turna aa lista d'i verbi
EN to hear/smell/feel FR entendre/sentir IT sentire
verbu SENTĪ

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi sentu /'seNtu/
ti ti senti /'seNti/
lź u\a sente /'seNte/
niātri\niātre sentimmu /seN'timmu/
viātri\viātre sentī /seN'ti:/
séntan /'seNtaN/
mi ho sentīu /seN'ti:u/
ti t'hę sentīu
lź u l'ha sentīu
niātri emmu sentīu
viātri ei sentīu
han sentīu
inperfettu
trapasņu
mi sentīva /seN'ti:va/ - sentīvu /seN'ti:vu/
ti ti sentīvi /seN'ti:vi/
lź u sentīva /seN'ti:va/
niātri sentīvimu /seN'ti:vimu/
viātri sentīvi /seN'ti:vi/
sentīvan /seN'ti:vaN/
mi avéiva sentīu
ti t'avéivi sentīu
lź u l'avéiva sentīu
niātri avéivimu sentīu
viātri avéivi sentīu
avéivan sentīu
fytyru
fytyru anteriure
mi sentiō /seN'tjO:/
ti ti sentię /seN'tjE:/
lź u sentiā /seN'tja:/
niātri sentiźmu /seN'tje:mu/
viātri sentiéi /seN'tjej/
sentiįn /seN'tjaN/
mi aviō sentīu
ti t'avię sentīu
lź u l'aviā sentīu
niātri aviźmu sentīu
viātri aviéi sentīu
aviįn sentīu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi sente /'seNte/
che ti ti senti /'seNti/
che lź u sente /'seNte/
che niātri sentimmu /seN'timmu/
che viātri sentī /seN'ti:/
che lū séntan/'seNtaN/ - sénten /'seNteN/
che mi agge sentīu
che ti t'aggi sentīu
che lź u l'agge sentīu
che niātri įggimu sentīu
che viātri agéi sentīu
che lū įggian sentīu
inperfettu
trapasņu
che mi sentisse /seN'tisse/
che ti ti sentķsci /seN'tiSSi/
che lź u sentisse /seN'tisse/
che niātri sentķscimu /seN'tiSSimu/
che viātri sentķsci /seN'tiSSi/
che lū sentķssan /seN'tissaN/
che mi avesse sentīu
che ti t'avésci sentīu
che lź u l'avesse sentīu
che niātri avéscimu sentīu
che viātri avésci sentīu
che lū avéssan sentīu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi sentiéiva /seN'tjejva/ - sentię /seN'tjE:/
ti ti sentiźsci /seN'tje:Si/
lź u sentiéiva /seN'tjejva/ - sentię /seN'tjE:/
niātri sentiźscimu /seN'tje:Simu/
viātri sentiźsci /seN'tje:Si/
sentiéivan /seN'tjejvaN/
mi aviéiva sentīu
ti t'aviźsci sentīu
lź u l'aviéiva sentīu
niātri aviźscimu sentīu
viātri aviźsci sentīu
aviéivan sentīu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
senti ti /'seNti/
ch'u sente/'seNte/
sentimmu niātri /seN'timmu/
sentī viātri /seN'ti:/
che séntan/'seNtaN/ - che sénten lū /'seNteN/
prezente
pasņu
m.s. sentīu /seN'ti:u/
f.s. sentīa /seN'ti:a/
m. pl. sentīi /seN'ti:i/
f. pl. sentīe /seN'ti:e/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
sentindu /seN'tiNdu/
avendu sentīu sentī /seN'ti:/ avéi sentīu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi