turna aa pàggina prinçipâ
Funulugîa zeneize
versione italiana | version française | english version | versciun zeneize

Pàggina interativa myrtimediâ cua prunúnsia d'u grande Marzari

Clicæ inscee pòule biculure pe scaregâ l'oudiu-retaggiu in furmatu MP3 !
(se ti atacchi i ätuparlanti se sente megiu, cue scufiête, pôi, megiu ancun...)

A léngua zeneize a l'é furmaa da 31 suin,
o, pe dîla ciy difíççile,
l'inventâiu funemàtticu d'a léngua zeneize u cunsta de 31 funemi.

Éivene 'n quaddru scinòtticu:

8 vucale
a barba /'barba/
e tésta /'testa/
E ægua /'E:gwa/
i bibin /bi'biN/
O côse /'kO:se/
ø frisciœ /fri'Sø:/
u cumme /'kumme/
y fygassa /fy'gassa/
20 cunsunante
b bàilu /'bajlu/ J gnu /'zyJJu/
d dàttai /'dattaj/ p parpélle /par'pelle/
dZ figiœa /fi'dZø:a/ r recattu /re'kattu/
f fanfarunn-a /faNfa'ruNNa/ s sinsâe /siN'sa:e/
g ggue /'gri:gwe/ S sciyscettu /Sy'Settu/
k carêga /ka're:ga/ t tyttu /'tyttu/
l lalla /'lalla/ tS ciæu /'tSE:u/
m man /'maN/ v vexin /ve'ZiN/
n nœtte /'nøtte/ z zeneize /ze'nejze/
N schenn-a /'skeNNa/ Z adâxu /a'da:Zu/
3 semivucale
j raiœ /ra'jœ:/ wòua /'Owwa/ Hlanpyin /laŋ'pHiN/
Bezœgna ascí mensynâ paa so pecyliaritæ u gruppu cunsunàntegu /StS/
scciypòu /StSy'pOw/ sccetta /'StSetta/
Pei ditunghi e i iâti d'a lengua zeneize lêzi st'articculu d'u Magister
  • I scínbuli funéttichi sun quelli de l'alfabetu SAMPA.
    turna in çimma
    ziardua © mazzu 2001