turna aa pggina prinip
U zeneize de Zna
d'u Magister
 • I pescui i-o-u Murtiu © 2005
 • Matiu !
 • Atenti ai verbi !
 • servasyn insciaa grafa d'u G. Cazaa
 • I ditunghi e i iti d'a lengua zeneize
 • In morsciu letle
 • U ditungu "i"
 • L'zutuna
 • Elixun e crxi
 • L'articculu "i"
 • Se, ne e ghe: tyttu mnu che "e" !
 • Rixe, mistru e chitu: u meximu ditungu "i"
 • Chen e scen: de dexinense tytte despege
 • Curtu e lucytu
 • Respunde o rispunde?
 • U zguarun d'a "manpaa"
 • I verbi in vucle
 • I plyrli in -ai
 • I plyrli in -ai (azunta)
 • A vucle tnnica di fytŷri indicativi
 • A distinsiun tra vi e and
 • A cuniugasiun d'i verbi pi e vi
 • U plyrle d'e pule in -yn
 • L'agetvu stucesu
 • U tinbru d'a /e/ segua da'na cunsunante nazale
 • U verbu "zi" e a tranxisiun daa vucle /e/ aa semivucle /j/
 • I plyrli d'e pule in -an
 •