turna aa lista d'i verbi
EN to bring FR porter IT portare
verbu PURTĀ
alternansa /O/ - /u/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Atri verbi cun apufunīa qualitatīva /O/ - /u/: culā (= to swallow, avaler, ingoiare), cupiā (= to copy, copier, copiare), strusciā (= to twist, tordre, storcere), stucā (= to snap, briser, spezzare), vurtā (= to turn, tourner, voltare)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi portu /'pOrtu/
ti ti porti /'pOrti/
lź u\a porta /'pOrta/
niātri\niātre purtemmu /pur'temmu/
viātri\viātre purtę /pur'tE:/
pņrtan /'pOrtaN/
mi ho purtņu /pur'tOw/
ti t'hę purtņu
lź u l'ha purtņu
niātri emmu purtņu
viātri ei purtņu
han purtņu
inperfettu
trapasņu
mi purtāva /pur'ta:va/ - purtāvu /pur'ta:va/
ti ti purtāvi /pur'ta:vi/
lź u purtāva /pur'ta:va/
niātri purtāvimu /pur'ta:vimu/
viātri purtāvi /pur'ta:vi/
purtāvan /pur'ta:vaN/
mi avéiva purtņu
ti t'avéivi purtņu
lź u l'avéiva purtņu
niātri avéivimu purtņu
viātri avéivi purtņu
avéivan purtņu
fytyru
fytyru anteriure
mi purtiō /pur'tjO:/
ti ti purtię /pur'tjE:/
lź u purtiā /pur'tja:/
niātri purtiźmu /pur'tje:mu/
viātri purtiéi /pur'tjej/
purtiįn /pur'tjaN/
mi aviō purtņu
ti t'avię purtņu
lź u l'aviā purtņu
niātri aviźmu purtņu
viātri aviéi purtņu
aviįn purtņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi porte /'pOrte/
che ti ti porti /'pOrti/
che lź u porte /'pOrte/
che niātri purtemmu /pur'temmu/
che viātri purtę /pur'tE:/
che lū pņrtan /'pOrtaN/ - pņrten /'pOrteN/
che mi agge purtņu
che ti t'aggi purtņu
che lź u l'agge purtņu
che niātri įggimu purtņu
che viātri agéi purtņu
che lū įggian purtņu
inperfettu
trapasņu
che mi purtesse /pur'tesse/
che ti ti purtésci /pur'teSSi/
che lź u purtesse /pur'tesse/
che niātri purtéscimu /pur'teSSimu/
che viātri purtésci /pur'teSSi/
che lū purtéssan /pur'tessaN/
che mi avesse purtņu
che ti t'avésci purtņu
che lź u l'avesse purtņu
che niātri avéscimu purtņu
che viātri avésci purtņu
che lū avéssan purtņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi purtiéiva /pur'tjejva/ - purtię /pur'tjE:/
ti ti purtiźsci /pur'tje:Si/
lź u purtiéiva /pur'tjejva/ - purtię /pur'tjE:/
niātri purtiźscimu /pur'tje:Simu/
viātri purtiźsci /pur'tje:Si/
purtiéivan /pur'tjejvaN/
mi aviéiva purtņu
ti t'aviźsci purtņu
lź u l'aviéiva purtņu
niātri aviźscimu purtņu
viātri aviźsci purtņu
aviéivan purtņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
porta ti /'pOrta/
ch'u porte/'pOrte/
purtemmu niātri /pur'temmu/
purtę viātri /pur'tE:/
che pņrtan/'pOrtaN/ - che pņrten lū /'pOrteN/
prezente
pasņu
purtante /pur'taNte/ m.s. purtņu /pur'tOw/
f.s. purtaa /pur'ta:/
m. e f. pl. purtę /pur'tE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
purtandu /pur'taNdu/
avendu purtņu purtā /pur'ta:/ avéi purtņu

MAGISTER, 2001
turna aa lista d'i verbi