turna aa lista d'i verbi
EN to pull FR tirer IT tirare

verbu   TIĀ
cuntrasiun /i:/ - /j-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga


* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabźtu SAMPA.
** Paa cuniugasiun d'i verbi in vucale/semivucale int'u zeneize yrban viāxu lźzi chķ
*** Se cņnniugan cumme tiā:
aēiā (= incite, exciter, aizzare), amiā (= to look at, regarder, guardare), ariā (purtulian= to arrive, arriver, arrivare), azbriā (= to throw, flanquer, scaraventare), criā (= to scream, crier, gridare), fiā (= to spin, filer, filare), fiāse (= to trust, se fier, fidarsi), gjā (= to turn, tourner, girare), refiā (= rifilare), respiā (= to breath, respirer, respirare), reviā (= rinvitare al gioco delle carte), siā (= sibilare), stiā (= to iron/stretch, repasser/étirer, stirare), suspiā (= to sigh, soupirer, sospirare) etc...
MODDU INDICATĪVU
prezentepasņu
mi tīu /'ti:u/
ti ti tīi /'ti:i/
lź u\a tīa /'ti:a/
niātri\niātre tiźmu /'tje:mu/
viātri\viātre tię /'tjE:/
tīan /'ti:aN/
mi ho tiņu /'tjOw/
ti t'hę tiņu
lź u l'ha tiņu
niātri emmu tiņu
viātri ei tiņu
han tiņu
inperfettutrapasņu
mi tiāva /'tja:va/ - mi tiāvu /'tja:vu/
ti ti tiāvi /'tja:vi/
lź u tiāva /'tja:va/
niātri tiāvimu /'tja:vimu/
viātri tiāvi /'tja:vi/
tiāvan /'tja:vaN/
mi avéiva tiņu
ti t'avéivi tiņu
lź u l'avéiva tiņu
niātri avéivimu tiņu
viātri avéivi tiņu
avéivan tiņu
fut&375;rufut&375;ru anteriūre
mi tiō /'tjO:/
ti ti tię /'tjE:/
lź u tiā /'tja:/
niātri tiźmu /'tje:mu/
viātri tiéi /'tjej/
tian /'tjaN/
mi aviō tiņu
ti t'avię tiņu
u l'aviā tiņu
niātri aviźmu tiņu
viātri aviéi tiņu
avian tiņu
MODDU CUNZUNTĪVU
prezentepasņu
che mi tīe /'ti:e/
che ti ti tīi /'ti:i/
che lź u tīe /'ti:e/
che niātri tiźmu /'tje:mu/
che viātri tię /'tjE:/
che lū tīan /'ti:aN/ - tķen /'ti:eN/
che mi agge tiņu
che ti t'aggi tiņu
che lź u l'agge tiņu
che niātri įggimu tiņu
che viātri agię tiņu
che lū įggian tiņu
inperfettutrapasņu
che mi tiźse /'tje:se/
che ti ti tiźsci /'tje:Si/
che lź u tiźse /'tje:se/
che niātri tiźscimu /'tje:Simu/
che viātri tiźsci /'tje:Si/
che lū tiźsan /'tje:saN/
che mi avesse tiņu
che ti t'avésci tiņu
che lź u l'avesse tiņu
che niātri avéscimu tiņu
che viātri avésci tiņu
che lū avéssan tiņu
MODDU CUNDISIUNĀLE
prezentepasņu
mi tiéiva /'tjejva/ - tię /'tjE:/
ti ti tiźsci /'tje:Si/
lź u tiéiva /'tjejva/ - tię /'tjE:/
niātri tiźscimu /'tje:Simu/
viātri tiźsci /'tje:Si/
tiéivan /'tjejvaN/
mi aviéiva tiņu
ti t'aviźsci tiņu
lź u l'aviéiva tiņu
niātri aviźscimu tiņu
viātri aviźsci tiņu
aviéivan tiņu
MODDU INPERATĪVUMODDU PARTIĒĶPPIU
tīa ti /'ti:a/
ch'u tīe/'ti:e/
tiźmu niātri /'tje:mu/
tię viātri /'tjE:/
che tīan/'ti:aN/ - che tīen lū /'ti:eN/
prezentepasņu
tiante /'tjaNte/
m.s. tiņu /'tjOw/
f.s. tiaa /'tja:/
pl. tię /'tjE:/
MODDU GERŚNDIUMODDU INFINĪU
prezentepasņuprezentepasņu
tiandu /'tjaNdu/
avendu tiņu tiā /'tja:/ avéi tiņu

MAGISTER © 2001
turna aa lista d'i verbi