turna aa lista d'i verbi
EN to choose FR choisir IT scegliere


verbu  ă╚RNE
alternansa /E/ - /e/

* A transcrisiun funÚttica a l'Ú ripurtaa in blť tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se c˛nniugan cumme šŔrne: pŔrde (= to loose, perdre, perdere)
MODDU INDICATIVU
prezente
pas˛u
mi šŔrnu /'sErnu/
ti ti šŔrni /'sErni/
le u\a šŔrne /'sErne/
niÔtri\niÔtre šernemmu /ser'nemmu/
viÔtri\viÔtre šernÚi /ser'nej/
lu šŔrnan /'sErnaN/
mi ho šernŷu /ser'ny:u/
ti t'hŠ šernŷu
le u l'ha šernŷu
niÔtri emmu šernŷu
viÔtri ei šernŷu
lu han šernŷu
inperfettu
trapas˛u
mi šernÚiva /ser'nejva/ - šernÚivu /ser'nejvu/
ti ti šernÚivi /ser'nejvi/
le u šernÚiva /ser'nejva/
niÔtri šernÚivimu /ser'nejvimu/
viÔtri šernÚivi /ser'nejvi/
lu šernÚivan /ser'nejvaN/
mi avÚiva šernŷu
ti t'avÚivi šernŷu
le u l'avÚiva šernŷu
niÔtri avÚivimu šernŷu
viÔtri avÚivi šernŷu
lu avÚivan šernŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi šerni˘ /ser'njO:/
ti ti šerniŠ /ser'njE:/
le u šerniÔ /ser'nja:/
niÔtri šerniŕmu /ser'nje:mu/
viÔtri šerniÚi /ser'njej/
lu šernißn /ser'njaN/
mi avi˘ šernŷu
ti t'aviŠ šernŷu
le u l'aviÔ šernŷu
niÔtri aviŕmu šernŷu
viÔtri aviÚi šernŷu
lu avißn šernŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pas˛u
che mi šŔrne /'sErne/
che ti ti šŔrni /'sErni/
che le u šŔrne /'sErne/
che niÔtri šernemmu /ser'nemmu/
che viÔtri šernÚi /ser'nej/
che lu šŔrnan /'sErnaN/ - šŔrnen /'sErneN/
che mi agge šernŷu
che ti t'aggi šernŷu
che le u l'agge šernŷu
che niÔtri ßggimu šernŷu
che viÔtri aggÚi šernŷu
che lu ßggian šernŷu
inperfettu
trapas˛u
che mi šernesse /ser'nesse/
che ti ti šernÚsci /ser'neSSi/
che le u šernesse /ser'nesse/
che niÔtri šernÚscimu /ser'neSSimu/
che viÔtri šernÚsci /ser'neSSi/
che lu šernÚssan /ser'nessaN/
che mi avesse šernŷu
che ti t'avÚsci šernŷu
che le u l'avesse šernŷu
che niÔtri avÚscimu šernŷu
che viÔtri avÚsci šernŷu
che lu avÚssan šernŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pas˛u
mi šerniÚiva /ser'njejva/ - šerniŠ /ser'njE:/
ti ti šerniŕsci /ser'nje:Si/
le u šerniÚiva /ser'njejva/ - šerniŠ /ser'njE:/
niÔtri šerniÚscimu /ser'nje:Simu/
viÔtri šerniŕsci /ser'nje:Si/
lu šerniÚivan /ser'njejvaN/
mi aviÚiva šernŷu
ti t'aviŕsci šernŷu
le u l'aviÚiva šernŷu
niÔtri aviŕscimu šernŷu
viÔtri aviŕsci šernŷu
lu aviÚivan šernŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIă═PPIU
šŔrni ti /'sErni/
ch'u šŔrne/'sErne/
šernemmu niÔtri /ser'nemmu/
šernÚi viÔtri /ser'nej/
che šŔrnan/'sErnaN/ - che šŔrnen lű /'sErneN/
prezente
pas˛u
šernente /ser'neNte/ m.s. šernŷu /ser'ny:u/
f.s. šernŷa /ser'ny:a/
m.pl. šernŷi /ser'ny:i/
f.pl. šernŷe /ser'ny:e/
MODDU GER┌NDIU MODDU INFIN╬U
prezente
pas˛u
prezente
pas˛u
šernendu /ser'neNdu/ avendu šernŷu šŔrne /'sErne/ avÚi šernŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista di verbi