turna aa lista d'i verbi
EN must FR devoir IT dovere

verbu DUV…I

* A transcrisiun funťttica a l'ť ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** U verbu "duvťi" u pœ Íse cunscuderÚu 'n italianizmu.
L'alternansa temattica /e:/ - /u/ a nu l'ť tipicamente zeneize. Int'a parlaa ciy pupul‚re ou postu de "duvťi" se dœvia a periffraxi "avťighe da + inf." (ez. gh'ho da d‚... , gh'ho da an‚ Š...)
*** (purt.) = "purtulian" : u l'Ūndica 'na furma estinta ch'a l'Ía tippica d'i sestÍ pupul‚ri de ZÍna.
MODDU INDICATőVU
prezente
pasÚu
mi dÍvu /'de:vu/
ti ti dÍvi /'de:vi/
lÍ u\a dÍve /'de:ve/
ni‚tri\ni‚tre duvemmu /du'vemmu/ - (purt.) dÍvimu /'de:vimu/
vi‚tri\vi‚tre duvťi /du'vej/ - (purt.) dÍvi /'de:vi/
dÍvan /'de:vaN/
mi ho duvŷu /du'vy:u/
ti t'hś duvŷu
lÍ u l'ha duvŷu
ni‚tri emmu duvŷu
vi‚tri ei duvŷu
han duvŷu
inperfettu
trapasÚu
mi duvťiva /du'vejva/ - duvťivu /du'vejvu/
ti ti duvťivi /du'vejvi/
lÍ u duvťiva /du'vejva/
ni‚tri duvťivimu /du'vejvimu/
vi‚tri duvťivi /du'vejvi/
duvťivan /du'vejvaN/
mi avťiva duvŷu
ti t'avťivi duvŷu
lÍ u l'avťiva duvŷu
ni‚tri avťivimu duvŷu
vi‚tri avťivi duvŷu
avťivan duvŷu
fytŷru
fytŷru anteriŻre
mi duviŰ /du'vjO:/
ti ti duviś /du'vjE:/
lÍ u duvi‚ /du'vja:/
ni‚tri duviÍmu /du'vje:mu/
vi‚tri duviťi /du'vjej/
duviŠn /du'vjaN/
mi aviŰ duvŷu
ti t'aviś duvŷu
lÍ u l'avi‚ duvŷu
ni‚tri aviÍmu duvŷu
vi‚tri aviťi duvŷu
aviŠn duvŷu
MODDU CUNZUNTőVU
prezente
pasÚu
che mi dÍve /'de:ve/
che ti ti dÍvi /'de:vi/
che lÍ u dÍve /'de:ve/
che ni‚tri duvemmu /du'vemmu/ - (purt.) dÍvimu /'de:vimu/
che vi‚tri duvťi /du'vej/ - (purt.) dÍvi /'de:vi/
che lŻ dÍvan/'de:vaN/ - dÍven /'de:veN/
che mi agge duvŷu
che ti t'aggi duvŷu
che lÍ u l'agge duvŷu
che ni‚tri Šggimu duvŷu
che vi‚tri agťi duvŷu
che lŻ Šggian duvŷu
inperfettu
trapasÚu
che mi duvesse /du'vesse/
che ti ti duvťsci /du'veSSi/
che lÍ u duvesse /du'vesse/
che ni‚tri duvťscimu /du'veSSimu/
che vi‚tri duvťsci /du'veSSi/
che lŻ duvťssan /du'vessaN/
che mi avesse duvŷu
che ti t'avťsci duvŷu
che lÍ u l'avesse duvŷu
che ni‚tri avťscimu duvŷu
che vi‚tri avťsci duvŷu
che lŻ avťssan duvŷu
MODDU CUNDISIUN¬LE
prezente
pasÚu
mi duviťiva /du'vjejva/ - duviś /du'vjE:/
ti ti duviÍsci /du'vje:Si/
lÍ u duviťiva /du'vjejva/ - duviś /du'vjE:/
ni‚tri duviÍscimu /du'vje:Simu/
vi‚tri duviÍsci /du'vje:Si/
duviťivan /du'vjejvaN/
mi aviťiva duvŷu
ti t'aviÍsci duvŷu
lÍ u l'aviťiva duvŷu
ni‚tri aviÍscimu duvŷu
vi‚tri aviÍsci duvŷu
aviťivan duvŷu
MODDU INPERATőVU MODDU PARTI«ÕPPIU
dÍvi ti /'de:vi/
ch'u dÍve/'de:ve/
duvemmu ni‚tri /du'vemmu/ - dÍvimu /'de:vimu/
duvťi vi‚tri /du'vej/ - dÍvi /'de:vi/
che dÍvan/'de:vaN/ - che dÍven lŻ /'de:veN/
prezente
pasÚu
duvente /du'veNte/ m.s. duvŷu /du'vy:u/
f.s. duvŷa /du'vy:a/
m. pl. duvŷi /du'vy:i/
f. pl. duvŷe /du'vy:e/
MODDU GERŕNDIU MODDU INFINőU
prezente pasÚu prezente pasÚu
duvendu /du'veNdu/
avendu duvŷu duvťi /du'vej/ avťi duvŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi