turna aa lista d'i verbi
EN to speak FR crer IT creare
CR
a vucale temattica a nu furma mi ditungu cua vucle d'a dexinensa
diferensa d'i verbi in vucle/semivucle cumme pi (deriv. da per).

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Nota Bene:
u verbu cr, cua "e" bella lunga e rebelaa, u l' u rizylttu de 'n'italianizasiun da parte d'a classe burgheize d'u verbu che-i purtulien prununsivan ciytostu "cri" /'krja:/ - "mi cru" cu'l'infinu moffunu cri - mi cru.
MODDU INDICATVU
prezentepasu
mi cru /'kre:u/
ti ti cri /'kre:i/
l u\a cra /'kre:a/
nitri\nitre crmmu /kre:'emmu/
vitri\vitre cr /kre'E:/
l cran /'kre:aN/
mi ho cru /kre:'Ow/
ti t'h cru
l u l'ha cru
nitri emmu cru
vitri ei cru
l han cru
inperfettutrapasu
mi crava /kre:'a:va/ - cravu /kre:'a:vu/
ti ti cravi /kre:'a:vi/
l u crava /kre:'a:va/
nitri crvimu /kre:'a:vimu/
vitri cravi /kre:'a:vi/
l crvan /kre:'a:vaN/
mi aviva cru
ti t'avivi cru
l u l'aviva cru
nitri avivimu cru
vitri avivi cru
l avivan cru
futŷru futŷru anterire
mi crei /kre'jO:/
ti ti crei /kre'jE:/
l u crei /kre'ja:/
nitri creimu /kre'je:mu/
vitri creii /kre'jej/
l crein /kre'jaN/
mi avi cru
ti t'avi cru
l u l'avi cru
nitri avimu cru
vitri avii cru
l avin cru
MODDU CUNZUNTVU
prezentepasu
che mi cre /'kre:e/
che ti ti cri /'kre:i/
che l u cre /'kre:e/
che nitri crmmu /kre:'emmu/
che vitri cr /kre:'E:/
che l cran/'kre:aN/ - cren /'kre:eN/
che mi agge cru
che ti t'aggi cru
che l u l'agge cru
che nitri ggimu cru
che vitri agi cru
che l ggian cru
inperfettutrapasu
che mi crsse /kre:'esse/
che ti ti crsci /kre:'eSSi/
che l u crsse /kre:'esse/
che nitri crscimu /kre:'eSSimu/
che vitri crsci /kre:'eSSi/
che l crssan /kre:'essaN/
che mi avesse cru
che ti t'avsci cru
che l u l'avesse cru
che nitri avscimu cru
che vitri avsci cru
che l avssan cru
MODDU CUNDISIUNLE
prezentepasu
mi creiiva /kre'jejva/ - crei /kre'jE:/
ti ti creisci /kre'je:Si/
l u creiiva /kre'jejva/ - crei /kre'jE:/
nitri creiscimu /kre'je:Simu/
vitri creisci /kre'je:Si/
l creiivan /kre'jejvaN/
mi aviiva cru
ti t'avisci cru
l u l'aviiva cru
nitri aviscimu cru
vitri avisci cru
l aviivan cru
MODDU INPERATVU MODDU PARTIPPIU
cra ti /'kre:a/
ch'u cre le /'kre:e/
crmmu nitri /kre:'emmu/
cr vitri /kre:'E:/
che cran l /'kre:aN/ - che cren l /'kre:eN/
prezente pasu
crnte /kre:'aNte/ m.s. cru /kre:'Ow/
f.s. craa /kre:'a:/
m. e f. pl. cr /kre:'E:/
MODDU GERNDIUMODDU INFINU
prezentepasuprezentepasu
crandu /kre:'aNdu/
avendu cru cr /kre:'a:/ avi cru
turna 'n imma
MAGISTER © 2002