turna aa lista di verbi
EN to go FR aller IT andare
verbu AN (AND**)

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barre inte l'alfabetu SAMPA.
** A furma and, cun tytta a so relativa cuniugasiun cua "d" doppu a "n", a l' ciy italianizante e menu difŷza.
*** E furme in "vagg-" (cumme "mi vaggu" e "che mi vagghe") sun dœvi sulu fœa de Zena.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi vaddu /'vaddu/ - vaggu /'vaggu/
ti ti v /'vE:/
l u\a va /'va/
nitri\nitre anemmu /a'nemmu/
vitri\vitre an /a'nE:/
l van /'vaN/
mi sun antu /a'nE:tu/ \ anta /a'nE:ta/
ti t'ee antu \ anta
l u\a l' antu \ anta
nitri\nitre semmu anti \ ante
vitri\vitre sei anti \ ante
l sun anti /a'nE:ti/ \ ante /a'nE:te/
inperfettu
trapasu
mi anva /a'na:va/ - anvu /a'na:vu/
ti t'anvi /a'na:vi/
l u l'anva /a'na:va/
nitri anvimu /a'na:vimu/
vitri anvi /a'na:vi/
l avdvan /a'na:vaN/
mi a antu
ti t'i antu
l u l'a antu
nitri imu anti
vitri ei anti
l an anti
fytyru
fytyru anteriure
mi ani /a'njO:/
ti ti ani /a'njE:/
l u ani /a'nja:/
nitri animu /a'nje:mu/
vitri anii /a'njej/
l anin /a'njaN/
mi sai antu
ti ti sai antu
l u sai antu
nitri saimu anti
vitri saii anti
l sain anti
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi vadde /'vadde/ - vagghe /'vagge/
che ti ti vaddi /'vaddi / vagghi /'vaggi/
che l u vadde /'vadde/ - vagghe /'vagge/
che nitri anemmu /'aNdemmu/
che vitri an /a'nE:/
che l vddan /'vaddaN/ - vggan /'vaggaN/
- vdden /'vaddeN/> - vgghen /'vaggeN/
che mi segge antu
che ti ti seggi antu
che l u segge antu
che nitri sggimu anti
che vitri segi anti
che l sggian anti
inperfettu
trapasu
che mi anesse /a'nesse/
che ti t'ansci /a'neSSi/
che l u l'anesse /a'nesse/
che nitri anscimu /a'neSSimu/
che vitri ansci /a'neSSi/
che l anssan /a'nessaN/- anssen /a'nesseN/
che mi fuse antu
che ti ti fusci antu
che l u fuse antu
che nitri fuscimu anti
che vitri fusci anti
che l fusan anti
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi aniiva /a'njejva/ - ani /a'njE:/
ti ti anisci /a'nje:Si/
l u aniiva /a'njejva/ - ani /a'njE:/
nitri aniscimu /a'nje:Simu/
vitri anisci /a'nje:Si/
l aniivan /a'njejvaN/
mi saiiva antu
ti ti saisci antu
l u saiiva antu
nitri saiscimu anti
vitri saisci anti
l saiivan anti
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
vanni /'vanni/ ti
ch'u vadde /'vadde/ - vagghe /'vagge/ l
anemmu /a'nemmu/ nitri
an/a'nE:/ vitri
che vddan /'vaddaN/ - vggan /'vaggaN/
- vdden /'vvaddeN/ - vggen /'vaggeN/ l
prezente
pasu
anante /a'naNte/ m.s. antu /a'nE:tu/
f.s. anta /a'nE:ta/
m.pl. anti /a'nE:ti/
f.pl. ante /a'nE:te/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
anandu /a'naNdu/
m.s. esendu antu
f.s. esendu anta
m.pl. esendu anti
f.pl. esendu ante
an /a'na:/ m.s. ese antu
f.s. ese anta
m.pl. ese anti
f.pl. ese ante

MAGISTER 2001
turna aa lista di verbi