turna aa lista di verbi
EN to stay/be FR rester/tre IT stare

verbu ST

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barre inte l'alfabetu SAMPA.
**(purt.) = "purtulian" : u l'ndica 'na furma estinta ch'a l'a tippica d'i sest pupulari de Zena.

MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi staggu /'staggu/
ti ti st /'stE:/
l u\a st /'sta/
nitri\nitre stemmu /'stemmu/
vitri\vitre st /'stE:/
l stan /'staN/
mi sun sttu /'stE:tu/ \stta /'stE:ta/
ti t'ee sttu \ stta
l u\a l' sttu \ stta
nitri\nitre semmu stti \ stte
vitri\vitre sei stti \ stte
l sun stti /'stE:ti/ \ stte /'stE:te/
inperfettu
trapasu
mi stva /'sta:va/ - stvu /'sta:vu/
ti ti stvi /'sta:vi/
l u stva /'sta:va/
nitri stvimu /'sta:vimu/
vitri stvi /'sta:vi/
l stvan /'sta:vaN/
mi a sttu
ti t'i sttu
l u l'a sttu
nitri imu stti
vitri ei stti
l an stti
fytyru
fytyru anteriure
mi stai /sta'jO:/ - (purt.) stoo o st /'stO:/
ti ti stai /sta'jE:/ - (purt.) st /'stE:/
l u stai /sta'ja:/ - (purt.) staa o st /'sta:/
nitri staimu /sta'je:mu/ - (purt.) stmu /'stE:mu/
vitri staii /sta'jej/ - (purt.) stai /'staj/
l stain /sta'jaN/ - (purt.) stan /'staN/
mi sai sttu
ti ti sai sttu
l u sai sttu
nitri saimu stti
vitri saii stti
l sain stti
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi stagghe /'stagge/
che ti ti stagghi /'staggi/
che l u stagghe /'stagge/
che nitri stemmu /'stemmu/ - (purt.) stagghimu /'staggimu/
che vitri st /'stE:/ - (purt.) stagghi /'staggi/ - stag /sta'gE:/
che l stggan /'staggaN/ - stgghen /'staggeN/
che mi segge sttu
che ti ti seggi sttu
che l u segge sttu
che nitri sggimu stti
che vitri segi stti
che l sggian stti
inperfettu
trapasu
che mi stesse /'stesse/
che ti ti stsci /'steSSi/
che l u stesse /'stesse/
che nitri stscimu /'steSSimu/
che vitri stsci /'steSSi/
che l stssan /'stessaN/- stssen /'stesseN/
che mi fuse sttu
che ti ti fusci sttu
che l u fuse sttu
che nitri fuscimu stti
che vitri fusci stti
che l fusan stti
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi staiiva /sta'jejva/ - stai /sta'jE:/ - (purt.) stiva /'stajva/ - st /'stE:/
ti ti staisci /sta'je:Si/ - (purt.) stsci /'stE:Si/
l u staiiva /sta'jejva/ - stai /sta'jE:/ - (purt.) stiva /'stajva/ - st /'stE:/
nitri staiscimu /sta'je:Simu/ - (purt.) stscimu /'stE:Simu/
vitri staisci /sta'je:Si/ - (purt.) stsci /'stE:Si/
l staiivan /sta'jejvaN/ - (purt.) stivan /'stajvaN/
mi saiiva sttu
ti ti saisci sttu
l u saiiva sttu
nitri saiscimu stti
vitri saisci stti
l saiivan stti
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
stanni ti /'stanni/
ch'u stagghe l /'stagge/
stemmu /'stemmu/ nitri
st vitri /'stE:/
che stggan l /'staggaN/ - che stgghen l /'staggeN/
prezente
pasu
stante /'staNte/ m.s. sttu /'stE:tu/
f.s. stta /'stE:ta/
m.pl. stti /'stE:ti/
f.pl. stte /'stE:te/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
standu /'staNdu/
m.s. esendu sttu
f.s. esendu stta
m.pl. esendu stti
f.pl. esendu stte
st /'sta:/ m.s. se sttu
f.s. se stta
m.pl. se stti
f.pl. se stte

MAGISTER 2001
turna aa lista di verbi