turna aa lista di verbi
EN to bend FR plier IT piegare

verbu CEG
alternansa /ej/ - /e/

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barre segundu l'alfabetu SAMPA.
** Se cnniugan cumme ceg: arezeg (= to risk, risquer, rischiare), breg (= to intrigue, briguer, brigare), descceg (= to unfold, dployer, spiegare [le vele]), desteg (= to shell, cosser, sbaccellare), pez (= to weight, peser, pesare), seg (= to reap, faucher, falciare)
*** Da nu cunfunde cun questa categura, quelli verbi regulari che, pe d'e raxuin etimuloggiche cunpletamente despge, mantgnan u ditungu chinante "ei" pe tytta a cuniugasiun:
aleit (= to milk, traire, mungere), agueit (= to look at somebody without being seen, espionner en cachette, osservare di soppiatto), areix (= to root, s'enraciner, attecchire), inpeix (= to pitch, poisser, impeciare), meitse (purt.= meritse), refreid (=to cool, refroidir, raffreddare)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi cigu /'tSejgu/
ti ti cighi /'tSejgi/
l u\a ciga /'tSejga
nitri\nitre ceghemmu /tSe'gemmu/
vitri\vitre ceg /tSe'gE:/
l cigan /'tSejgaN/
mi ho cegu /tSe'gOw/
ti t'h cegu
l u l'ha cegu
nitri emmu cegu
vitri ei cegu
l han cegu
inperfettu
trapasu
mi cegva /tSe'ga:va/ - mi cegvu /tSe'ga:vu/
ti ti cegvi /tSe'ga:vi/
l u cegva /tSe'ga:va/
nitri cegvimu /tSe'ga:vimu/
vitri cegvi /tSe'ga:vi/
l cegvan /tSe'ga:vaN/
mi aviva cegu
ti t'avivi cegu
l u l'aviva cegu
nitri avivimu cegu
vitri avivi cegu
l avivan cegu
fytyru
fytyru anteriure
mi ceghi /tSe'gjO:/
ti t'ceghi /tSe'gjE:/
l u l'ceghi /tSe'gja:/
nitri ceghimu /tSe'gje:mu/
vitri ceghii /tSe'gjei/
l ceghin /tSe'gjaN/
mi avi cegu
ti t'avi cegu
l u l'avi cegu
nitri avimu cegu
vitri avii cegu
l avin cegu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi cighe /'tSejge/
che ti ti cighi /'tSejgi/
che l u cighe /'tSejge/
che nitri ceghemmu /tSe'gemmu/
che vitri ceg /tSe'gE:/
che l cigan /'tSejgaN/ - cighen /'tSejgeN/
che mi agge cegu
che ti t'aggi cegu
che l u l'agge cegu
che nitri ggimu cegu
che vitri agei cegu
che l ggian cegu
inperfettu
trapasu
che mi ceghesse /tSe'gesse/
che ti ti ceghsci /tSe'geSSi/
che l u ceghesse /tSe'gesse/
che nitri ceghscimu /tSe'geSSimu/
che vitri ceghsci /tSe'geSSi/
che l ceghssan /tSe'gessaN/
che mi avesse cegu
che ti t'avsci cegu
che l u l'avesse cegu
che nitri avscimu cegu
che vitri avsci cegu
che l avssan cegu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi ceghiiva /tSe'gjejva/ - ceghi /tSe'gjE:/
ti ti ceghisci /tSe'gje:Si/
l u ceghiiva /tSe'gjejva/ - ceghi /tSe'gjE:/
nitri ceghiscimu /tSe'gje:Simu/
vitri ceghisci /tSe'gje:Si/
l ceghiivan /tSe'gjeivaN/
mi aviiva cegu
ti t'avisci cegu
l u l'aviiva cegu
nitri aviscimu cegu
vitri avisci cegu
l aviivan cegu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
ciga ti /'tSejga/
ch'u cighe l /'tSejge/
ceghemmu nitri /tSe'gemmu/
ceg vitri /tSe'gE:/
che cigan l /'tSejgaN/ - che cighen l /'tSejgeN/
prezente
pasu
cegante /tSe'gante/ m.s. cegu /tSe'gOw/
f.s. cegaa /tSe'ga:/
m. e f. pl. ceg /tSe'gE:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
cegandu /tSe'gaNdu/
avendu cegu ceg /tSe'ga:/ avi cegu

MAGISTER otubre 2001
turna aa lista di verbi