turna aa lista d'i verbi
EN to want FR vouloir IT volere
verbu VUI

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
**(purt.) = "purtulian" : u l'ndica 'na furma estinta ch'a l'a tippica d'i sest pupulari de Zena.
Nota Bene: in "purtulian" a "v" a l'a eliza tra vucale o ou prinippiu d'a parolla, specce doppu "nu" o "ne":
mi n'œggiu = mi nu vœggiu - d'a Mnn-a nu n'umu = d'a Mnn-a nu ne vumu
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi vœggiu /'vddZu/
ti ti /'v:/ - (purt.) t'œ /':/
l u\a /'v:/ - (purt.) l'œ /':/
nitri\nitre vumu /'vwe:mu/
vitri\vitre vui /'vwej/
l vœan /'v:aN/
mi ho vusciŷu /vu'Sy:u/
ti t'h vusciŷu
l u l'ha vusciŷu
nitri emmu vusciŷu
vitri ei vusciŷu
l han vusciŷu
inperfettu
trapasu
mi vuiva /'vwejva/ - vuivu /'vwejvu/
ti ti vuivi /'vwejvi/ - (purt.) t'uivi /'wejvi/
l u vuiva /'vwejva/ - (purt.) l'uiva /'wejva/ - l'ueja /'wejja/
nitri vuivimu /'vwejvimu/
vitri vuivi /'vwejvi/
l vuivan /'vwejvaN/
mi aviva vusciŷu
ti t'avivi vusciŷu
l u l'aviva vusciŷu
nitri avivimu vusciŷu
vitri avivi vusciŷu
l avivan vusciŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi vuri /vu'rjO:/ - (purt.) mi ri /O:'rjO:/
ti ti vuri /vu'rjE:/ - (purt.) ti t'ri /O:'rjE:/
l u vuri /vu'rja:/ - (purt.) u l'ri /O:'rja:/
nitri vurimu /vu'rje:mu/ - (purt.) nitri rimu /O:'rjE:mu/
vitri vurii /vu'rjej/ - (purt.) vitri rii /O:'rjej/
l vurin /vu'rjaN/ - (purt.) l rin /O:'rjaN/
mi avi vusciŷu
ti t'avi vusciŷu
l u l'avi vusciŷu
nitri avimu vusciŷu
vitri avii vusciŷu
l avin vusciŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi vœgge /'vddZe/
che ti ti vœggi /'vddZi/
che l u vœgge /'vddZe/
che nitri vumu /'vwe:mu/ - vugemmu /vu'dZemmu/
- vygemmu /vy'dZemmu/ - vœggimu /'vddZimu/
che vitri vui /'vwej/ - vugi /vu'dZej/ - vugi /vu'dZE:/
- vygi /vy'dZej/- vygi /vy'dZE:/ - vœggi /'vddZi/
che l vœggian /'vddZaN/ - vœggen /'vddZeN/
che mi agge vusciŷu
che ti t'aggi vusciŷu
che l u l'agge vusciŷu
che nitri ggimu vusciŷu
che vitri agi vusciŷu
che l ggian vusciŷu
inperfettu
trapasu
che mi vuse /'vwe:se/
che ti ti vusci /'vwe:Si/
che l u vuse /'vwe:se/
che nitri vuscimu /'vwe:Simu/
che vitri vusci /'vwe:Si/
che l vusan /'vwe:saN/
che mi avesse vusciŷu
che ti t'avsci vusciŷu
che l u l'avesse vusciŷu
che nitri avscimu vusciŷu
che vitri avsci vusciŷu
che l avssan vusciŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi vuriiva /vu'rjejva/ - vuri /vu'rjE:/
- (purt.) mi riiva /O:'rjejva/ - ri /O:'rjE:/
ti ti vurisci /vu'rje:Si/ - (purt.) risci /O:'rje:Si/
l u vuriiva /vu'rjejva/ - vuri /vu'rjE:/
- (purt.) l u l'riiva /O:'rjejva/ -ri /O:'rjE:/
nitri vuriscimu /vu'rje:Simu/ - (purt.) riscimu /O:'rje:Simu/
vitri vurisci /vu'rje:Si/ - (purt.) risci /O:'rje:Si/
l vuriivan /vu'rjejvaN/ - (purt.) riivan /O:'rjejvaN/
mi aviiva vusciŷu
ti t'avisci vusciŷu
l u l'aviiva vusciŷu
nitri aviscimu vusciŷu
vitri avisci vusciŷu
l aviivan vusciŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
vœggi ti
ch'u vœgge l
vumu - vugemmu - vygemmu - vœggimu nitri
vui - vugi - vygi - vugi - vygi vitri
che vœggian - vœggen l
prezente
pasu
vuente /'vweNte/ m.s. vusciŷu /vu'Sy:u/ - sciŷu /O:'Sy:u/
f.s. vusciŷa /vu'Sy:a/ - sciŷa /O:'Sy:a/
m. pl. vusciŷi /vu'Sy:i/ - sciŷi /O:'Sy:i/
f. pl. vusciŷe /vu'Sy:e/ - sciŷe /O:'Sy:e/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
vuendu /'vweNdu/ avendu vusciŷu vui /'vwej/ avi vusciŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi