turna aa lista d'i verbi
EN to launch (mar.) FR lancer (mar.) IT varare
verbu AV
cuntrasiun: /a/ temattica + dexinensa

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se conniugan cumme av: (= to plough/plow, labourer, arare), † rep (= to shield, repousser, parare), s (= to salt, saler, salare)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi avu /a'va:u/
ti t'avi /a'va:i/
l u\a l'avaa o av /a'va:/
nitri\nitre avmu /a'vE:mu/
vitri\vitre av /a'vE:/
l avan /a'vaN/
mi ho avu /a'vOw/
ti t'h avu
l u l'ha avu
nitri emmu avu
vitri ei avu
l han avu
inperfettu
trapasu
mi avva /a'va:va/ - avvu /a'va:vu/
ti t'avvi /a'va:vi/
l u l'avva /a'va:va/
nitri avvimu /a'va:vimu/
vitri avvi /a'va:vi/
l avvan /a'va:vaN/
mi aviva avu
ti t'avivi avu
l u l'aviva avu
nitri avivimu avu
vitri avivi avu
l avivan avu
fytŷu
fytŷu anterire
mi avai /ava'jO:/
ti t'avai /ava'jE:/
l u l'avai /ava'ja:/
nitri avaimu /ava'je:mu/
vitri avaii /ava'jej/
l avain /ava'jaN/
mi avi avu
ti t'avi avu
l u l'avi avu
nitri avimu avu
vitri avii avu
l avin avu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi ave /a'va:e/
che ti t'avi /a'va:i/
che l u l'ave /a'va:e/
che nitri avmu /a'vE:mu/
che vitri av /a'vE:/
che l avan /a'vaN/
che mi agge avu
che ti t'aggi avu
che l u l'agge avu
che nitri ggimu avu
che vitri agi avu
che l ggian avu
inperfettu
trapasu
che mi avse /a'vE:se/
che ti t'avsci /a'vE:Si/
che l u l'avse /a'vE:se/
che nitri avscimu /a'vE:Simu/
che vitri avsci /a'vE:Si/
che l avsan /a'vE:saN/
che mi avesse avu
che ti t'avsci avu
che l u l'avesse avu
che nitri avscimu avu
che vitri avsci avu
che l avssan avu
MODDU CUNDISINLE
prezente
pasu
mi avaiiva /ava'jejva/ - avai /ava'jE:/
ti t'avaisci /ava'je:Si/
l u l'avaiiva /ava'jejva/
nitri avaiscimu /ava'je:Simu/
vitri avaisci /ava'je:Si/
l avaiivan /ava'jejvaN/
mi aviiva avu
ti t'avisci avu
l u l'aviiva avu
nitri aviscimu avu
vitri avisci avu
l aviivan avu
MODDU INPERATVU MODDU PARTIPPIU
avaa o av /a'va:/ (availu /a'vajlu/) ti
ch'u l'ave /a'va:e/ l
avmu /a'vE:mu/ nitri
av /a'vE:/ vitri
che avan /a'vaN/ l
prezente
pasu
avante m.s. avu /a'vOw/
f.s. avaa /a'va:/
m.pl. av /avE:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
avandu /a'vaNdu/ avendu avu av /a'va:/ avi avu

Magister, 2002
turna aa lista d'i verbi