turna aa lista d'i verbi
EN to laugh FR rire IT ridere


verbu  RĪE
cuntrasiun /i:/ - /j-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga


* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabźtu SAMPA.
** Paa cuniugasiun d'i verbi in vucale/semivucale int'u zeneize yrban viāxu lźzi chķ
MODDU INDICATĪVU
prezente
pasņu
mi rīu /'ri:u/
ti ti rīi /'ri:i/
lź u\a rīe /'ri:a/
niātri\niātre riźmu /'rje:mu/
viātri\viātre riéi /'rjej/
rīan /'ri:aN/
mi ho rīzu /'ri:zu/
ti t'hę rīzu
lź u l'ha rīzu
niātri emmu rīzu
viātri ei rīzu
han rīzu
inperfettu
trapasņu
mi riéiva /'rjejva/ - mi riéivu /'rjejvu/
ti ti riéivi /'rjejvi/
lź u riéiva /'rjejva/
niātri riéivimu /'rjejvimu/
viātri riéivi /'rjejvi/
riéivan /'rjejvaN/
mi avéiva rīzu
ti t'avéivi rīzu
lź u l'avéiva rīzu
niātri avéivimu rīzu
viātri avéivi rīzu
avéivan rīzu
fytyru
fytyru anteriūre
mi riō /'rjO:/
ti ti rię /'rjE:/
lź u riéi /'rjej/
niātri riźmu /'rje:mu/
viātri riéi /'rjej/
rian /'rjaN/
mi aviō rīzu
ti t'avię rīzu
u l'aviā rīzu
niātri aviźmu rīzu
viātri aviéi rīzu
avian rīzu
MODDU CUNZUNTĪVU
prezente
pasņu
che mi rīe /'ri:e/
che ti ti rīi /'ri:i/
che lź u rīe /'ri:e/
che niātri riźmu /'rje:mu/
che viātri riéi /'rjej/
che lū rīan /'ri:aN/ - tķen /'ri:eN/
che mi agge rīzu
che ti t'aggi rīzu
che lź u l'agge rīzu
che niātri įggimu rīzu
che viātri agię rīzu
che lū įggian rīzu
inperfettu
trapasņu
che mi riźse /'rje:se/
che ti ti riźsci /'rje:Si/
che lź u riźse /'rje:se/
che niātri riźscimu /'rje:Simu/
che viātri riźsci /'rje:Si/
che lū riźsan /'rje:saN/
che mi avesse rīzu
che ti t'avésci rīzu
che lź u l'avesse rīzu
che niātri avéscimu rīzu
che viātri avésci rīzu
che lū avéssan rīzu
MODDU CUNDISIÜNĀLE
prezente
pasņu
mi riéiva /'rjejva/ - rię /'rjE:/
ti ti riźsci /'rje:Si/
lź u riéiva /'rjejva/ - rię /'rjE:/
niātri riźscimu /'rje:Simu/
viātri riźsci /'rje:Si/
riéivan /'rjejvaN/
mi aviéiva rīzu
ti t'aviźsci rīzu
lź u l'aviéiva rīzu
niātri aviźscimu rīzu
viātri aviźsci rīzu
aviéivan rīzu
MODDU INPERATĪVU MODDU PARTIĒĶPPIU
rīi ti /'ri:i/
ch'u rīe/'ri:e/
riźmu niātri /'rje:mu/
riéi viātri /'rjej/
che rīan/'ri:aN/ - che rīen lū /'ri:eN/
prezente
pasņu
riente

rizu /'ri:zu/

MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente
pasņu
prezente
pasņu
riendu /'rjeNdu/
avendu rīzu rīe /'rjej/ avéi rīzu

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi