turna aa lista d'i verbi
EN to be FR tre IT essere
verbu SE
* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barre segundu l'alfabetu SAMPA.
**(purt.) = "purtulian" : furma ch'a l'a tippica d'u riun de Purtia e, ciy in generle, d'i sest pupulri de Zna. Queste furme pœan se cunscider estinte versu a meit d'u XX secculu.
***(Caignan) : furma dœviaa dae "scigne de Caignan" perch a ghe piva ch'a fesse ciy fin...
MODDU INDICATIVU
prezente pasu
mi sun /'suN/
ti t'ee o /'e:/
l u\a l' /'e/
nitri\nitre semmu /'semmu/
vitri\vitre sei /'sej/
l sun /'suN/ - en /'eN/
mi sun sttu \stta
ti t'ee sttu \stta
l u\a l' sttu \stta
nitri\nitre semmu stti \stte
vitri\vitre sei stti \stte
l sun stti \stte \stte
inperfettu trapasu
mi a /'e:a/ - u /'e:u/
ti t'i /'e:i/
l u l'a /'e:a/
nitri imu /'ejmu/ - (purt.) mu /'e:mu/ - (Caignan) ivimu /'ejvimu/
vitri i /'e:i/
l an /'e:aN/
mi a sttu
ti t'i sttu
l u l'a sttu
nitri imu stti
vitri i stti
l an stti
fytyru fytyru anteriure
mi sai /sa'jO:/ - (purt.) soo o s /'sO:/
ti ti sai /sa'jE:/ - (purt.) s /'sE:/
l u sai /sa'ja:/ - (purt.) saa o s /'sa:/
nitri saimu /sa'je:mu/ - (purt.) smu /'sE:mu/
vitri saii /sa'jej/ - (purt.) sai /'saj/
l sain /sa'jaN/ - (purt.) san /'saN/
mi sai sttu
ti ti sai sttu
l u sai sttu
nitri saimu stti
vitri saii stti
l sain stti
MODDU CUNZUNTVU
prezente pasu
che mi segge /'seddZe/ - s /'sE:/
che ti ti seggi /'seddZi/
che l u segge /'seddZe/ - s /'sE:/
che nitri segemmu /se'dZemmu/ - sggimu /'seddZimu/
che vitri segi /se'dZej/ - segi /se'dZE:/ - seggi /'seddZi/
che l sggian /'seddZaN/ - sggen /'seddZeN/
che mi segge sttu
che ti ti seggi sttu
che l u segge sttu
che nitri sggimu stti
che vitri segi stti
che l sggian stti
inperfettu trapasu
che mi fuse /'fwi:se/- fise /'fi:se/
che ti ti fusci /'fwi:Si/- fsci /'fi:Si/
che l u fuse /'fwi:se/- fise /'fi:se/
che nitri fuscimu /'fwi:Simu/ - fscimu /'fi:Simu/
che vitri fusci /'fwi:Si/- fsci /'fi:Si/
che l fusan /'fwi:saN/- fsan /'fi:saN/
che mi fuse sttu
che ti ti fusci sttu
che l u fuse sttu
che nitri fuscimu stti
che vitri fusci stti
che l fusan stti
MODDU CUNDISIUNLE
prezente pasu
mi saiiva /sa'jejva/ - sai /sa'jE:/ - siva /'sajva/ - saja /'sajja/ - (purt.) s /'sE:/
ti ti saisci /sa'je:Si/ - (purt.) ssci /'sE:Si/
l u saiiva /sa'jejva/ - sai /sa'jE:/ - siva /'sajva/ - saja /'sajja/ - (purt.) s /'sE:/
nitri saiscimu /sa'je:Simu/ - (purt.) sscimu /'sE:Simu/
vitri saisci /sa'je:Si/ - (purt.) ssci /'sE:Si/
l saiivan /sa'jejvaN/ - sivan /'sajvaN/ - sjan /'sajjaN/ - (purt.) sn /'sEN/
mi saiiva sttu
ti ti saisci sttu
l u saiiva sttu
nitri saiscimu stti
vitri saisci stti
l saiivan stti
MODDU INPERATVU MODDU PARTIPPIU
seggi /'seddZi/ ti
ch'u segge /'seddZe/ l
segemmu /se'dzemmu/ - sggimu /'seddzimu/ nitri
segi /'seddZej/ - seggi /'seddZi/ - segi /se'dZE:/ vitri
che sggian /'seddZaN/ - sggen /'seddZeN/ l
prezente pasu
esente /e'seNte/ m.s. sttu /'stE:tu/
f.s. stta /'stE:ta/
m.pl. stti /'stE:ti/
f.pl. stte /'stE:te/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
esendu /e'seNdu/
m.s. esendu sttu
f.s. esendu stta
m.pl. esendu stti
f.pl. esendu stte
se /e:se/ m.s. se sttu
f.s. se stta
m.pl. se stti
f.pl. se stte
MAGISTER, lyggiu 2001
turna aa lista d'i verbi