turna aa lista d'i verbi
EN to give FR donner IT dare
verbu D

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
**(purt.) = "purtulian" : u l'ndica 'na furma estinta ch'a l'a tippica d'i sest pupulari de Zena.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi daggu /'daggu/
ti ti d /'dE:/
l u\a d /'da/
nitri\nitre demmu /'demmu/
vitri\vitre d /'dE:/
l dan /'daN/
mi ho dtu /'dtu/
ti t'h dtu
l u l'ha dtu
nitri emmu dtu
vitri ei dtu
l han dtu
inperfettu
trapasu
mi dva /'da:va/ - dvu /'da:vu/
ti ti dvi /'da:vi/
l u dva /'da:va/
nitri dvimu /'da:vimu/
vitri dvi /'da:vi/
l dvan /'da:vaN/
mi aviva dtu
ti t'avivi dtu
l u l'aviva dtu
nitri avivimu dtu
vitri avivi dtu
l avivan dtu
fytyru
fytyru anteriure
mi dai /da'jO:/ - (purt.) doo o d/'dO:/
ti ti dai /da'jE:/ - (purt.) d /'dE:/
l u dai /da'ja:/ - (purt.) daa o d /'da:/
nitri daimu /da'je:mu/ - (purt.) dmu /'dE:mu/
vitri daii /da'jej/ - (purt.) dai /'daj/
l dain /da'jaN/ - (purt.) dan /'daN/
mi avi dtu
ti t'avi dtu
l u l'avi dtu
nitri avimu dtu
vitri avii dtu
l avin dtu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi dagghe /'dagge/
che ti ti dagghi /'daggi/
che l u dagghe /'dagge/
che nitri demmu /'demmu/ - (purt.) dagghimu /'daggimu/
che vitri d /'dE:/ - (purt.) dag /da'gE:/ - dagghi /'daggi/
che l dggan /'daggaN/ - dgghen /'daggeN/
che mi agge dtu
che ti t'aggi dtu
che l u l'agge dtu
che nitri ggimu dtu
che vitri agi dtu
che l ggian dtu
iperfettu
trapasu
che mi desse /'desse/
che ti ti dsci /'deSSi/
che l u desse /'desse/
che nitri dscimu /'deSSimu/
che vitri dsci /'deSSi/
che l dssan /'dessaN/
che mi avesse dtu
che ti t'avsci dtu
che l u l'avesse dtu
che nitri avscimu dtu
che vitri avsci dtu
che l avssan dtu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi daiiva /da'jejva/ - dai /da'jE:/ - (purt.) diva /'dajva/ - d /'dE:/
ti ti daisci /da'je:Si/ - (purt.) dsci /'dESi/
l u daiiva /da'jejva/ - dai /da'jE:/ - (purt.) diva /'dajva/ - d /'dE:/
nitri daiscimu /da'je:Simu/ - (purt.) dscimu /'dE:Simu/
vitri daisci /da'je:Si/ - (purt.) dsci /'dE:Si/
l daiivan /da'jejvaN/ - (purt.) divan /'dajvaN/
mi aviiva dtu
ti t'avisci dtu
l u l'aviiva dtu
nitri aviscimu dtu
vitri avisci dtu
l aviivan dtu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
danni /'danni/ ti
ch'u dagghe /'dagge/ l
demmu /'demmu/ nitri
d /'dE:/ vitri
che dggan /'daggaN/ - dgghen /'daggeN/ l
prezente
pasu
dante /'daNte/ m.s. dtu /'dE:tu/
f.s. dta /'dE:ta/
m.pl. dti /'dE:ti/
f.pl. dte /'dE:te/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
dandu /'daNdu/
avendu dtu d /'da:/ avi dtu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi