turna 'n de r
E cansuin zeneixi d'u
Fabrssiu De Andr


L' za vint'anni che l' sciurtu "Creza de m". E poule de sta cansun en u scrtu zeneize stanpu int'u ciy gran nymmeru de coppie. U Fabrissiu De Andr u l'ha missu tyttu-u so genniu e u so talentu ou servissiu d'a lengua zeneize. Nu gh' chi agge ftu ciy de l pa-a nostra lengua. E pens che l u nu l'a mancu bun a parllu, u zeneize...
A dumnnega Crœˆza de m
A imma Mgu megun
A pttima Sinan Capudan Pasci
A cunba Daa m rva
Sidun Xaminn-a

cant dou Pirn Pardi


turna ou sumrriuA DUMNNEGA

Quande aa dumnnega fan u gu
capelin nœvu, nœvu u vestu,
cu madamma, a madamma 'n tsta,
ou belin che fsta, ou belin che fsta,
e tytti aprœvu aa prucesiun
d'a Terezinn-a d'u Terezun,
tytti ami e figge d'u diu,
che belin de lou, che belin de lou.

E stu luci de cosce e de tetin
ghe fan u sciaatu anche i ciy picin:
"Mamma, mamma, damme-e palanche
vœggiu an cazin, vœggiu an cazin!"
E ciy s'adntran int'a it,
ciy œggi e vxi ghe dan der,
ghe dxan quellu che nu pœan d
de zœggia, sabbu e de lyned.

Cianderlin syssa belin,
aa Fxe cosce da sciaccanxe, 
in Caignan musse de tersa man,
e 'n Puntexellu ghe mstran l'xellu.
Cianderlin syssa belin,
aa Fxe cosce da sciaccanxe,
in Caignan musse de tersa man,
e 'n Puntexellu ghe mstran l'xellu.

E u diret d'u portu, ch'u ghe vedde l'u
'nte quelle scciappe repzu dou lou,
pe nu fa vedde ch'u l' cuntentu
ch'u mœ nœu u gh'ha u finansiamentu,
u se cunfunde 'nt'a cunfyxun
cun l'œggiu pin de 'ndignasiun
e u ghe cra, u ghe cra der:
"Bagsce sei e ghe rest!"

E ti che ti ghe zbraggi aprœvu:
"Mancu ciy u nzu gh'ei de nœvu!",
bryttu galsciu de'n purtu de Cristu,
nu t'ee l'ynnicu ch'u se n' avistu
che 'n mzu quelle cratŷe
che se guaagnan u pan da nŷe
a gh', a gh', a gh' a gh',
a gh' anche tœ mug.

Cianderlin syssa belin,
aa Fxe cosce da sciaccanxe,
in Caignan musse de tersa man,
e 'n Puntexellu ghe mstran l'xellu.
Cianderlin syssa belin,
aa Fxe cosce da sciaccanxe,
in Caignan musse de tersa man,
e 'n Puntexellu ghe mstran l'xellu.
turna ou sumrriuA IMMA

Ti t'adesci'nsce l'ndegu d'u matin
ch'a lŷxe a l'ha 'n pe'n tra e l'tru in m,
ti t'ami ou spgiu de'n tinin
e u [u] s'ami ou spgiu d'a ruzaa,
ti meti u brŷgu rddenu inte'n cantun
che se daa cappa a zgyggia 'n cyxinn-a a stra
xœa de cunt e pagge che ghe sun
a imma a l' za pinn-a, [a] l' za cyxa.

seren, tra scŷa,
carne tennia nu fte neigra
nu turn dŷa.

Bell'ug, strapunta de tyttu bun,
primma de batezla 'nt'u prebugiun
cun du agugiuin drtu in punta de p
da srvia 'n zy ftu ti- punzigj.
ia de lynn-a vgia, de ciu de ngia,
che u ceegu u perde a testa, l'ze u sent,
oud de m mescciu de prsa lgia,
cs'tru f, cs'tru dghe ou .

seren, tra scŷa,
carne tnnia nu fte neigra
nu turn dŷa,
e 'nt'u numme de Mara
tytti dii da sta pygnatta
anne va.

