turna aa lista d'i verbi
EN to be sore FR avoir mal IT dolersi

verbu DUSE
alternansa /:/ - /w/
apufuna qualitatva e quantitativa /:/ tonnicu - /u/ attunu cun cuntrasiun d'a /u/ inte /w-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga (nitri dumu)


* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barre segundu l'alfabetu SAMPA.
** Se cnniugan cumme duse: mu (= to die, mourir, morire).
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi me dœu /'d:u/
ti ti te dœi /'d:i/
l u\a se dœe /'d:e/ - dœ /'d:/
nitri\nitre se dumu /'dwi:mu/
vitri\vitre ve du /'dwi:/
l se dœan /'d:aN/
mi me sun duiu /'dwi:ju/ \ duia /'dwi:ja/
ti ti t'ee duiu \ duia
l u\a s' duiu \ duia
nitri\nitre se semmu dui /'dwi:i/ \ duie /dwi:je/
vitri\vitre ve sei dui \ duie
l se sun dui \ duie
inperfettu
trapasou
mi me duva /'dwi:va/ - duvu /'dwi:vu/
ti ti te duvi /'dwi:vi/
l u se duva /'dwi:va/
nitri se duvimu /'dwi:vimu/
vitri ve duvi /'dwi:vi/
l se duvan /'dwi:vaN/
mi m'a duiu
ti ti t'ei duiu
l u s'a duiu
nitri s'imu dui
vitri v'ei dui
l s'an dui
fytyru
fytyru anteriure
mi me dui /'dwjO:/
ti ti te dui /'dwjE:/
l u se dui /'dwja:/
nitri se duimu /'dwje:mu/
vitri ve duii /'dwjej/
l se duin /'dwjaN/
mi me sai duiu
ti ti te sai duiu
l u se sai duiu
nitri se saimu dui
vitri ve saii dui
l se sain dui
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi me dœe /'d:e/
che ti ti te dœi /'d:i/
che l u se dœe /'d:e/ - dœ /'d:/
che nitri se dumu /'dwi:mu/
che vitri ve du /'dwi:/
che l se dœan/'d:aN/ - dœen /'d:eN/
che mi me segge duiu
che ti ti te seggi duiu
che l u se segge duiu
che nitri se sggimu dui
che vitri ve segi dui
che l se sggian dui
inperfettu
trapasou
che mi me duse /'dwi:se/
che ti ti te dusci /'dwi:Si/
che l u se duse /'dwi:se/
che nitri se duscimu /'dwi:Simu/
che vitri ve dusci /'dwi:Si/
che l se dusan /'dwi:saN/
che mi me fuse duiu
che ti ti te fusci duiu
che l u se fuse duiu
che nitri se fuscimu dui
che vitri ve fusci dui
che l se fusan dui
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi me duiiva /'dwjejva/ - dui /'dwjE:/
ti ti te duisci /'dwje:Si/
l u se duiiva /'dwjejva/ - dui /'dwjE:/
nitri se duiscimu /'dwje:Simu/
vitri ve duisci /'dwje:Si/
l se duiivan /'dwjejvaN/
mi me saiiva duiu
ti ti te saisci duiu
l u se saiiva duiu
nitri se saiscimu dui
vitri ve saisci dui
l se saiivan dui
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
dœite ti /'d:i/ o /'dj/
ch'u se dœe l /'d:e/ - ch'u se dœ l /'d:/
dumuse nitri /'dwi:mu/
duve vitri /'dwi:/
che se dœan l /'d:aN/ - che se dœen l /'d:eN/
prezente
pasou
dunte /'dwiNte/
m.s. duiu /'dwi:ju/
f.s. duia /'dwi:ja/
m. pl. dui /'dwi:i/
f. pl. duie /'dwi:je/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente
pasou
prezente
pasou
duinduse /'dwiNdu/
m.s. esnduse duiu
f.s. esnduse duia
m. pl. esnduse dui
f. pl. esnduse duie
duse /'dwi:se/
m.s. sise duiu
f.s. sise duia
m. pl. sise dui
f. pl. sise duie

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi