turna aa lista d'i verbi
EN to sweat FR suer IT sudare

verbu SI - (SY)*
cuntrasiun /y:-/ - /j-/ (/ɥ-/)
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga


* Quellu che i disiuni riprtan "sy", Zna u vgne prununsiu /'sja:/:
pe l'alternativa tra a semivucale /ɥ/ e a semivucale /j/ int'a lngua zeneize lzi ch
** A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabtu de l'Asuciasiun Funettica Internasiun.
(Notta: u scnbulu /ɥ/ u l'ndica u sun de "y" semivucallica cumme int'a pula franseize 'suite').
*** Se cnniugan cumme si:
ghi/gy (purt.= to wish st. to sb., souhaiter, augurare), seghi/segy (= to assure, assurer, assicurare), deri/dery (= to tumble/pour down, ruiner/pleuvoir verse, diroccare/diluviare), dezmi/dezmy (= †arc. to wear mourning, tre en deuil, prendere il lutto), di/dy (= to last, durer, durare), li/ly (= to whine, glapir, guaire), mezi/mezy (= to measure, mesurer, misurare), refi/refy (= to refuse, refuser, rifiutare), schi/scy (= to polish, astiquer, lustrare), spi/spy (= to spit, cracher, sputare), strami/stramy (= to move out, demenager, traslocare), strani/strany (= to sneeze, ternuer, starnutire), zi/zy (= to swear, jurer, giurare) etc...
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi sŷu /'sy:u/
ti ti sŷi /'sy:i/
l u\a sŷa /'sy:a/
nitri\nitre simu /'sje:mu/ - symu /'sɥe:mu/
vitri\vitre si /'sjɛ:/ - sy /'sɥɛ:/
l sŷan /'sy:aŋ/
mi ho siu /'sjɔw/ - syu /'sɥɔw/
ti t'h siu
le u l'ha siu
nitri emmu siu
vitri ei siu
l han siu
inperfettu
trapasu
mi siva /'sja:va/ - sivu /'sja:vu/ - syva /'sɥa:va/ - syvu /'sɥa:vu/
ti ti sivi /'sja:vi/ - syvi /'sɥa:vi/
le u siva /'sja:va/ - syva /'sɥa:va/
nitri sivimu /'sja:vimu/ - syvimu /'sɥa:vimu/
vitri sivi /'sja:vi/ - syvi /'sɥa:vi/
l sivan /'sja:vaŋ/ - syvan /'sɥa:vaŋ/
mi aviva siu - syu
ti t'avivi siu
le u l'aviva siu
nitri avivimu siu
vitri avivi siu
l avivan siu
fytyru
fytyru anteriure
mi si /'sjɔ:/ - syi /'sɥjɔ:/
ti ti si /'sjɛ:/ - syi /'sɥjɛ:/
le u si /'sja:/ - syi /'sɥja:/
nitri simu /'sje:mu/ - syimu /'sɥje:mu/
vitri sii /'sjej/ - syii /'sɥjej/
l sin /'sjaŋ/ - syin /'sɥjaŋ/
mi avi siu - syu
ti t'avi siu
le u l'avi siu
nitri avimu siu
vitri avii siu
l avin siu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi sŷe /'sy:e/
che ti ti sŷi /'sy:i/
che le u sŷe /'sy:e/
che nitri simu /'sje:mu/ - symu /'sɥe:mu/
che vitri si /'sjɛ:/ - sy /'sɥɛ:/
che l sŷan/'sy:aŋ/ - sŷen /'sy:eŋ/
che mi agge siu - syu
che ti t'aggi siu
che le u l'agge siu
che nitri ggimu siu
che vitri agi siu
che l ggian siu
inperfettu
trapasu
che mi sise /'sje:se/ - syse /'sɥe:se/
che ti ti sisci /'sje:ʃi/ - sysci /'sɥe:ʃi/
che le u sise /'sje:se/ - syse /'sɥe:se/
che nitri siscimu /'sje:ʃimu/ - syscimu /'sɥe:ʃimu/
che vitri sisci /'sje:ʃi/ - sysci /'sɥe:ʃi/
che l sisan /'sje:saŋ/ - sysan /'sɥe:saŋ/
che mi avesse siu - syu
che ti t'avesci siu
che le u l'avesse siu
che nitri avscimu siu
che vitri avesci siu
che l avssan siu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi siiva /'sjejva/ - si /'sjɛ:/ - syiiva /'sɥjejva/ - syi /'sɥjɛ:/
ti ti sisci /'sje:ʃi/ - syisci /'sɥje:ʃi/
le u siiva /'sjejva/ - si /'sjɛ:/ - syiiva /'sɥjejva/ - syi /'sɥjɛ:/
nitri siscimu /'sje:ʃimu/ - syiscimu /'sɥje:ʃimu/
vitri sisci /'sje:ʃi/ - syisci /'sɥje:ʃi/
l siivan /'sjejvaŋ/ - syiivan /'sɥjejvaŋ/
mi aviiva siu - syu
ti t'avisci siu
le u l'aviiva siu
nitri aviscimu siu
vitri avisci siu
l aviivan siu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
sŷa ti /'sy:a/
ch'u sŷe l /'sy:e/
simu nitri /'sje:mu/- symu nitri /'sɥe:mu/
si vitri /'sjɛ:/ - sy vitri /'sɥɛ:/
che sŷan l /'sy:aŋ/ - che sŷen l /'sy:eŋ/
prezente
pasu
siante /'sjaNte/
syante /'sɥaNte/
m.s. siu /'sjɔw/ - syu /'sɥɔw/
f.s. siaa /'sja:/ - syaa /'sɥa:/
pl. si /'sjɛ:/ - sy /'sɥɛ:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente
pasu
prezente
pasu
siandu /'sjaNdu/
syandu /'sɥaNdu/
avendu siu
avendu syu
si /'sja:/
sy /'sɥa:/
avei siu
avei syu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi