turna aa lista d'i verbi
EN to marry FR se marier IT maritarsi
verbu MAIĀSE
cunsunante duggia doppu ditungu: "maiemmu" - "maiesse"
į diferensa d'i verbi in vucale/semivucale cumme "tiā".
semicunsunante intensa doppu vucāle tņnnica cyrta: mi me maju /'majju/ - niātre se maiemmu /ma'jemmu/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** N. B.: int'a grafīa in U a lettia "j" a l'ķndica u sun de /jj/ intensa cumme int'a pņula "macaja"
*** Se cņnniugan cumme maiāse: baiā (= to bark, aboyer, abbaiare), mœiā (= to ripen, mūrir, maturare), neiā (purt.= to snow, neiger, nevicare), louā (purt.= burgheize "travagiā" = to work, travailler, lavorare), saiā (purt.= burgheize "saliā" o adreitŷa "salytā")
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi me maju /'majju/
ti ti te maji /'majji/ - mįi /'maj/
lź a se maja /'majja/
niātre se maiemmu /ma'jemmu/
viātre ve maię /ma'jE:/
lū se majan /'majjaN/
mi me sun maiaa /ma'ja:/
ti ti t'ee maiaa
lź a s'é maiaa
niātre se semmu maię
viātre ve sei maię
lū se sun maię
inperfettu
trapasņu
mi me maiāva /ma'ja:va/ - maiāvu /ma'ja:vu/
ti ti te maiāvi /ma'ja:vi/
lź a se maiāva /ma'ja:va/
niātre se maiāvimu /ma'ja:vimu/
viātre ve maiāvi /ma'ja:vi/
lū se maiāvan /ma'ja:vaN/
mi m'źa maiaa
ti ti t'źi maiaa
lź a s'źa maiaa
niātre s'éimu maię
viātre v'ei maię
lū s'źan maię
fytyru
fytyru anteriure
mi me maiō /ma'jO:/
ti ti te maię /ma'jE:/
lź a se maiā /ma'ja:/
niātre se maiźmu /ma'je:mu/
viātre ve maiéi /ma'jej/
lū se maiįn /ma'jaN/
mi me saiō maiaa
ti ti te saię maiaa
lź a se saiā maiaa
niātre se saiźmu maię
viātre ve saiéi maię
lū se saiįn maię
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi me maje /'majje/
che ti ti te maji /'majji/ - mįi /'maj/
che lź a se maje /'majje/
che niātre se maiemmu /ma'jemmu/
che viātre ve maię /ma'jE:/
che lū se majan /'majjaN/ - majen /'majjeN/
che mi me segge maiaa
che ti ti te seggi maiaa
che lź a se segge maiaa
che niātre se seggimu maię
che viātre ve segéi maię
che lū se seggian maię
inperfettu
trapasņu
che mi me maiesse /ma'jesse/
che ti ti te maiésci /ma'jeSSi/
che lź a se maiesse /ma'jesse/
che niātre se maiéscimu /ma'jeSSimu/
che viātre ve maiésci /ma'jeSSi/
che lū se maiéssan /ma'jessaN/
che mi me fuīse maiaa
che ti ti te fuīsci maiaa
che lź a se fuīse maiaa
che niātre se fuīscimu maię
che viātre ve fuīsci maięę
che lū se fuīsan maię
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi me maiéiva /ma'jejva/ - maię /ma'jE:/
ti ti te maiźsci /ma'je:Si/
lź a se maiéiva /ma'jejva/ - maię /ma'jE:/
niātre se maiźscimu /ma'je:Simu/
viātre ve maiźsci /ma'je:Si/
lū se maiéivan /ma'jejvaN/
mi me saiéiva maiaa
ti ti te saiźsci maiaa
lź a se saiéiva maiaa
niātre se saiźscimu maię
viātre ve saiźsci maię
lū se saiéivan maię
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
majite ti /'majji/ - mįite ti /'maj/
ch'a se maje/'majje/
maiemmuse niātre /ma'jemmu/
maięve viātre /ma'jE:/
che se majan/'majjaN/ - che se majen lū /'majjeN/
prezente
pasņu
maiante /ma'jaNte/ m.s. maiņu /ma'jOw/
f.s. maiaa /ma'ja:/
m. e f. pl. maię /ma'jE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
maiandu /ma'jaNdu/
esénduse maiaa maiā /ma'ja:/ źsise maiaa

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi