turna aa lista d'i verbi
EN to continue FR continuer IT continuare

verbu CUNTINUĀ
cunsunante duggia doppu ditungu: "cuntinuemmu" - "cuntinuesse"
į diferensa d'i verbi in vucale/semivucale cumme "sciguā".

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se conniugan cumme cuntinuā: abituāse (= to get used to, s'habituer, abituarsi), inscinuā (= to insinuate, insinuer, insinuare), perlenguā (= to cast a spell, ensorceler, stregare)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi cuntķnnuu /kuN'tinnwu/
ti ti cuntķnnui /kuN'tinnwi/
lź u\a cuntķnnua /kuN'tinnwa/
niātri\niātre cuntinuemmu /kuNti'nwemmu/
viātri\viātre cuntinuę /kuNti'nwE:/
cuntķnnuan /kuN'tinnwaN/
mi ho cuntinuņu /kuNti'nwOw/
ti t'hę cuntinuņu
lź u l'ha cuntinuņu
niātri emmu cuntinuņu
viātri ei cuntinuņu
han cuntinuņu
inperfettu
trapasņu
mi cuntinuāva /kuNti'nwa:va/
ti ti cuntinuāvi /kuNti'nwa:vi/
lź u cuntinuāva /kuNti'nwa:va/
niātri cuntinuāvimu /kuNti'nwa:vimu/
viātri cuntinuāvi /kuNti'nwa:vi/
cuntinuāvan /kuNti'nwa:vaN/
mi avéiva cuntinuņu
ti t'avéivi cuntinuņu
lź u l'avéiva cuntinuņu
niātri avéivimu cuntinuņu
viātri avéivi cuntinuņu
avéivan cuntinuņu
fytyru
fytyru anteriure
mi cuntinuiō /kuNti'nwjO:/
ti ti cuntinuię /kuNti'nwjE:/
lź u cuntinuiā /kuNti'nwja:/
niātri cuntinuiźmu /kuNti'nwje:mu/
viātri cuntinuiéi /kuNti'nwjej/
cuntinuiįn /kuNti'nwjaN/
mi aviō cuntinuņu
ti t'avię cuntinuņu
lź u l'aviā cuntinuņu
niātri aviźmu cuntinuņu
viātri aviéi cuntinuņu
aviįn cuntinuņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi cuntķnnue /kuN'tinnwe/
che ti ti cuntķnnui /kuN'tinnwi/
che lź u cuntķnnue /kuN'tinnwe/
che niātri cuntinuemmu /kuNti'nwemmu/
che viātri cuntinuę /kuNti'nwE:/
che lū cuntķnnuan/kuN'tinnwaN/ - cuntķnnuen /kuN'tinnweN/
che mi agge cuntinuņu
che ti t'aggi cuntinuņu
che lź u l'agge cuntinuņu
che niātri įggimu cuntinuņu
che viātri agéi cuntinuņu
che lū įggian cuntinuņu
inperfettu
trapasņu
che mi cuntinuesse /kuNti'nwesse/
che ti ti cuntinuésci /kuNti'nweSSi/
che lź u cuntinuesse /kuNti'nwesse/
che niātri cuntinuéscimu /kuNti'nweSSimu/
che viātri cuntinuésci /kuNti'nweSSi/
che lū cuntinuéssan /kuNti'nwessaN/
che mi avesse cuntinuņu
che ti t'avésci cuntinuņu
che lź u l'avesse cuntinuņu
che niātri avéscimu cuntinuņu
che viātri avésci cuntinuņu
che lū avéssan cuntinuņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi cuntinuiéiva /kuNti'nwjejva/ - cuntinuię /kuNti'nwjE:/
ti ti cuntinuiźsci /kuNti'nwje:Si/
lź u cuntinuiéiva /kuNti'nwjejva/ - cuntinuię /kuNti'nwjE:/
niātri cuntinuiźscimu /kuNti'nwje:Simu/
viātri cuntinuiźsci /kuNti'nwje:Si/
cuntinuiéivan /kuNti'nwjejvaN/
mi aviéiva cuntinuņu
ti t'aviźsci cuntinuņu
lź u l'aviéiva cuntinuņu
niātri aviźscimu cuntinuņu
viātri aviźsci cuntinuņu
aviéivan cuntinuņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
cuntķnnua ti /kuN'tinnwa/
ch'u cuntķnnue le /kuN'tinnwe/
cuntinuemmu niātri /kuNti'nwemmu/
cuntinuę viātri /kuNti'nwE:/
che cuntķnnuan/kuN'tinnwaN/
che cuntķnnuen lū /kuN'tinnweN/
prezente
pasņu
cuntinuante /kuNti'nwaNte/ m.s. cuntinuņu /kuNti'nwOw/
f.s. cuntinuaa /kuNti'nwa:/
m. e f. pl. cuntinuę /kuNti'nwE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
cuntinuandu /kuNti'nwaNdu/
avendu cuntinuņu cuntinuā /kuNti'nwa:/ avéi cuntinuņu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi