turna aa lista d'i verbi
EN to serve FR servir IT servire

verbu SERVĪ
alternansa /E/ - /e/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi sčrvu /'sErvu/
ti ti sčrvi /'sErvi/
lź u\a sčrve /'sErve/
niātri\niātre servimmu /ser'vimmu/
viātri\viātre servī /ser'vi:/
sčrvan /'sErvaN/
mi ho servīu /ser'vi:u/
ti t'hę servīu
lź u l'ha servīu
niātri emmu servīu
viātri ei servīu
han servīu
inperfettu
trapasņu
mi servīva /ser'vi:va/ - servīvu /ser'vi:vu/
ti ti servīvi /ser'vi:vi/
lź u servīva /ser'vi:va/
niātri servīvimu /ser'vi:vimu/
viātri servīvi /ser'vi:vi/
servīvan /ser'vi:vaN/
mi avéiva servīu
ti t'avéivi servīu
lź u l'avéiva servīu
niātri avéivimu servīu
viātri avéivi servīu
avéivan servīu
fytyru
fytyru anteriure
mi serviō /ser'vjO:/
ti ti servię /ser'vjE:/
lź u serviā /ser'vja:/
niātri serviźmu /ser'vje:mu/
viātri serviéi /ser'vjej/
serviįn /ser'vjaN/
mi aviō servīu
ti t'aviī servīu
lź u l'aviā servīu
niātri aviźmu servīu
viātri aviéi servīu
aviįn servīu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi sčrve /'sErve/
che ti ti sčrvi /'sErvi/
che lź u sčrve /'sErve/
che niātri servimmu /ser'vimmu/
che viātri servī /ser'vi:/
che lū sčrvan/'sErvaN/ - sčrven /'sErveN/
che mi agge servīu
che ti t'aggi servīu
che lź u l'agge servīu
che niātri įggimu servīu
che viātri agéi servīu
che lū įggian servīu
inperfettu
trapasņu
che mi servisse /ser'visse/
che ti ti servķsci /ser'viSSi/
che lź u servisse /ser'visse/
che niātri servķscimu /ser'viSSimu/
che viātri servķsci /ser'viSSi/
che lū servķssan /ser'vissaN/
che mi avesse servīu
che ti t'avésci servīu
che lź u l'avesse servīu
che niātri avéscimu servīu
che viātri avésci servīu
che lū avéssan servīu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi serviéiva /ser'vjejva/ - servię /ser'vjE:/
ti ti serviźsci /ser'vje:Si/
lź u serviéiva /ser'vjejva/ - servię /ser'vjE:/
niātri serviźscimu /ser'vje:Simu/
viātri serviźsci /ser'vje:Si/
serviéivan /ser'vjejvaN/
mi aviéiva servīu
ti t'aviźsci servīu
lź u l'aviéiva servīu
niātri aviźscimu servīu
viātri aviźsci servīu
aviéivan servīu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
sčrvi ti /'sErvi/
ch'u sčrve/'sErve/
servimmu niātri /ser'vimmu/
servī viātri /ser'vE:/
che sčrvan/'sErvaN/ - che sčrven lū /'sErveN/
prezente
pasņu
m.s. servīu /ser'vi:u/
f.s. servīa /ser'vi:a/
m. pl. servīi /ser'vi:i/
f. pl. servīe /ser'vi:e/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
servindu /ser'viNdu/
avendu servīu servī /ser'vi:/ avéi servīu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi