turna aa lista d'i verbi
EN to whistle FR siffler IT fischiare

verbu SCIGUĀ
cuntrasiun /u:/ - /w-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga


* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barre agundu l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme sciguā:
ariguā (= to roll, rouler, rotolare), cuā (= to drip, couler, colare), demuāse (= to have fun, l'amuser, divertirsi), inamuāse (= to fall in love, tomber amoureux, innamorarsi), inguāse (= to stuff oneself with food, gaver, ingozzarsi), öduā (= to smell, flairer, odorare) scuā (= to wet, mouiller, bagnare).
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi scigūu /Si'gu:u/
ti ti scigūi /Si'gu:i/
lź u\a scigūa /Si'gu:a/
niātri\niātre sciguźmu /Si'gwe:mu/
viātri\viātre sciguę /Si'gwE:/
scigūan /Si'gu:aN/
mi ho sciguņu /Si'gwOw/
ti t'hę sciguņu
lź u\a l'ha sciguņu
niātri\niātre emmu sciguņu
viātri\viātre ei sciguņu
han sciguņu
inperfettu
trapasņu
mi sciguāva /Si'gwa:va/ - sciguāvu /Si'gwa:vu/
ti ti sciguāvi /Si'gwa:vi/
lź u sciguāva /Si'gwa:va/
niātri sciguāvimu /Si'gwa:vimu/
viātri sciguāvi /Si'gwa:vi/
sciguāvan /Si'gwa:vaN/
mi aveiva sciguņu
ti t'aveivi sciguņu
lź u l'aveiva sciguņu
niātri avéivimu sciguņu
viātri aveivi sciguņu
avéivan sciguņu
fytyru
fytyru anteriūre
mi sciguiō /Si'gwjO:/
ti ti sciguię /Si'gwjE:/
lź u sciguiā /Si'gwja:/
niātri sciguiźmu /Si'gwje:mu/
viātri sciguiéi /Si'gwjej/
sciguiįn /Si'gwjaN/
mi aviō sciguņu
ti t'avię sciguņu
lź u l'aviā sciguņu
niātri aviźmu sciguņu
viātri aviéi sciguņu
aviįn sciguņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi scigūe /Si'gu:e/
che ti ti scigūi /Si'gu:i/
che lź u scigūe /Si'gu:e/
che niātri sciguźmu /Si'gwe:mu/
che viātri sciguę /Si'gwE:/
che lū scigūan/Si'gu:aN/ - scigśen /Si'gu:eN/
che mi agge sciguņu
che ti t'aggi sciguņu
che lź u l'agge sciguņu
che niātri įggimu sciguņu
che viātri agię sciguņu
che lū įggian sciguņu
inperfettu
trapasņu
che mi sciguźse /Si'gwe:se/
che ti ti sciguźsci /Si'gwe:Si/
che lź u sciguźse /Si'gwe:se/
che niātri sciguźscimu /Si'gwe:Simu/
che viātri sciguźsci /Si'gwe:Si/
che lū sciguźsan /Si'gwe:saN/
che mi avesse sciguņu
che ti t'avésci sciguņu
che lź u l'avesse sciguņu
che niātri avéscimu sciguņu
che viātri avésci sciguņu
che lū avéssan sciguņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi sciguiéiva /Si'gwjejva/ - sciguię /Si'gwjE:/
ti ti sciguiźsci /Si'gwje:Si/
lź u sciguiéiva /Si'gwjejva/ - sciguię /Si'gwjE:/
niātri sciguiźscimu /Si'gwje:Simu/
viātri sciguiźsci /Si'gwje:Si/
sciguiéivan /Si'gwjejvaN/
mi aviéiva sciguņu
ti t'aviźsci sciguņu
lź u l'aviéiva sciguņu
niātri aviźscimu sciguņu
viātri aviźsci sciguņu
aviéivan sciguņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
scigūa ti
ch'u scigūe
sciguźmu niātri
sciguę viātri
che scigūan\scigśen lū
/Si'gu:a/
/Si'gu:e/
/Si'gwe:mu/
/Si'gwE:/
/Si'gu:aN/ - /Si'gu:eN/
prezente
pasņu
sciguįnte /Si'gwaNte/
m.s. sciguņu /Si'gwOw/
f.s. sciguaa /Si'gwa:/
pl. sciguę /Si'gwE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente
pasņu
prezente
pasņu
sciguįndu /Si'gwaNdu/ avendu sciguņu sciguā /Si'gwa:/ avéi sciguņu

Magister, lyggiu 2001
turna aa lista d'i verbi