turna aa lista di verbi
partiçippi pasæ iregulâri

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu de l'Asuciasiun Funettica Internasiunâ.
**purt. = "purtulian" : u l'índica 'na furma estinta ch'a l'êa tippica d'i sestê pupulâri de Zêna.
primma cuniugasiun
anâ: anâetu /a'nɛ:tu/ (= gone, allé, andato)
(opyre andâ: andâetu)
: dâetu /'dɛ:tu/
(=given, donné, dato)
: fâetu /'fɛ:tu/
(= done, fait, fatto)
guaagnâ: guaagnu /'gua:ɲu/
o guaagnòu /gua:'ɲɔw/ (= won, gagné, vinto)
(o guâgnâ: guâgnu - guâgnòu)
stâ: stâetu /'stɛ:tu/
(= been, eté, stato)
trâ: trâetu /'trɛ:tu/
(= drawn, tiré, tratto)
segunda cuniugasiun
pài: parsciŷu /par'ʃy:u/ (= seemed, semblé, parso)
puéi: pusciŷu /pu'ʃy:u/
(= pu, potuto)
savéi: saciŷu /sa'ʧy:u/
(= known, su, saputo)
vài: varsciŷu /var'ʃy:u/
(= been worth, valu, valso)
vuéi: vusciŷu /vu'ʃy:u/
(= wanted, voulu, voluto)
tersa cuniugasiun
acœgge: acygéitu /aky'ʤejtu/ (= picked up, ramassé, raccolto)
acòrzise: acortu /a'kɔrtu/
(= realized, aperçu, accorto)
açende: açéizu /a'sejzu/
(= lit, allumé, acceso)
aflizze: aflîtu /a'fli:tu/
(= afflicted, affligé, afflitto)
anette: anessu /a'nessu/
(= annexed, annexé, anesso)
apende: apéizu /a'pejzu/
(= hung, accroché, appeso)
apunde: apûzu /a'pu:zu/
(= stuck, enfoncé, conficcato)
arecœgge: arecygéitu /areky'ʤejtu/
(= picked up, ramassé, raccolto)
ascunde: ascûzu /a'sku:zu/
(= hidden, caché, nascosto)
asymme: asuntu /a'suŋtu/
(= hired, engagé, assunto)
béive: bevŷu
/be'vy:u/ - purt. bœju /'bøjju/ (= drunk, bu, bevuto)
cazze
(e cunposti): chéitu /'kejtu/ (= fallen, tombé, caduto)
cianze: centu /'ʧeŋtu/
(= cried, pleuré, pianto)
ciôde
(e cunposti): ciôsu /'ʧɔ:su/ (= closed, fermé, chiuso)
ciœve: ciuvŷu /ʧu'vy:u/ o ciyvŷu /ʧy'vy:u/
(= rained, plu, piovuto)
cœxe: cœttu /'køttu/
(= cooked, cuit, cotto)
culidde: culîzu /ku'li:zu/
(= collided, entré en collision, colliso)
cuncêde: cuncèssu /kun'ʧɛssu/
(= granted, accordé, concesso)
cunfêze: cunfêtu /kuŋ'fe:tu/
(= simmered, mijoté, crogiolato)
custrŷe: custrŷtu /ku'stry:tu/
(= constructed, construit, costruito)
curêze: curezŷu /kure'zy:u/
o curèttu /ku'rɛttu/ (= corrected, corrigé, corretto)
decidde: decîzu /de'ʧi:zu/ (= decided, decidé, deciso)
destrŷe: destrŷtu /de'stry:tu/
(= destructed, détruit, distrutto)
dexiste: dexistîu /deʒi'sti:u/
(= desisted, désisté, desistito)
dezymme: dezuntu /de'zuŋtu/
(=deducted, déduit, desunto)
difende: diféizu /di'fejzu/
(= defended, protegé, difeso)
dipinze: dipintu /di'piŋtu/
(= painted, peint, dipinto)
discytte: discyssu /di'skyssu/
(= discussed, discuté, discusso)
distingue: distintu /di'stiŋtu/
(= distinguished, distingué, distinto)
disuâde: disuâzu /di'swa:zu/
(= dissuaded, dissuadé, dissuaso)
dividde: divîzu /di'vi:zu/
(= divided, divisé, diviso)
cunposti de -dŷe: -dŷtu -/dy:tu/
 • adŷe: adŷtu (= produced, allégué, addotto)
 • cundŷe: cundŷtu (= lead, conduit, condotto)
 • dedŷe: dedŷtu (= deduced, déduit, dedotto)
 • indŷe: indŷtu (= induced, induit, indotto)
 • intrudŷe: intrudŷtu (= introduced, introduit, introdotto)
 • prudŷe: prudŷtu (= produced, produit, prodotto)