Pi vgnan pigitela i cam,
te lscian tyttu u fymme d'u tœ mest,
tucca ou fantin a primma cutelaa,
mangi, mangi, nu sei chi ve mangj.

e seren, tra scŷa,
carne tnnia nu fte neigra
nu turn dŷa
e 'nt'u numme de Mara
tytti dii da sta pygnatta
anne va.


turna ou sumrriuA PTTIMA

Cse ghe possu, ghe possu f
se nu gh'hu- brasse pe f u main,
se 'n fundu brasse nu gh'hu- man
d'u massacan
e mi gh'ho 'n pgnu dŷu ch'u pa'n nu,
gh'ho 'na cascetta larga 'n du
giystu pe ascndime cuu vest
der 'n f
e vaddu in gu erc i din
chi se-i tgne e ghe l'han prest
e ghe-i dumandu timidamente, ma 'n mzu aa gente,
e chi nu vœ dse raxun,
che p de strany cuntru u trun,
ghe mandu d che vve l' cu,
ma bun mercu.
Mi sun 'na pttima rispetaa
e nu ana'n gu cunt
che, quande a vttima a l' 'n stras,
ghe doo d'u m.


turna ou sumrriuA CUNBA

Pretendente:
Gh'ivu 'na blla cunba ch'a l' xœaa fœa de ca',
gianca cumma-a neje ch'a dezlngue ou cian d'a s.

Cu: Duv'a l', duv'a l', duv'a l'...

Pret.:
Che l'han vusciŷa vedde ceg l'e stu caz,
speita cumme l'gua ch'a derŷa zy pou ri.

Cu: Nu ghe n', nu ghe n', nu ghe n'...

Pu:
Cu u m zunottu ve porta mga 'na zmangiaxun,
che se cusc fse purisci anvene 'n gatixun.

Cu: Nu ghe n', nu ghe n', nu ghe n'...

Pret.:
Vgnu daa ca' d'u rattu che u magun u zlga i p.

Pu:
Ch de cunbe d'tri nu n' vegnŷe, nu se n' pse.

Pret.:
Vgnu cuu cœ marottu de'na pasciun che nu ghe n',
nu ghe n'.

Pu:
Chi gh' 'na cunba gianca ch'a nu l' a vostra,
ch'a l' a m.

Cu: Nu ghe n', d'tri nu ghe n', nu ghe n'...

A l' xuaa a l' xuaa a cunba gianca,
a l' xuaa a l' xuaa ou cian d'a s.
A l' xuaa a l' xuaa a cunba gianca,
de nœtte a l' xuaa ou cian d'u pan.

Pret.:
Vu nu vurisci dmela sta cunba da mai,
gianca cumm'a neje ch'a dezlngue 'nt'u ri.

Cu: Nu ghe n', nu ghe n'...

Pu:
'Mi che sta cunba blla a sta de lungu barbacu
che nu ma-a posse vedde scrich 'nte n'tru nu.

Cu: Nu ghe n', nu ghe n'...

Pret:
A tegni dindanse sutt''n angiu de meigranaa,
cu cŷa ch'u l'ha d'a sa a man linga d'u banbax.

Cu: Duv'a l', duvve duv'a l', duv'a l'...

Pu:
Zunu ch'ei ben parlu 'nte sta seiann-a de frev,

Pret.:
A tegni dindanse sutt''n angiu de meigranaa,

Pu:
Sei che sta cunba mazzu a xœa daa m 'nt'a vostra ca',

Pret.:
cu cŷa ch'u l'ha d'a sa a man linga d'u banbax

Cu: Nu ghe n' d'tri nu ghe n', nu ghe n'...

A l' xuaa, a l' xuaa a cunba gianca,
de nœtte a l' xuaa ou cian d'a s.
A truvian, a truvian a cunba gianca,
de mazzu a truvian ou cian d'u pan.

Duv'a l' duv'a l' ch'a ne s'ascunde,
se mai, se mai ou cian d'u pan.
Cumm'a l' cumm'a l', l' cumm'a neje
ch'a ven zy dezlenguaa dou ri.

A l' xuaa a l' xuaa a cunba gianca,
de mazzu a truvian ou cian da s.
Duv'a l' duv'a l' ch'a ne s'ascunde,
se mai se mai ou cian d'u pan.

