turna aa lista d'i verbi
EN to seem FR paratre IT sembrare

verbu PI

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Pei inperfetti indicativu e cunzuntivu sun ripurt e furme cumme "piva" - "pise" de registru ciy burgheize e quelle cumme "paja" - "pse" de registru ciy pupulare.
.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi pu /'pa:u/ - paggiu /'paddZu/
ti ti pi /'pa:i/- paggi /'paddZi/
l u\a p /'pa:/
nitri\nitre pimu /'pajmu/- paggimu /'paddZimu/
vitri\vitre pi /'paj/ - pagi /pa'dZej/ - paggi /'paddZi/
l pn /'paN/
mi sun parsciŷu /par'Sy:u/ \ parsciŷa /par'Sy:a/
ti t'ee parsciŷu \ parsciŷa
l u\a l' parsciŷu \ parsciŷa
nitri\nitre semmu parsciŷi \ parsciŷe
vitri\vitre sei parsciŷi \ parsciŷe
l sun parsciŷi /par'Sy:i/ \ parsciŷe /par'Sy:e/
inperfettu
trapasu
mi piva /'pajva/ - pivu /'pajvu/ - paja /'pajja/
ti ti pivi /'pajvi/
l u piva /'pajva/ - paja /'pajja/
nitri pivimu /'pajvimu/
vitri pivi /'pajvi/
l pivan /'pajvaN/- pjan /'pajjaN/
mi a parsciŷu
ti t'i parsciŷu
l u l'a parsciŷu
nitri imu parsciŷi
vitri i parsciŷi
l an parsciŷi
fytyru
fytyru anteriure
mi pari /pa'rjO:/
ti ti pari /pa'rjE:/
l u pari /pa'rja:/
nitri parimu /pa'rje:mu/
vitri parii /pa'rjej/
l parin /pa'rjaN/
mi sai parsciŷu
ti ti sai parsciŷu
l u sai parsciŷu
nitri saimu parsciŷi
vitri sai parsciŷi
l sain parsciŷi
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi pagge /'paddZe/
che ti ti paggi /'paddZi/
che l u pagge /'paddZe/
che nitri pagemmu /pa'dZemmu/ - pggimu /'paddZimu/
che vitri pagi /pa'dZej/ - pagi /pa'dZE:/
che l pggian/'paddZaN/ - pggen /'paddZeN/
che mi segge parsciŷu
che ti ti seggi parsciŷu
che l u segge parsciŷu
che nitri sggimu parsciŷi
che vitri segi parsciŷi
che l sggian parsciŷi
inperfettu
trapasu
che mi pise /'pajse/- pse /'pE:se/
che ti ti pisci /'pajSi/- psci /'pE:Si/
che l u pise /'pajse/- pse /'pE:se/
che nitri piscimu /'pajSimu/ - pscimu /'pE:simu/
che vitri pisci /'pajSi/- psci /'pE:Si/
che l pisan /'pajsaN/- psan /'pE:saN/
che mi fuse parsciŷu
che ti ti fusci parsciŷu
che l u fuse parsciŷu
che nitri fuscimu parsciŷi
che vitri fusci parsciŷi
che l fusan parsciŷi
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi pariiva /pa'rjejva/ - pari /pa'rjE:/
ti ti parisci /pa'rje:Si/
l u parieiva /pa'rjejva/ - pari /pa'rjE:/
nitri pariscimu /pa'rje:Simu/
vitri parisci /pa'rje:Si/
l pariivan /pa'rjejvaN/
mi saiiva parsciŷu
ti ti saisci parsciŷu
l u saiiva parsciŷu
nitri saiscimu parsciŷi
vitri saisci parsciŷi
l saiivan parsciŷi
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
paggi ti /'paddZi/
ch'u pagge le /'paddZe/
pagemmu nitri /pa'dZemmu/ - pggimu nitri /'paddZimu/
pagi vitri /pa'dZej/ - pagi vitri /pa'dZE:/
che pggian l /'paddZaN/ - che pggen l /'paddZeN/
prezente
pasu
pinte /'pajNte/
m.s. parsciŷu /par'Sy:u/
f.s. parsciŷa /par'Sy:a/
m.pl. parsciŷi /par'Sy:i/
f.pl. parsciŷe /par'Sy:e/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente
pasu
prezente
pasu
pindu /'pajNdu/
m.s. esendu parsciŷu
f.s. esendu parsciŷa
m.pl. esendu parsciŷi
f.pl. esendu parsciŷe
pi /'paj/ m.s. ese parsciŷu
f.s. ese parsciŷa
m.pl. ese parsciŷi
f.pl. ese parsciŷe

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi