turna aa lista d'i verbi
EN to boil FR bouillir IT bollire

verbu BUG
vucale temttica senpre cyrta: alternansa "bugg-" / "bug-"

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Nota Bene: int'e cuniugasyin verbale regulare d'a lngua zeneize, in caxu de vucale temttica cyrta, se passa

da cunsunante post-tnniche dugge ("mi buggiu") cunsunante pre-tnnica sencia ("niatri bugimmu"),
e vice-versa.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi buggiu /'buddZu/
ti ti buggi /'buddZi/
l u\a bugge /'buddZe/
nitri\nitre bugimmu /bu'dZimmu/
vitri\vitre bug /bu'dZi:/
l bggian /'buddZaN/
mi ho bugu /bu'dZi:u/
ti t'h bugu
l u l'ha bugu
nitri emmu bugu
vitri ei bugu
l han bugu
inperfettu
trapasu
mi bugva /bu'dZi:va/ - bugvu /bu'dZi:vu/
ti ti bugvi /bu'dZi:vi/
l u bugva /bu'dZi:va/
nitri bugvimu /bu'dZi:vimu/
vitri bugvi /bu'dZi:vi/
l bugvan /bu'dZi:vaN/
mi aviva bugu
ti t'avivi bugu
l u l'aviva bugu
nitri avivimu bugu
vitri avivi bugu
l avivan bugu
fytyru
fytyru anteriure
mi bugj /bu'dZjO:/
ti ti bugj /bu'dZjE:/
l u bugj /bu'dZja:/
nitri bugjmu /bu'dZje:mu/
vitri bugji /bu'dZjej/
l bugjn /bu'dZjaN/
mi avi bugu
ti t'avi bugu
l u l'avi bugu
nitri avimu bugu
vitri avii bugu
l avin bugu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi bugge /'buddZe/
che ti ti buggi /'buddZi/
che l u bugge /'buddZe/
che nitri bugimmu /bu'dZimmu/
che vitri bug /bu'dZi:/
che l bggian/'buddZaN/ - bggen /'buddZeN/
che mi agge bugu
che ti t'aggi bugu
che l u l'agge bugu
che nitri ggimu bugu
che vitri agi bugu
che l ggian bugu
inperfettu
trapasu
che mi bugisse /bu'dZisse/
che ti ti bugsci /bu'dZiSSi/
che l u bugisse /bu'dZisse/
che nitri bugscimu /bu'dZiSSimu/
che vitri bugsci /bu'dZiSSi/
che l bugssan /bu'dZissaN/
che mi avesse bugu
che ti t'avsci bugu
che l u l'avesse bugu
che nitri avscimu bugu
che vitri avsci bugu
che l avssan bugu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi bugjiva /bu'dZjejva/ - bugj /bu'dZjE:/
ti ti bugjsci /bu'dZje:Si/
l u bugjiva /bu'dZjejva/ - bugi /bu'dZjE:/
nitri bugjscimu /bu'dZje:Simu/
vitri bugjsci /bu'dZje:Si/
l bugjivan /bu'dZjejvaN/
mi aviiva bugu
ti t'avisci bugu
l u l'aviiva bugu
nitri aviscimu bugu
vitri avisci bugu
l aviivan bugu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
buggi ti /'buddZi/
ch'u bugge l /'buddZe/
bugimmu nitri /bu'dZimmu/
bug vitri /bu'dZi:/
che bggian l /'buddZaN/ - che bggen l /'buddZeN/
prezente
pasu
(bugente) /bu'dZeNte/ m.s. bugu /bu'dZi:u/
f.s. buga /bu'dZi:a/
m.pl. bugi /bu'dZi:i/
f.pl. buge /bu'dZi:e/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
bugindu /bu'dZiNdu/
avendu bugu bug /bu'dZi:/ avi bugu
MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi