turna aa lista d'i verbi

EN to destroy FR dťtruire IT distruggere

verbu
DESTRŶE - DESTRYZZE

Nota Bene: questa categurÓa de verbi a prezenta 3 cuniugasyin alternative
 • destriÍmu: regul‚re cuÍ dexinense d'a III cuniug. e tÍma in vuc‚le/semivuc‚le /y/ - /j/.
 • destruÓmu: de registru "purtulian", cuÍ dexinense d'a IV cuniug. e tÍma in vuc‚le/semivuc‚le /y/ - /w/.
 • destryzemmu: ciy italianizante o "mudernu", cuÍ dexinense d'a III cuniug. e tÍma in "destryz-",

 • * A transcrisiun funťttica a l'ť ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabÍtu SAMPA (/H/ = "y" semivucallica).
  MODDU INDICATőVU
  prezente
  pasÚu
  mi

  ti

  , (vusciŗ)

  ni‚tri\ni‚tre
  nuÓ
  vi‚tri\vi‚tre
  vuÓ
  li‚tri\li‚tre
  , (vusciŗ)
  destrŷu
  /de'stry:u/
  ti destrŷi
  /de'stry:i/
  u\a (sci‚) destrŷe
  /de'stry:e/
  destriÍmu - destryÍmu - destruÓmu
  /de'strje:mu/ - /de'strHe:mu/- /de'strwi:mu/
  destriťi - destryťi - destruÓ
  /de'strjej/ - /de'strHej/ - /de'strwi:/
  (sci‚) destrŷan
  /de'stry:aN/
  destryzzu
  /de'stryzzu/
  ti destryzzi
  /de'stryzzi/
  u\a (sci‚) destryzze
  /de'stryzze/
  destryzemmu
  /destry'zemmu/
  destryzťi
  /destry'zej/
  (sci‚) destrżzzan
  /de'stryzzaN/
  ho destrŷtu
    /de'stry:tu/
  t'hś destrŷtu
  |
  u l'ha destrŷtu
  |
  emmu destrŷtu
  |
  ei destrŷtu
  |
  han destrŷtu
  |
  inperfettu
  trapasÚu
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  destriťiva\u - destryťiva\u
  /de'strjejva/ - /de'strHejva/ - /u/
  ti destriťivi - destryťivi
  /de'strjejvi/ - /de'strHejvi/
  u destriťiva - destryťiva
  /de'strjejva/ - /de'strHejva/
  destriťivimu - destryťivimu
  /de'strjejvimu/ - /de'strHejvimu/
  destriťivi - destryťivi
  /de'strjejvi/ - /de'strHejvi/
  destriťivan - destryťivan
  /de'strjejvaN/ - /de'strHejvaN/
  destruÓva\u
  /de'strwi:va/ - /u/
  ti destruÓvi
  /de'strwi:vi/
  u destruÓva
  /de'strwi:va/
  destruÓvimu
  /de'strwi:vimu/
  destruÓvi
  /de'strwi:vi/
  destruÓvan
  /de'strwi:vaN/
  destryzťiva\u
  /destry'zejva/ - /u/
  ti destryzťivi
  /destry'zejvi/
  u destryzťiva
  /destry'zejva/
  destryzťivimu
  /destry'zejvimu/
  destryzťivi
  /destry'zejvi/
  destryzťivan
  /destry'zejvaN/
  avťiva destrŷtu
  |
  t'avťivi destrŷtu
  |
  u l'avťiva destrŷtu
  |
  avťivimu destrŷtu
  |
  avťivi destrŷtu
  |
  avťivan destrŷtu
  |
  fytŷru
  fytŷru anteriŻ
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  destriŰ - destryiŰ
  /de'strjO:/ - /de'strHjO:/
  ti destriś - destryiś
  /de'strjE:/ - /de'strHjE:/
  u destri‚ - destryi‚
  /de'strja:/ - /de'strHja:/
  destriÍmu - destryiÍmu
  /de'strje:mu/ - /de'strHje:mu/
  destriťi - destryiťi
  /de'strjej/ - /de'strHjej/
  destrian - destryian
  /de'strjaN/ - /de'strHjaN/
  destruiŰ
  /de'strwjO:/
  ti destruiś
  /de'strwjE:/
  u destrui‚
  /de'strwja:/
  destruiÍmu
  /de'strwje:mu/
  destruiťi
  /de'strwjej/
  destruian
  /de'strwjaN/
  destryziŰ
  /destry'zjO:/
  ti destryziś
  /destry'zjE:/
  u destryzi‚
  /destry'zja:/
  destryziÍmu
  /destry'zje:mu/
  destryziťi
  /destry'zjej/
  destryziŠn
  /destry'zjaN/
  aviŰ destrŷtu
  |
  t'aviś destrŷtu
  |
  u l'avi‚ destrŷtu
  |
  aviÍmu destrŷtu
  |
  aviťi destrŷtu
  |
  aviŠn destrŷtu
  |
  MODDU CUNZUNTőVU
  prezente
  pasÚu
  che mi
  che ti
  che lÍ
  che ni‚tri
  che vi‚tri
  che lŻ
  destrŷe
  /de'stry:e/
  ti destrŷi
  /de'stry:i/
  u destrŷe
  /de'stry:e/
  destriÍmu - destryÍmu - destruÓmu
  /de'strje:mu/ - /de'strHe:mu/- /de'strwi:mu/
  destriťi - destryťi - destruÓ
  /de'strjej/ - /de'strHej/ - /de'strwi:/
  destrŷan\-en