 • ridŷe: ridŷtu (= reduced, reduit, ridotto)
  (opyre redŷe: redŷtu)
 • riprudŷe: riprudŷtu (= reproduced, reproduit, riprodotto)
 • tradŷe: tradŷtu (= translated, traduit, tradotto)
  erze: ertu /'ɛrtu/
  (= raised, élevé, erto)
  evadde: evâzu /e'va:zu/
  (= eveded, échappé, evaso)
  existe: existîu /eʒi'sti:u/
  (= existed, existé, esistito)
  finze: fintu /'fiŋtu/
  (= faked, feint, finto)
  franze: frantu /'fraŋtu/
  (= smashed, briser, franto)
  frizze: frîtu /'fri:tu/
  (= fried, frit, fritto)
  funde
  (e cunposti): fŷzu /'fy:zu/ (= melted, fondu, fuso)
  cunposti de -gœgge: -gygéitu -/gy'gejtu/
 • dezgœgge: dezgygéitu (= unwound, déroulé, svolto)
 • ingœgge: ingygéitu (= wound, enroulé, avvolto)
  incidde: incîzu /iŋ'ʧi:zu/ (= engraved, gravé, inciso)
  invadde: invâzu /iŋ'vadde/
  (= invaded, envahi, invaso)
  lêze: lezŷu
  /le'zy:u/ - lèttu /'lɛttu/ (= read, lu, letto)
  cunposti de -lydde: -lŷzu -/'ly:zu/
 • alydde: alŷzu (= alluded, ayant fait allusion, alluso)
 • culydde: culŷzu (= colludé, colluso)
 • delydde: delŷzu (= disappointed, deçu, deluso)
 • ilydde: ilŷzu (= deceived, leurré, illuso)
  mette
  (e cunposti): missu /'missu/ (= put, mis, messo)
 • amette: amissu (= admittet, admis, ammesso)
 • cumette: cumissu (= committed, commis, commesso)
 • cunprumette: cuprumissu (= compromised, compromis, compromesso)
 • diméttise: dimissu (= resigned, dimissioné, dimesso)
 • inmette: inmissu (= entered, introduit, immesso)
 • permette: permissu (= permitted, permis, permesso)
 • prumette: prumissu (= promised, promis, promesso)
 • scumette: scumissu (= bet, gagé, scommesso)
  mœve
  (e cunposti): mossu /'mɔssu/ (fig.= moved, mû, mosso)
  nàsce: nasciŷu /na'ʃy:u/
  (= born, né, nato)
  ôfende: ôféizu /ɔ:'feŋde/
  (= offended, offensé, offeso)
  perde: persu /'pɛrsu/
  (= lost, perdu, perso)
  persuâde: persuâzu /per'swa:zu/
  (= persuaded, persuadé, persuaso)
  cunposti de -prende: -préizu -/'prejzu/
 • cunprende: cunpréizu (= comprehended/included, compris, compreso)
 • inprende: inpréizu (= learnt, appris, imparato)
 • surprende: surpréizu (= surprised, surpris, sorpreso)
  cunposti de -primme: -prèssu -/'prɛssu/
 • deprimme: deprèssu (= depressed, deprimé, depresso)
 • cunprimme: cunprèssu (= compressed, , compresso)
 • inprimme: inprèssu (= impressed, imprimé, impresso)
 • ôprimme: ôprèssu (= oppressed, oppressé, oppresso)
  prutêze: prutezŷu /prute'zy:u/ - prutèttu /pru'tɛttu/
  (= protected, protégé, protetto)
  cunposti de -punn-e: -postu -/'pɔstu/
 • cunpunn-e: cunpostu (= composed, composé, composto)
 • depunn-e: depostu (= deposed, deposé, deposto)
 • dispunn-e: dispostu (= disposed, disposé, disposto)
 • indispunn-e: indispostu (= indisposed, indisposer, indisposto)
 • inpunn-e: inpostu (= imposed, imposé, imposto)
 • ôpunn-e: ôpostu (= opposed, opposé, opposto)
 • predispunn-e: predispostu (= predisposed, predisposé, predisposto)
 • prupunn-e: prupostu (= proposed, proposé, proposto)
  punze: puntu /'puŋtu/
  (= stung, piqué, punto)
  rende
  (e cunposti): réizu /'rejzu/ (= returned, rendu, reso)
  rexiste: rexistîu /reʒi'sti:u/
  (= resisted, résisté, resistito)
  rîe: rîzu /'ri:zu/
  (= laughed, ri, riso)
  rispunde : rispostu /ri'spɔstu/
  (= answered, repondu, risposto)
  rizolve: rizoltu /ri'zɔltu/
  (= solved, resolu, risolto)
  (opyre, risolve: risoltu)
  rôde: rôzu /'rɔzu/ (fig.= gnawed, rongé, roso)
  scèllie/
  sceglie: scèltu /'ʃɛltu/ (= chosen, choisi, scelto)
  cunposti de -sciste: -scistîu -/ʃi'sti:u/
 • asciste: ascistîu (= assisted, assisté, assistito)
 • cunsciste: cunscistîu (= consisted, consisté, consistito)
 • desciste: descistîu (= dexistîu)
 • insciste: inscistîu (= insisited, insisté, insistito)
 • persciste: perscistîu (= persisted, persisté, persistito)
 • resciste: rescistîu (= rexistîu)
  scœve: scœssu /'skøssu/
  (= collected, recouvré, riscosso)
  scrîve
  (e cunposti): scrîtu /'skri:tu/ (= written, ecrit, scritto)
 • ascrîve: ascrîtu (= ascribed, attribué, ascritto)
 • circuscrîve: circuscrîtu (= circumscribed, circonscrit, circoscritto)
 • descrîve: descrîtu (= described, décrit, descritto)
 • inscrîve: inscrîtu (= signed up, inscrit, iscritto)
  spande: spantu /'spaŋtu/
  (= scattered, répandu, sparso)
  spende: spéizu /'spejzu/
  (= spent, depensé, speso)
  strenze
  (e cunposti): stréitu /'strejtu/ (= tightened, serré, stretto)
  sucêde: sucèssu /su'ʧɛssu/
  (= happened, passé, successo)
  (opyre, sycêde: sycessu)
  tende
  (e cunposti): téizu /'tejzu/ (= stretched, tendu, teso)
  tenze: tentu /'teŋtu/
  (= dyed, teint, tinto)
  vedde
  (e cunposti): vistu /'vistu/ (= seen, vu, vistu)
  vinse
  (e cunposti): vintu /'viŋtu/ (= won, vaincu, vinto)
  vîve
  (e cunposti): visciŷu /vi'ʃy:u/ (= lived, vécu, vissuto)
  † vôze: vôtu
  /'vɔ:tu/ o vottu /'vɔttu/ (= turned, tourné, volto)
  vunze: vuntu /'vuŋtu/
  (= oiled, huilé, unto)
  zunze
  (e cunposti): zuntu /'zuŋtu/ (= joined, joint, giunto)
 • quarta cuniugasiun
  aréi: areju /a'rejju/ (= pruned, poté, sfrondato)
  arvî: avertu /a'vɛrtu/
  (= opened, ouvert, aperto)
  asccéi: ascceju /a'ʃʧejju/
  (lightened, éclairci, schiarito)
  curî: curîu /ku'ri:u/
  (= run, couru, corso)
  cruvî: cuvertu /ku'vɛrtu/
  o purt. cuèrtu /'kwɛrtu/ (= covered, couvert, coperto)
  descruvî: descuvertu /desku'vɛrtu/
  o purt. descuèrtu /de'skwɛrtu/
  (= discovered, decouvert, scoperto)

  : dîtu /'di:tu/
  (= said, dit, detto)
  duî: duîiu /'dwi:ju/
  (= been sore, été mal, doluto)
  gôdî: gôdîu /ˌgɔ:'di:u/
  (= enjoyed, joui, goduto)
  inséi: inseju /iŋ'sejju/
  (bot.= grafted, greffé, innestato)
  muî: mortu /'mɔrtu/
  (= dead, mort, morto)
  ôfrî: ôfertu /ˌɔ:fɛrtu/
  (= offered, offert, offerto)
  paî: paju /'pajju/
  (= digested, digéré, digerito)
  revéi: reveju /re'vejju/
  (revered, réveré, riverito)
  resccéi: rescceju /re'ʃʧejju/
  (lightened, éclairci, rischiarato)
  runpî: ruttu /'ruttu/
  (= broken, cassé, rotto) o runpîu /'ruŋpi:u/
  tegnî: tegnŷu /te'ɲy:u/
  (= kept, tenu, tenuto)
  vegnî: vegnŷu
  (e cunposti)/ve'ɲy:u/ (= come, venu, venuto)
  ziardua © 2002
  turna in çimma