turna aa lista d'i verbi
EN to caress FR caresser IT accarezzare (careggiare)
verbu CAIZĀ - CĘZĀ

 • A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabźtu SAMPA.
 • Questu verbu u l'é stętu prugrescivamente e cunpletamente levņu da mźzu da d'i-ātre furme ciy muderne o italianizante cumme "mi cęsu/niātri caisemmu" cu'l"s įspia" /s/ e "mi caressu/niātri caresemmu" e u vīve sūlu 'nt'a memōia de'na magnaa de vźgi Zeneixi insemme ą l'agetīvu caizun (it. che ama farsi coccolare).
 • E furme in grascettu en quelle regulāre; da rente gh'emmu lasciņu i-alternatīve puscibbile.
  Nota Bene: int'a léngua zeneize l'alternansa tra vucale "ę" /E:/ tonnica e ditungu "ai" /aj/ attunu a l'é a reggula
  (cfr. "cęnn-a\cainaggiu", "scęn\scainaa", "Catęn\Catainin" e u vb. "infainā\mi infęnn-u"), ma d'e votte e dūe furme pœan ascģ cuėxiste (ez. "ęnin" o "ainin", "bęxinā" o "baixinā", "cęgā" o "caigā", "che mi ęse" o "che mi ąise").
  In gennere se pœ fā curispunde u ditungu "ai" į'n registru ciy "distintu" e a vucāle "ę" į'n registru pupulāre (o purtulian).
  * E furme cuā dexinensa "-xi" invźce che "-zi" en purtulian ancun ciy sccettu.

  MODDU INDICATĪVU
  prezente
  pasņu
  mi
  ti

  niātri\niātre
  viātri\viātre
  cąizu -
  /'kajzu/ -
  ti cąizi -
  /'kajzi/ -
  u\a cąiza -
  /'kajza/ -
  caizemmu -
  /kaj'zemmu/ -
  caizę -
  /kaj'zE:/ -
  cąizan -
  /'kajzaN/ -
  cęzu
  /'kE:zu/
  cęzi\cęxi*
  /'kE:zi/ - /'kE:Zi/
  cęza
  /'kE:za/
  cęzemmu
  /kE:'zemmu/
  cęzę
  /kE:'zE:/
  cęzan
  /'kE:zaN/
  ho caizņu - cęzņu
    /kaj'zOw/ - /kE:'zOw/
  t'hę caizņu
  \
  u l'ha caizņu
  \
  emmu caizņu
  \
  ei caizņu
  \
  han caizņu
  \
  inperfettu
  trapasņu
  mi
  ti

  niātri
  viātri
  caizāva\-āvu -
  /kaj'za:va/ - /a:vu/ -
  ti caizāvi -
  /kaj'za:vi/ -
  u caizāva -
  /kaj'za:va/ -
  caizāvimu -
  /kaj'za:vimu/ -
  caizāvi -
  /kaj'za:vi/ -
  caizāvan -
  /kaj'za:vaN/ -
  cęzāva\-āvu
  /kE:'za:va/ - /a:vu/
  cęzāvi
  /kE:'za:vi/
  cęzāva
  /kE:'za:va/
  cęzāvimu
  /kE:'za:vimu/
  cęzāvi
  /kE:'za:vi/
  cęzāvan
  /kE:'za:vaN/
  avéiva caizņu
  \
  t'avéivi caizņu
  \
  u l'avéiva caizņu
  \
  avéivimu caizņu
  \
  avéivi caizņu
  \
  avéivan caizņu
  \
  fytŷru
  fytŷru anteriū
  mi
  ti

  niātri
  viātri
  caiziō -
  /kaj'zjO:/ -
  ti caizię -
  /kaj'zjE:/ -
  u caiziā -
  /kaj'zja:/ -
  caiziźmu -
  /kaj'zje:mu/ -
  caiziéi -
  /kaj'zjej/ -
  caizian -
  /kaj'zjaN/ -
  cęziō
  /kE:'zjO:/
  cęzię
  /kE:'zjE:/
  cęziā
  /kE:'zja:/
  cęziźmu
  /kE:'zje:mu/
  cęziéi
  /kE:'zjej/
  cęzian
  /kE:'zjaN/
  aviō caizņu
  \
  t'avię caizņu
  \
  u l'aviā caizņu
  \
  aviźmu caizņu
  \
  aviéi caizņu
  \
  aviįn caizņu
  \
  MODDU CUNZUNTĪVU
  prezente
  pasņu
  che mi
  che ti
  che lź
  che niātri
  che viātri
  che lū
  cąize -
  /'kajze/ -
  ti cąizi -
  /'kajzi/ -
  u cąize -
  /'kajze/ -
  caizemmu -
  /kaj'zemmu/ -
  caizę -
  /kaj'zE:/ -
  cąizan\-en -
  /'kajzaN/ - /eN/ -
  cęze
  /'kE:ze/
  cęzi\cęxi*
  /'kE:zi/ - /'kE:Zi/
  cęze
  /'kE:ze/
  cęzemmu
  /kE:'zemmu/
  cęzę
  /kE:'zE:/
  cęzan\-en
  /'kE:zaN/ - /eN/
  agge caizņu
  \
  t'aggi caizņu
  \
  u l'agge caizņu
  \
  įggimu caizņu
  \
  agéi caizņu
  \
  įggian caizņu
  \
  inperfettu
  trapasņu
  che mi
  che ti
  che lź
  che niātri
  che viātri
  che lū
  caizesse -
  /kaj'zesse/ -
  ti caizésci -
  /kaj'zeSSi/ -
  u caizesse -
  /kaj'zesse/ -
  caizéscimu -
  /kaj'zeSSimu/ -
  caizésci -
  /kaj'zeSSi/ -
  caizessan -
  /kaj'zessaN/ -
  cęzesse
  /kE:'zesse/
  cęzésci
  /kE:'zeSSi/
  cęzesse
  /kE:'zesse/
  cęzéscimu
  /kE:'zeSSimu/
  cęzésci
  /kE:'zeSSi/
  cęzessan
  /kE:'zessaN/
  avesse caizņu
  \
  t'avésci caizņu
  \
  u l'avesse caizņu
  \
  avéscimu caizņu
  \
  avésci caizņu
  \
  avessan caizņu
  \
  MODDU CUNDISIUNĀLE
  prezente
  pasņu
  mi
  ti

  niātri
  viātri
  caiziéiva -
  /kaj'zjejva/ -
  ti caiziźsci -
  /kaj'zje:Si/ -
  u caiziéiva -
  /kaj'zjejva/ -
  caiziźscimu -
  /kaj'zje:Simu/ -
  caiziźsci -
  /kaj'zje:Si/ -
  caiziéivan -
  /kaj'zjejvaN/ -
  cęziéiva
  /kE:'zjejva/
  cęziźsci
  /kE:'zje:Si/
  cęziéiva
  /kE:'zjejva/
  cęziźscimu
  /kE:'zje:Simu/
  cęziźsci
  /kE:'zje:Si/
  cęziéivan
  /kE:'zjejvaN/
  aviéiva caizņu
  \
  t'aviźsci caizņu
  \
  u l'aviéiva caizņu
  \
  aviźscimu caizņu
  \
  aviźsci caizņu
  \
  aviéivan caizņu
  \
  MODDU INPERATĪVUMODDU PARTIĒIPPIU
  cąiza (cąizilu) -
  /'kajza/ - /'kajzilu/ -
  ch'u cąize -
  /'kajze/ -
  caizemmu -
  /kaj'zemmu/ -
  caizę -
  /kaj'zE:/ -
  che cąizan\-en -
  /'kajzaN/ - /eN/ -
  cęza (cęzilu - cęxilu) ti
  /'kE:za/ - /'kE:zilu/ - /'kE:Zilu/
  cęze
  /'kE:ze/
  cęzemmu niātri
  /kE:'zemmu/
  cęzę viātri
  /kE:'zE:/
  cęzan\-en lū
  /'kE:zaN/ - /eN/
  (prezente)
  (caizante - cęzante)
  pasņu
  m.s.
  f.s.
  m. e f. pl.
  caizņu - cęzņu
  /kaj'zOw/ - /kE:'zOw/
  caizaa - cęzaa
  /kaj'za:/ - /kE:'za:/
  caizę - cęzę
  /kaj'zE:/ - /kE:'zE:/
  MODDU GERŚNDIUMODDU INFINĪU
  prezente
  pasņu
  prezente
  pasņu
  caizandu - cęzandu
  /kaj'zaNdu/ - /kE:'zaNdu/
  avendu caizņucaizā - cęzā
  /kaj'za:/ - /kE:'za:/
  avéi caizņu
 • Magister 2003
  turna aa lista d'i verbi