Cunba cunbetta beccu de sa,
serva strigiun cuu maju 'n giandun, 
Martin u va- p cun l'ze der,
fœgu de lgne, nnime in .
(2 votte)


turna ou sumrriuSIDUN


U m ninin, u m, u m
lerfe grasse ou s, d'am, d'am
tym de bengnu de tœ mu
spremŷu 'nta macaja de st, de st
e ua grymmu de sngue, uge e denti de lte
e i œggi d'i surdatti, chen aragi
cu scciymma aa bucca, caciui de b
scur a gente cumme selvaginn-a
finch'u sngue sarvgu u nu gh'ha azmurtu a cu
e, doppu u fru in ga, i fri d'a prixun
e 'nt'e fere a semensa velenza d'a depurtasiun
perch de nostru daa cianŷa ou mœ
nu posse ciy crsce ni erbu ni spca ni figiœ.
Ciu m 'nin l'eredit
a l' ascza 'nte sta it
ch'a brŷxa, ch'a brŷxa
int'a seja ch'a chinn-a
e 'n stu gran ciu de fœgu
pe a tœ morte picinn-a.


turna ou sumrriuCRŒZA DE M


Unbre de mri, mri de main
dunde ne vegn duvve l' ch'an,
da'n sctu duvve a lynn-a a se mustra nŷa
e a nœtte a n'ha puntu u cutellu aa ga,
e munt l'ze u gh' restu Du
u Diu u l' in e u se g'ha ftu u nu,
ne sciurtimmu da u m pe sciyg e osse da u Dra
aa funtann-a d'i cunbi int'a ca' de pra.

E 'nt'a ca' de pra chi ghe sai,
int'a ca' d'u Dra ch'u nu l' main?
Gente de Lygan facce da mandil,
quelli che d'u lusu preferscian l'aa,
figge de famiggia d de bun
che ti pœ amile sensa u gundun.

E ste panse vœe cse ghe daian
cse da beive, cse da mangi?
Fritŷa de pignœ, giancu da Portufin,
ervelle de b int'u mximu vin,
lazgne da fidi ai quattru tucchi,
paciŷgu in egrude de lvre de cuppi.

E 'nsciaa barca d'u vin ghe naveghimu 'nscii scœggi,
emigranti d'u re cu cii 'nt'i œggi,
finch u matin [u] crescj da puilu recœgge,
fr d'i ganœffeni e d'e figge,
bacan d'a corda marsa d'gua e de s
ch'a ne lga e a ne porta 'nte'na crœza de m.


turna ou sumrriuMGU MEGUN


E mi, e mi, e mi,
e an, e an,
e l'ia sciurt,
e sy, sy,
e u cœ, u cœ, u cœ
da rebel
fin pigi, pigi,
u tren, u tren,
e 'nt'a galera
[a] gente a l'intra ou scŷu,
[a] sciorte amaruta,
lœgu de'n spesi,
e 'nt'u streitu t'aguitan,
te dumandan chi t'ee,
a sustansa e u mest,
che pe litri u vigi u nu l',
pi te tucca 'n purt lepegzu
e 'na stnsia lyvvega
e 'nte l'tra stnsia
e bagsce d u men
e ti, cu'nna cu che nu ti vœ,
ti a bbbia 'nt'a migia,
ser cive anche u barcun
e arensente srvia u cœ.

Uh, mgu mgu mgu m megun,
Uh, chinn-a chinn-a zy dou caregun.

'Na carga dŷa,
nsciu de 'n turt,
'na fainaa ch'a sŷa
e a ghe manca a s,
tytti syssa-rsca
dou xat in zy,
se ti gi a tsta
ti te veddi u cŷ,
e st fœa gh' u repentin
che te tucche 'na pasciun
pe'na faccia da madonna
ch'a te sposta u ghirindun,
yn am mi in esclyzva,
senpre cun quarcsa da pag,
'na scignurinn-a che suttu aa ca
a gh'ha u garbu d'a scigna.

Uh, mgu mgu mgu m megun,
Uh, chinn-a chinn-a zy dou caregun,
Uh, che belin de'n nlu che ti me faisci f,
Uh, ch'a sun de pigi de l'ia se va l'uspi.

E mi, e mi, e mi,
nu an, nu an,
st ch, st ch, st ch,
durm, durm.
E mi, e mi, e mi,
nu an, nu an,
st ch, st ch, st ch,
asynme.turna ou sumrriuSINAN CAPUDAN PASCI


Teste fasci'nsciaa gala,
e sciabbre se zœgan a lynn-a,
a m a l' restaa duvv'a l'a
pe nu remenlu aa furtynn-a.