  /de'stry:aN/ - /eN/
  destryzze
  /de'stryzze/
  ti destryzzi
  /de'stryzzi/
  u destryzze
  /de'stryzze/
  destryzemmu
  /destry'zemmu/
  destryzťi
  /destry'zej/
  destryzzan\-en
  /de'stry:zaN/ - /eN/
  che agge destrŷtu
  |
  t'aggi destrŷtu
  |
  u l'agge destrŷtu
  |
  Šggimu destrŷtu
  |
  agťi destrŷtu
  |
  Šggian destrŷtu
  |
  inperfettu
  trapasÚu
  che mi
  che ti
  che lÍ
  che ni‚tri
  che vi‚tri
  che lŻ
  destriÍse - destryÍse
  /de'strie:se/ - /de'strHe:se/
  ti destriÍsci - destryÍsci
  /de'strie:Si/ - /de'strHe:Si/
  u destriÍse - destryÍse
  /de'strie:se/ - /de'strHe:se/
  destriÍscimu - destryÍscimu
  /de'strie:Simu/ - /de'strHe:Simu/
  destriÍsci - destryÍsci
  /de'strie:Si/ - /de'strHe:Si/
  destriÍsan - destryÍsan
  /de'strie:saN/ - /de'strHe:saN/
  destruÓse
  /de'strwi:se/
  ti destruÓsci
  /de'strwi:Si/
  u destruÓse
  /de'strwi:se/
  destruÓscimu
  /de'strwi:Simu/
  destruÓsci
  /de'strwi:Si/
  destruÓsan
  /de'strwi:saN/
  destryzesse
  /destry'zesse/
  ti destryzťsci
  /destry'zeSSi/
  u destryzesse
  /destry'zesse/
  destryzťscimu
  /destry'zeSSimu/
  destryzťsci
  /destry'zeSSi/
  destryzťssan
  /destry'zessaN/
  avesse destrŷtu
  |
  t'avťsci destrŷtu
  |
  u l'avesse destrŷtu
  |
  avťscimu destrŷtu
  |
  avťsci destrŷtu
  |
  avťssan destrŷtu
  |
  MODDU CUNDISIUN¬LE
  prezente
  pasÚu
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  destriťiva - destryiťiva\-iś
  /de'strjejva/ - /de'strHjejva/ - /jE:/
  ti destriÍsci - destryiÍsci
  /de'strje:Si/ - /de'strHje:Si/
  u destriťiva - destryiťiva\-iś
  /de'strjejva/ - /de'strHjejva/ - /jE:/
  destriÍscimu - destryiÍscimu
  /de'strje:Simu/ - /de'strHje:Simu/
  destriÍsci - destryiÍsci
  /de'strje:Si/ - /de'strHje:Si/
  destriťivan - destryiťivan
  /de'strjejvaN/ - /de'strHjejvaN/
  destruiťiva\-iś
  /de'strwjejva/ - /jE:/
  ti destruiÍsci
  /de'strwje:Si/
  u destruiťiva\-iś
  /de'strwjejva/ - /jE:/
  destruiÍscimu
  /de'strwje:Simu/
  destruiÍsci
  /de'strwje:Si/
  destruiťivan
  /de'strwjejvaN/
  destryziťiva\-iś
  /destry'zjejva/ - /jE:/
  ti destryziÍsci
  /destry'zje:Si/
  u destryziťiva\-iś
  /destry'zjejva/ - /jE:/
  destryziÍscimu
  /destry'zje:Simu/
  destryziÍsci
  /destry'zje:Si/
  destryziťivan
  /destry'zjejvaN/
  aviťiva destrŷtu
  |
  t'aviÍsci destrŷtu
  |
  u l'aviťiva destrŷtu
  |
  aviÍscimu destrŷtu
  |
  aviÍsci destrŷtu
  |
  aviťivan destrŷtu
  |
  MODDU INPERATőVUMODDU PARTI«IPPIU
  destrŷi (destrżilu - destrŷlu) ti
  /de'stry:i/ - /de'stryilu/ - /de'stry:lu/
  ch'u destrŷe
  /de'stry:e/
  destriÍmu - destryÍmu - destruÓmu ni‚tri
  /de'strje:mu/ - /de'strHe:mu/ - /de'strwi:mu/ ni‚tri
  destriťi - destryťi - destruÓ vi‚tri
  /de'strjej/ - /de'strHej/ - /de'strwi:/
  che destrŷan\-en lŻ
  /de'stry:aN/ - /eN/
  destryzzi ti
  /de'stryzzi/
  ch'u destryzze
  /de'stryzze/
  destryzemmu ni‚tri
  /destry'zemmu/
  destryzťi vi‚tri
  /destry'zej/
  che destryzzan\-en lŻ
  /de'stry:zaN/ - /eN/
  (prezente)
  (destriente - destryente)
  (destruente)
  (destruzente)
  pasÚu
  m.s. destrŷtu /de'stry:tu/
  f.s. destrŷta /de'stry:ta/
  m. pl. destrŷti /de'stry:ti/
  f. pl. destrŷte /de'stry:te/
  MODDU GERŕNDIU
  prezente
  pasÚu
  destriendu - destryendu
  /de'strjeNdu/ - /de'strHeNdu/
  destruindu
  /de'strwiNdu/
  destryzendu
  /de'stryzeNdu/
  avendu destrŷtu
  MODDU INFINőU
  prezente
  pasÚu
  destrŷe (destrżilu - destrŷlu)
  /de'stry:e/ - /de'stryilu/ - /de'stry:lu/
  destruÓ
  /de'strwi:/
  destryzze
  /de'stryzze/
  avťi destrŷtu
  Magister 2003
  turna aa lista d'i verbi