODDU CUNDISIUNÂLE
  prezente
  pasòu
  mi
  ti

  niâtri
  viâtri
  custruiéiva\custruiæ
  /ku'strwjejva/ - /kustru'jejva/ - /ku'strwjE:/ - /kustru'jE:/
  ti custruiêsci
  /ku'strwje:Si/ - /kustru'je:Si/
  u custruiéiva\custruiæ
  /ku'strwjejva/ - /kustru'jejva/ - /ku'strwjE:/ - /kustru'jE:/
  custruiêscimu
  /ku'strwje:Simu/ - /kustru'je:Simu/
  custruiêsci
  /ku'strwje:Si/ - /kustru'je:Si/
  custruiéivan
  /ku'strwjejvaN/ - /kustru'jeivaN/
  aviéiva custruîu
  |
  t'aviêsci custruîu
  |
  u l'aviéiva custruîu
  |
  aviêscimu custruîu
  |
  aviêsci custruîu
  |
  aviéivan custruîu
  |
  MODDU INPERATÎVUMODDU PARTIÇIPPIU
  custruîsci ti
  /ku'strwi:Si/
  ch'u custruîsce
  /ku'strwi:Se/
  custruîmu niâtri
  /ku'strwi:mu/
  custruî viâtri
  /ku'strwi:/
  che custruîscian\-en lû
  /ku'strwi:SaN/ - /eN/
  custruísci ti
  /kustru'iSSi/
  ch'u custruísce lê
  /kustru'iSSe/
  custruimmu niâtri
  /kustru'immu/
  custruî viâtri
  /kustru'i:/
  che custruíscian\-en lû
  /kustru'iSSaN/ - /eN/
  (prezente)
  (custruente)
  pasòu
  m.s. custruîu /ku'strwi:u/ - /ku'stru'i:u/
  f.s. custruîa /ku'strwi:a/ - /ku'stru'i:a/
  m. pl. custruîi /ku'strwi:i/ - /ku'stru'i:i/
  f. pl. custruîe /ku'strwi:e/ - /ku'stru'i:e/
  MODDU GERÚNDIU
  prezente
  pasòu
  custruindu
  /ku'strwiNdu/ - /kustru'iNdu/
  avendu custruîu
  MODDU INFINÎU
  prezente
  pasòu
  custruî
  /ku'strwi:/ - /kustru'i:/
  avéi custruîu
 • Magister 2003
  turna aa lista d'i verbi