Int'u mzu d'u m
gh' 'n psciu tundu
che quand'u vedde-e brytte
u va 'nsciuu fundu,
int'u mzu d'u m
gh' 'n psciu palla
che quand'u vedde-e blle
u vgne galla.

E ou postu d'i anni ch'an dixinœve
se sun pigi e ganbe e e m brasse nœve,
d'ala a cansun l'ha cantaa u tanbŷu
e u lou u s' cangiu in travaggiu dŷu:
vga t'h da vug prexun
e spuncia, spuncia u remmu fin ou p
vga t'h da vug turtaiœ
e ta, ta u remmu fin ou cœ.

E questa a l' a m stia
e ta-a vœggiu cunt
'n p primma ch'a vegiaja
a me pste 'nt'u murt,
e questa a l' a memia,
a memia d'u igaa,
ma 'nscii libbri de stia
Sinan Capudan Pasci.

E suttu u timun d'u gran cru,
cuu mru 'nte'n broddu de fru,
'na nœtte che u freidu u te morde,
u te giscia, u te spŷa e u te remorde,
e u Bei asetu u pensa aa Mecca
e u vedde e Ur 'nsce'na secca,
ghe gu u timun lebecciu
sarvndughe a vitta e u sciabeccu.

Am, m bell'am
a sfurtynn-a a l' 'n grifun
ch'u ga 'n gu aa testa d'u belinun,
am, m bell'am
a sfurtynn-a a l' 'n belin
ch'u xœa 'n gu ou cŷ ciy vexin.

E questa a l' a m stia
e ta-a vœggiu cunt
'n p primma ch'a vegiaja
a me pste 'nt'u murt,
e questa a l' a memia,
a memia d'u igaa,
ma 'nscii libbri de stia
Sinan Capudan Pasci.

E digghe, chi me ciamma renegu,
che tytte e richesse, l'argentu e l'u,
Sinan [u] gh'a lasciu de lyx ou s
giastemandu Mum ou postu d'u Segn.

Int'u mzu d'u m
gh' 'n psciu tundu
che quand'u vedde-e brytte
u va 'nsciuu fundu,
int'u mzu d'u m
gh' 'n psciu palla
che quand'u vedde-e blle
u vgne galla.


turna ou sumrriuDAA M RVA

Daa m rva
slu u tœ mandillu ciu
daa m rva...
'Nt'a m vitta
u tœ fatturzu amu
'nt'a m vitta...
Ti me perduni u magun
ma te pensu cuntru s
e u so ben, t'ami u m
'n p ciy ou largu d'u dul.
E sun ch afaciu
stu bule da main,
e sun ch 'mi
tr camxe de velŷu,
de cuverte e u mandurlin
e 'n caam de lgnu dŷu
e, 'nte'na beretta neigra,
a tœ ftu da fantinn-a
pe pui bax ancun Zna
'nsciaa tœ bucca 'n naftalinn-a.turna ou sumrriuXAMINN-A

Lngua 'nfœgaa
Xaminn-a,
la de pelle scŷa,
cu bucca spalancaa,
morsciu de carne dŷa,
stella neigra ch'a lŷxe
me vœggiu demu
inte l'ymmidu de
de l'am d'u tœ arve.

Ma, sœ Xaminn-a,
ti me perduni
se nu ariscj se porcu
cumme i tœ pens.

Destcchite Xaminn-a,
lerfe de ŷga spinn-a,
fatt'ami Xaminn-a,
roggiu de mussa pinn-a,
e u mru 'nt'u sy,
sŷgu de s de cosce,
duvve gh' pei gh' am,
syltann-a d'e bagsce,
dagghe cianin Xaminn-a
nu naveg de spunda
primma ch'a cu
ch'a munta e a chinn-a
nu me se desfe 'nte l'unda

(tr votte)
e l'rtimu respu Xaminn-a
reginn-a mu d'e sanbe
mo-u tgnu pe sciurt vvu
dou gruppu d'e tœ ganbe.


turna ou sumrriu


Amala ch'a l'ara, 'ma cumm'a l', cumm'a l'
amala cumm'a l'ara, 'ma ch'a l' l, ch'a l' l
amala cumm'a l'ara, 'ma, 'ma cumm'a l'
amala ch'a l'ara, 'ma ch'a l' l, ch'a l' l.
da Dolcenera
turna 'n imma
ziardua © 2000 - 2004