turna aa lista d'i verbi
EN to graft FR greffer IT innestare
verbu INSÉI
Doppu a cheita d'a R palatâle intervucallica, da "inserísciu" /iNse'RiSSu/ à "inséisciu" /iN'sejSu/
s'é verificòu i fenommeni de:
1) cuntrasiun (ditungu /ej/); 2) acentu ritrætu (daa "í" aa "é"); 3) senciamentu cunsunantegu; e 4) radugiamentu d'a semicunsunante intervucallica /j/ int'u part. pas. "inseju" /iN'sejju/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se conniugan cumme inséi: †alegéi (= alegerî), aréi (= to thin/prune, dissiper/élaguer, diradare/sfrondare), asccéi (=to lighten, éclaircir, schiarire), †féi (= ferî), †guái (= guarî), †inféi [e veje] (= enverguer, inferire [le vele]), †péi (= perî), resccéi (= to light up, eclaircir, rischiarare), †revéi (= to pay one's respects to, présenter ses respects, riverire/salutare)
*** N.B.: questa categurîa de verbi a nu l'é ciy dœviaa á Zena, duve a l'é stæta sustituîa da furme ciy italianizante ("alegerî", "schiarî" etc.). E ripurtemmu pe façilitâ a cunprensciun d'e œvie letiâie de l'Œttuçentu duve queste furme sun ancun dœviæ.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi inséisciu /iN'sejSu/
ti t'inséisci /iN'sejSi/
lê u\a l'inséisce /iN'sejSe/
niâtri\niâtre inséimu /iN'sejmu/
viâtri\viâtre inséi /iN'sej/
inséiscian /iN'sejSaN/
mi ho inseju /iN'sejju/
ti t'hæ inseju
lê u l'ha inseju
niâtri emmu inseju
viâtri ei inseju
han inseju
inperfettu
trapasòu
mi inséiva /iN'sejva/ - inséivu /iN'sejvu/
ti t'inséivi /iN'sejvi/
lê u l'inséiva /iN'sejva/
niâtri inséivimu /iN'sejvimu/
viâtri inséivi /iN'sejvi/
inséivan /iN'sejvaN/
mi avéiva inseju
ti t'avéivi inseju
lê u l'avéiva inseju
niâtri avéivimu inseju
viâtri avéivi inseju
avéivan inseju
fytyru
fytyru anteriure
mi inseiô /iNse'jO:/
ti t'inseiæ /iNse'jE:/
lê u l'inseiâ /iNse'ja:/
niâtri inseiêmu /iNse'je:mu/
viâtri inseiéi /iNse'jej/
inseián /iNse'jaN/
mi aviô inseju
ti t'aviæ inseju
lê u l'aviâ inseju
niâtri aviêmu inseju
viâtri aviéi inseju
avián inseju
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi inséisce /iN'sejSe/
che ti t'inséisci /iN'sejSi/
che lê u l'inséisce /iN'sejSe/
che niâtri inséimu /iN'sejmu/
che viâtri inséi /iN'sej/
che lû inséiscian /iN'sejSaN/ - inséiscen /iN'sejSeN/
che mi agge inseju
che ti t'aggi inseju
che lê u l'agge inseju
che niâtri ággimu inseju
che viâtri agéi inseju
che lû ággian inseju
inperfettu
trapasòu
che mi inséise /iN'sejse/
che ti t'inséisci /iN'sejSi/
che lê u l'inséise /iN'sejse/
che niâtri inséiscimu /iN'sejSimu/
che viâtri inséisci /iN'sejSi/
che lû inséisan /iN'sejsaN/
che mi avesse inseju
che ti t'avésci inseju
che lê u l'avesse inseju
che niâtri avéscimu inseju
che viâtri avésci inseju
che lû avéssan inseju
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi inseiéiva /iNse'jejva/ - inseiæ /iNse'jE:/
ti t'inseiêsci /iNse'je:Si/
lê u inseiéiva /iNse'jejva/ - inseiæ /iNse'jE:/
niâtri inseiêscimu /iNse'je:Simu/
viâtri inseiêsci /iNse'je:Si/
inseiéivan /iNse'jejvaN/
mi aviéiva inseju
ti t'aviêsci inseju
lê u l'aviéiva inseju
niâtri aviêscimu inseju
viâtri aviêsci inseju
aviéivan inseju
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
inséisci ti /iN'sejSi/
ch'u l'inséisce/iN'sejSe/
inséimu niâtri /iN'sejmu/
inséi viâtri /iN'sej/
che inséiscian/iN'sejSaN/ - che inséiscen lû /iN'sejSeN/
prezente
pasòu
m.s. inseju /iN'sejju/
f.s. inseja /iN'sejja/
m. pl. inseji /iN'sejji/
f. pl. inseje /iN'sejje/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
inséindu /iN'sejNdu/
avendu inseju inséi /iN'sej/ avéi inseju

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi